834/2005

Given i Helsingfors den 21 oktober 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökan om ändring och ansökan om tilldelning ur reserven i fråga om det gårdsspecifika referensbeloppet som inrättas på grundval av tjurbidrag och bidrag för stutar samt produktion av stärkelsepotatis, samt ansökan om ändring av de tillstånd som definieras i artikel 60 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Förordningen gäller också överföring av det gårdsspecifika referensbelopp och de tillstånd som definieras i artikel 60 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) system med samlat gårdsstöd ett stödsystem enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd,

2) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådet förordning (EG) 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

3) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter om tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

4) tjurbidrag och bidrag för stutar ett särskilt bidrag enligt artikel 123 i förordningen om gårdsstöd,

5) sökande en jordbrukare som definieras i artikel 2 punkt a i förordningen om gårdsstöd och som ansöker om stöd,

6) oöverstigligt hinder eller exceptionell omständighet sådana oöverstigliga hinder eller exceptionella omständigheter som avses i artikel 40 i förordningen om gårdsstöd,

7) tilläggsdel en tilläggsdel enligt 3 § i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005),

8) ny jordbrukare en jordbrukare som inleder jordbruksverksamhet enligt artikel 2 punkt k i kommissionens förordning I,

9) referensperiod en period enligt artikel 38 i förordningen om gårdsstöd,

10) stödår det år då stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd söks,

11) gård alla de produktionsenheter som leds av jordbrukaren och som är belägna på Finlands territorium;

12) sammanslagning en sammanslagning enligt artikel 15.1 i kommissionens förordning I,

13) uppdelning en uppdelning av gården enligt artikel 15.2 i kommissionens förordning I,

14) klistermärke ett tillstånd som hänför sig till en stödrättighet enligt artikel 60 i förordningen om gårdsstöd och som gör det möjligt att få gårdsstöd för en odlingsareal för vissa trädgårdsgrödor och annan potatis än stärkelsepotatis,

15) klistermärkesareal en areal med grödor som ligger till grund för det tillstånd som definieras i artikel 60 i förordningen om gårdsstöd,

16) referensbelopp ett referensbelopp enligt artikel 37 i förordningen om gårdsstöd,

17) överföring av referensbelopp eller klistermärken sådana situationer enligt artikel 33 i förordningen om gårdsstöd som ligger till grund för överlåtelse av referensbelopp eller klistermärken,

18) stödregister alla de register som förs av jordbruksförvaltningen.

3 §
Ansökan om tilläggsdel

Till sökanden skickas ett meddelande om den tilläggsdel som enligt uppgifterna i stödregistret skall inrättas för sökanden. Om sökanden inte ansöker om ändring i de belopp som anges i meddelandet eller anmäler felaktiga uppgifter, fastställs beloppet av tilläggsdelar för sökanden i enlighet med meddelandet. Sökanden kan också ansöka om tilläggsdelar ur den nationella reserven.

Sökanden skall kontrollera meddelandet och har ansvar för att uppgifterna är korrekta. Fastställandet av tilläggsdelar förutsätter att sökanden ansöker om fastställande av stödrättigheter år 2006 samt att han uppfyller de krav som ställs för att stödrättigheter skall fastställas.

Ändring av den tilläggsdel som inrättas på grundval av tjurbidrag och bidrag för stutar samt produktion av stärkelsepotatis söks med blanketterna nr 290, 291 och 293 som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Ansökan skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 11 november 2005. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ber arbetskrafts- och näringscentralen, nedan TE-centralen, eller länsstyrelsen på Åland om ett utlåtande för avgörandet av ärendet.

Ansökningarna jämte bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

4 §
Ansökan om klistermärken

Till sökanden skickas ett meddelande om det antal klistermärken som enligt uppgifterna i stödregistret skall inrättas för sökanden. Till de gårdar vars areal med klistermärkesväxter har understigit 0,05 hektar skickas inte något meddelande och klistermärken inrättas inte automatiskt. Sökanden kan ansöka om klistermärken utgående från klistermärksarealen som understiger 0,05 hektar. Om sökanden inte ansöker om ändring i det antal klistermärken som anges i meddelandet eller anmäler felaktiga uppgifter fastställs antalet klistermärken för sökanden i enlighet med meddelandet.

Den sökande skall kontrollera meddelandet och har ansvar för att uppgifterna är korrekta. Fastställandet av klistermärken förutsätter att sökanden ansöker om fastställande av stödrättigheter år 2006 samt att han uppfyller de krav som ställs för att stödrättigheter skall fastställas. Förutsättningen för att sökanden får klistermärken är att han har minst lika mycket fastställda rättigheter som klistermärken.

