825/2005

Given i Helsingfors den 21 oktober 2005

Lag om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar, nedan förordningen.

2 §
Rättelse av fel i ett intyg om europeisk exekutionstitel

Om ett intyg som utfärdats med stöd av förordningen inte stämmer överens med en bakomliggande dom, en inför domstol ingången förlikning eller en officiell handling, skall felet på ansökan rättas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

En ansökan om rättelse får göras med hjälp av standardformuläret i bilaga VI till förordningen. Rättelsen skall antecknas på det ursprungliga intyget. Om det inte är möjligt att rätta det ursprungliga intyget, skall borgenären ges ett nytt intyg. En part som har begärt en kopia av intyget skall om möjligt underrättas om rättelsen. Om ändring har sökts i målet skall fullföljdsdomstolen underrättas om rättelsen.

3 §
Återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel

Om det är uppenbart att ett intyg om att en dom, en inför domstol ingången förlikning eller en officiell handling som avses i förordningen är en europeisk exekutionstitel har beviljats på felaktiga grunder med beaktande av de krav som anges i förordningen, skall intyget på ansökan återkallas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

En ansökan om återkallelse får göras med hjälp av standardformuläret i bilaga VI till förordningen. Den som har del i saken skall ges tillfälle att bli hörd med anledning av ansökan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Återkallelsen skall om möjligt antecknas på det ursprungliga intyget. En part som har begärt en kopia av intyget skall om möjligt underrättas om återkallelsen. Om ändring har sökts i målet skall fullföljdsdomstolen underrättas om återkallelsen.

4 §
Översättningar

Vid ansökan hos utmätningsmannen om verkställighet i Finland av en dom, en inför domstol ingången förlikning eller en officiell handling som i en annan medlemsstat intygats vara en europeisk exekutionstitel skall sökanden i enlighet med artikel 20.2 c i förordningen tillställa utmätningsmannen en översättning av intyget om europeisk exekutionstitel till finska, svenska eller engelska.

5 §
Behörighet avseende oförenliga domar

I de situationer som avses i artikel 21.1 i förordningen vägras verkställighet av tingsrätten på den ort där gäldenären har bonings- eller hemort eller, om gäldenären inte har bonings- eller hemort i Finland, av Helsingfors tingsrätt.

6 §
Behörighet vid vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet

Behörig myndighet i ett ärende som gäller vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet och som avses i artikel 23 i förordningen är utmätningsmannen.

Utmätningsmannen skall själv besluta om de åtgärder som avses i artikel 23 i förordningen.

7 §
Behörighet att intyga att en officiell handling är en europeisk exekutionstitel

En officiell handling som avses i artikel 25 i förordningen intygas vara en europeisk exekutionstitel av den myndighet som har upprättat eller fastställt handlingen.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2005.

Helsingfors den 21 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.