830/2005

Given i Helsingfors den 21 oktober 2005

Lag om ändring av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1974 om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) 1 §, 2 § 4 mom., 3 § 1―3 mom., 5 §, 8 § 3 mom., 11 §, 13 § 2 och 4 mom. samt 21 §,

av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 964/1988, 13 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1001/1987 och 21 § sådan den lyder i lag 20/1997, som följer:

1 §

För fastställande av villkoren i anställningsförhållandet för de evangelisk-lutherska församlingarnas tjänsteinnehavare genom tjänstekollektivavtal och för tryggande av arbetsfreden förhandlas enligt vad som bestäms i denna lag.

Vad som i denna lag bestäms om en församling eller om tjänsteinnehavare i en församling gäller på motsvarande sätt kyrkan eller en kyrklig samfällighet samt tjänsteinnehavare i dessa.

2 §

Beträffande en fråga som inte reglerats genom tjänstekollektivavtal och de frågor som avses i 3 mom. gäller vad som särskilt bestäms eller föreskrivs om dem eller med den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverks samtycke utöver tjänstekollektivavtalet i enskilt fall avtalas med en tjänsteinnehavare med avtalslön.


3 §

Förhandlings- och avtalsparter är kyrkans arbetsmarknadsverk och en sådan registrerad förening till vars egentliga ändamål det hör att bevaka tjänsteinnehavarnas intressen i en församlings anställningsförhållanden (tjänsteinnehavarförening) och med vilken arbetsmarknadsverket finner det vara ändamålsenligt att ingå tjänstekollektivavtal.

I en sak i vilken överenskommelse får träffas genom tjänstekollektivavtal kan kyrkans arbetsmarknadsverk bemyndiga en församling att för egen del ingå tjänstekollektivavtal inom de gränser som arbetsmarknadsverket bestämmer.

I fråga om kyrkans arbetsmarknadsverks organisation och verksamhet föreskrivs särskilt genom lag.


5 §

Bundna av ett tjänstekollektivavtal är

1) kyrkans arbetsmarknadsverk,

2) en församling,

3) de tjänsteinnehavarföreningar som ingått tjänstekollektivavtalet eller som efteråt med samtycke av tidigare parter i avtalet skriftligen biträtt detta,

4) de registrerade föreningar som direkt eller genom mellanled är eller under avtalets giltighetstid varit underföreningar till ovan i 3 punkten avsedda tjänsteinnehavarföreningar, och

5) de tjänsteinnehavare som är eller under avtalets giltighetstid varit medlemmar i en av avtalet bunden förening.

Kyrkans arbetsmarknadsverk kan bestämma om anställningsvillkoren för de tjänsteinnehavare som företräder församlingen såsom arbetsgivare, om kretsen av de avtalsbundna är begränsad i tjänstekollektivavtalet.

I andra fall än de som nämns i 2 mom. får det inte inom ett tjänstekollektivavtals tillämpningsområde bestämmas eller avtalas om sådana anställningsvillkor för en tjänsteinnehavare vilken står utanför tjänstekollektivavtalet, men utför i avtalet nämnt arbete, att villkoren står i strid med kollektivavtalet.

Vad som bestäms i 1 och 3 mom. skall iakttas endast om kyrkans arbetsmarknadsverk, församlingen, tjänsteinnehavarföreningen eller tjänsteinnehavaren inte är bunden av ett tidigare, på andra villkor ingånget tjänstekollektivavtal eller om den krets som tjänstekollektivavtalet binder inte är begränsad i avtalet.

8 §

Kyrkans arbetsmarknadsverk beslutar för en församlings del om inledande av lockout.


11 §

Kyrkans arbetsmarknadsverk är skyldigt att övervaka att församlingarna iakttar bestämmelserna i denna lag och i tjänstekollektivavtalet. I fråga om övervakningsskyldigheten gäller på motsvarande sätt vad som i 10 § bestäms om en tjänsteinnehavarförenings skyldighet att övervaka underlydande föreningar.

13 §

Handlar kyrkans arbetsmarknadsverk eller en församling i strid med bestämmelserna i 8 eller 9 § eller underlåter att iaktta vad som bestäms i 11 §, skall arbetsmarknadsverket eller församlingen, om inte något annat föreskrivs i tjänstekollektivavtalet, i stället för skadestånd betala plikt.


Plikt får i fråga om kyrkans arbetsmarknadsverk, en församling eller en förening uppgå till högst 14 000 euro och i fråga om en tjänsteinnehavare till högst 56 euro. Statsrådet skall, sedan kyrkans arbetsmarknadsverk och de centrala tjänsteinnehavarföreningarna hörts, justera dessa belopp för tre år i sänder så att de motsvarar förändringen i penningvärdet.

21 §

Kyrkans arbetsmarknadsverk skall inom en månad efter att ett tjänstekollektivavtal har undertecknats tillställa social- och hälsovårdsministeriet en kopia eller teknisk upptagning av avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 101/2005
FvUB 14/2005
RSv 108/2005

Helsingfors den 21 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.