828/2005

Given i Helsingfors den 21 oktober 2005

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 20 kap. 8 § 4 mom. samt rubriken för 22 kap. och 22 kap. 9 § som följer:

20 kap.

Kyrkomötet

8 §
Ordförande, arbetsordning och jäv

Vid förrättande av val av medlemmar och suppleanter till kyrkans arbetsmarknadsverks delegation deltar i handläggningen och beslutsfattandet endast de ombud vilkas anställningsvillkor inte regleras i kyrkans tjänstekollektivavtal eller kyrkans arbetskollektivavtal.

22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans arbetsmarknadsverk

9 §
Arbetsmarknadsverkets uppgifter

På kyrkans arbetsmarknadsverk ankommer att på kyrkans samt på församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas vägnar förhandla och avtala om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavarna och arbetstagarna i deras tjänst genom tjänste- och arbetskollektivavtal samt om samarbete avseende arbetarskydd enligt vad som föreskrivs särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 101/2005
FvUB 14/2005
RSv 108/2005

Helsingfors den 21 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.