827/2005

Given i Helsingfors den 21 oktober 2005

Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk bevakar den evangelisk-lutherska kyrkans samt församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas intressen i arbetsmarknadsfrågor.

Arbetsmarknadsverket förhandlar och avtalar på den evangelisk-lutherska kyrkans samt församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas vägnar om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavarna och arbetstagarna i deras tjänst i den ordning som föreskrivs i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) och lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal (829/2005) samt utför andra uppgifter som enligt lag ankommer på den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk.

Arbetsmarknadsverket kan ge rekommendationer i frågor som inte kan avtalas genom tjänstekollektivavtal.

2 §

Arbetsmarknadsverkets beslutanderätt i frågor som avses i 1 § utövas av verkets delegation, om inte något annat föreskrivs eller om inte delegationen beslutar att överföra beslutanderätt till en sektion eller ett organ som delegationen tillsatt eller till en tjänsteinnehavare vid arbetsmarknadsverkets byrå.

Delegationen består av 11 medlemmar och lika många personliga suppleanter. Medlemmarna och suppleanterna utses av kyrkomötet på det sätt som föreskrivs i 20 kap. 8 § 4 mom. i kyrkolagen (1054/1993). Medlemmarnas och suppleanternas mandattid är fyra år. Medlemmarna och suppleanterna skall utses så att kännedom om anställningsvillkoren beaktas samt församlingar av olika typ och landets olika delar blir företrädda.

Delegationen väljer en ordförande och högst två vice ordförande inom sig.

3 §

Till delegationen kan utses personer som enligt 7 kap. 3 § i kyrkolagen är valbara till förtroendeuppdrag i en församling och som samtyckt till att ta emot uppdraget. Valbara till delegationen är inte personer som innehar ett förtroendeuppdrag hos eller står i ett anställningsförhållande av bestående natur till en organisation som undertecknat ett tjänste- eller arbetskollektivavtal för den evangelisk-lutherska kyrkan eller en medlemsorganisation i en sådan organisation.

4 §

En av kyrkostyrelsen förordnad person och en av biskopsmötet förordnad biskop har rätt att vara närvarande vid delegationens och dess sektioners sammanträden samt att där delta i diskussionen, men inte i beslutsfattandet.

5 §

För beredning av de ärenden som ankommer på arbetsmarknadsverket och för verkställighet av dess beslut finns vid kyrkostyrelsen en byrå för arbetsmarknadsverket och behövlig personal.

6 §

Delegationen fattar beslut om sin arbetsordning.

Kyrkostyrelsen godkänner på framställning av delegationen en instruktion och andra behövliga regler för arbetsmarknadsverkets byrå.

7 §

I beslut som har fattats av delegationen eller dess sektioner får ändring inte sökas. Detsamma gäller beslut som med stöd av 3 § 2 mom. i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal har fattats av en församling, en kyrklig samfällighet eller en kyrklig myndighet.

8 §

I fråga om jäv för en förtroendevald vid arbetsmarknadsverket samt för en tjänsteinnehavare och en arbetstagare i arbetsavtalsförhållande vid byrån gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003).

9 §

Arbetsmarknadsverket har rätt att av myndigheterna inom kyrkan, en församling eller en kyrklig samfällighet få sådana uppgifter som det behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt 1 §.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna lag upphävs lagen av den 20 december 1974 om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation (970/1974) jämte ändringar.

Vad som i någon annan lag bestäms om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation gäller sedan denna lag har trätt i kraft den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 101/2005
FvUB 14/2005
RSv 108/2005

Helsingfors den 21 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.