Ändring i antalet klistermärken söks med blankett nr 294 som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Ansökan skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 11 november 2005. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ber TE-centralen eller länsstyrelsen på Åland om ett utlåtande för avgörandet av ärendet.

Ansökningarna med bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

5 §
Överföring av referensbelopp och klistermärken

Med ändring i besittningen avses i denna paragraf sådana ändringar i besittningen, ändringar i juridisk ställning eller benämning, sammanslagningar och uppdelningar som definieras i artikel 33.1, 33.2 och 33.3 i förordningen om gårdsstöd.

Överföring av referensbelopp söks med blankett nr 292 som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Ansökan om överföring av referensbelopp skall lämnas in senast den 11 november 2005 i fråga om sådana ändringar i besittningen som har skett senast den 31 augusti 2005.

Överföring av klistermärken söks med blankett nr 295 som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Ansökan om överföring av klistermärken skall lämnas in senast den 11 november 2005 i fråga om sådana ändringar i besittningen som har skett senast den 31 augusti 2005.

Ansökan skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som ber TE-centralen eller länsstyrelsen på Åland om ett utlåtande för avgörandet av ärendet.

Ansökningarna jämte bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område driftscentrum för den gårdsbruksenhet som överlåter referensbelopp eller klistermärken är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

6 §
Försenad ansökan

Påföljderna av en försenad ansökan bestäms i enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning II.

Om ansökan är försenad sänks beloppet av gårdsstöd som betalas för 2006 med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Med arbetsdagar avses vardagar utom lördagar. För sent inlämnade bilagor betraktas som en försenad ansökan.

I fråga om ansökan om överföring av referensbelopp och klistermärken tillämpas avdraget på det stödbelopp som betalas till övertagaren.

Ansökan avslås om den är mer än 25 kalenderdagar försenad.

7 §
Komplettering, ändring eller återtagande av ansökan

Ansökan kan kompletteras eller ändras under ansökningstiden och inom 25 kalenderdagar från ansökningstidens utgång. Kompletteringen eller ändringen sker så att den ursprungliga ansökan återtas och en ny ansökan lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Om ansökan kompletteras eller ändras inom 25 kalenderdagar från ansökningstidens utgång sänks beloppet av gårdsstöd som betalas för 2006 med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Med arbetsdagar avses vardagar utom lördagar.

Sökanden kan om han eller hon så önskar återta ansökan helt eller delvis. Återtagandet görs skriftligen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

8 §
Komplettering av ansökan på initiativ av myndigheten

Om kommunens landsbygdsnäringsmyndighet finner uppenbara fel eller bristfälligheter i ansökan eller bilagorna till den, skall landsbygdsnäringsmyndigheten sända sökanden en skriftlig uppmaning att komplettera ansökan till de delar som anges i begäran om komplettering. Begäran om komplettering skall innehålla en tidsfrist för inlämnandet av kompletteringen. Tidsfristen får inte understiga 10 arbetsdagar.

Om TE-centralen eller länsstyrelsen på Åland anser sig behöva ytterligare uppgifter för sitt utlåtande kan TE-centralen eller länsstyrelsen på Åland begära ytterligare uppgifter via kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Om sökanden inte lämnar de begärda uppgifterna eller övriga kompletteringar inom utsatt tid kan ansökan handläggas och avgöras utan dem.

9 §
Samtidig handläggning av flera ansökningar

Sökanden kan ansöka om ändring i beloppet av tilläggsdelar och antalet klistermärken med flera olika ansökningar och på olika grunder. Av de ansökningar som gäller samma ärende beaktas då den ansökan som tilldelar sökanden det högsta beloppet av tilläggsdelar eller det största antalet klistermärken. Sökanden kan på samma gång ansöka om förhöjd tilläggsdel och överföring av referensbelopp. Sökanden kan på samma gång ansöka om ändring i antalet klistermärken och överföring av klistermärken. Med en och samma ansökningsblankett kan ändring i beloppet av tilläggsdelar eller i antalet klistermärken sökas på flera olika grunder.

10 §
Sökande av ändring i grunderna för inrättande av tilläggsdelar och klistermärken samt i överföringen av referensbelopp och klistermärken

Ändring i grunderna för inrättande av tilläggsdelar och klistermärken samt i överföringen av referensbelopp och klistermärken får inte sökas särskilt. Ändring i ett beslut om slutligt fastställande av stödrättigheter får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) och i anslutning till detta får ändring också sökas i grunderna för inrättande av tilläggsdelar och klistermärken samt i överföringen av referensbelopp och klistermärken.

11 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 28 oktober 2005. De åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 oktober 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.