833/2005

Given i Helsingfors den 13 oktober 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om studiematerialkostnader

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 3 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005):

1 §
Anslag för studiematerial

För personer som deltar i yrkesinriktad rehabilitering i enlighet med lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenning förmåner (566/2005) betalas ett anslag för studiematerial som ersättning för kostnader som föranleds av anskaffning av behövligt studiematerial.

Som behövliga studiematerialkostnader anses kostnader som föranleds av anskaffning av studiematerial som behövs för ifrågavarande utbildning eller studier. Sådana kostnader är exempelvis kostnader för läroböcker, anskaffning av dator, kopiering och elektronisk sökning av studiematerial, anteckningsmaterial, räknare och annat motsvarande material.

2 §
Storleken på anslaget för studiematerial

För studerande vid universitet, högskolor, yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter och gymnasier är anslaget för studiematerial 350 euro per läsår. Om utbildningstiden avviker från ett normalt läsår eller en normal termin betalas 35 euro per månad i anslag för studiematerial.

För studerande vid specialyrkesläroanstalter, folkhögskolor, inom förberedande utbildning och annan yrkesutbildning är anslaget för studiematerial 250 euro per läsår. Om utbildningstiden avviker från ett normalt läsår eller en normal termin betalas 25 euro per månad i anslag för studiematerial.

3 §
Utbetalning

Anslaget för studiematerial betalas på förhand i två rater terminsvis. Till universitets- och högskolestuderande betalas anslaget dock som en engångsprestation i början av läsåret. En förutsättning för att anslag skall betalas är att studeranden företer en utredning över när studierna har börjat eller hur de fortgår.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 oktober 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.