832/2005

Given i Helsingfors den 20 oktober 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, ändras i förordningen av den 22 februari 2001 om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (156/2001) 1 §, 7 och 8 §, 9 § 1 mom. 2 punkten samt 13 § som följer:

1 §
Organisation och personal

Vid forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi finns forskningsenheter och serviceenheter. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi genomför en del av sin forskning i form av omfattande program. Verksamheten vid forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi leds och övervakas av en direktion.

Chef för forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi är en överdirektör.

Vid forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi kan finnas tjänster som forskningsdirektör, direktör för en forskningsenhet, programdirektör och direktör för en serviceenhet, tjänster och befattningar i arbetsavtalsförhållande som professor samt andra tjänster. Vid forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi kan dessutom finnas övrig personal i arbetsavtalsförhållande. Tjänsterna som forskningsdirektör, direktör för en forskningsenhet, programdirektör och direktör för en serviceenhet kan besättas för högst fem år i sänder.

Överdirektören, som har avlagt doktorsexamen, och forskningsdirektören har professors titel.

7 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för överdirektören är i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt för forskningsdirektören, direktören för en forskningsenhet och direktören för en serviceenhet sådan i praktiken visad ledarförmåga som krävs för de uppgifter som hör till tjänsten.

Ytterligare behörighetsvillkor är:

1) för överdirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt god kännedom om förvaltning,

2) för forskningsdirektören doktorsexamen, god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt kännedom om förvaltning,

3) för direktören för en forskningsenhet, programdirektören och direktören för en serviceenhet högre högskoleexamen, god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt kännedom om förvaltning,

4) för professor doktorsexamen och god förtrogenhet med forskningen inom forskningsområdet,

5) i fråga om alla tjänster enligt punkt 1–4 ovan goda kunskaper i engelska som krävs för skötseln av de uppgifter som hör till tjänsten samt vid behov kunskaper i ett annat främmande språk som behövs för att sköta tjänsten.

8 §
Anställande

Överdirektören utnämns av statsrådet på framställning av jord- och skogsbruksministeriet.

Forskningsdirektörerna, direktörerna för forskningsenheterna, programdirektörerna, direktörerna för serviceenheterna och professorerna utnämns av direktionen på framställning av överdirektören.

Annan än i 1 och 2 mom. nämnd personal i tjänsteförhållande eller i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av överdirektören eller någon annan inom personalen vid forskningscentralen på det sätt som bestäms i arbetsordningen.

9 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet beviljas:


2) forskningsdirektörerna, direktörerna för forskningsenheterna, programdirektörerna, direktörerna för serviceenheterna och professorerna för högst ett år av överdirektören och för över ett år av direktionen,


13 §
Arbetsordningen

I arbetsordningen ges närmare föreskrifter om uppgifter och arbetsfördelning inom forskningscentralens forskningsenheter, serviceenheter och program, förordnande av ställföreträdare för överdirektören, personalens uppgifter, beredningen och föredragningen av ärenden, undertecknandet av handlingar och övriga arrangemang inom forskningscentralens förvaltning.

Arbetsordningen fastställs av överdirektören.


Denna förordning träder i kraft den 26 oktober 2005.

Helsingfors den 20 oktober 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.