821/2005

Given i Helsingfors den 14 oktober 2005

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 26 g §, sådan som den lyder i lag 442/1984,

ändras 2 och 9 §, rubriken för 2 kap., mellanrubriken före 11 § samt 11 och 13 §, mellanrubriken före 14 § samt 14 och 16 §, mellanrubriken före 17 § samt 17 och 18 §, den svenska språkdräkten i mellanrubriken före 19 § samt 19 § 1 mom., mellanrubriken före 20 § samt 20, 21 och 24 §, mellanrubriken före 25 § samt 25 § 2 mom., 25 a §, mellanrubriken före 25 f § samt 25 f och 25 g §, 25 h § 1 mom., 25 i och 26 §, rubriken för 2 a kap., 26 a―26 c, 26 e och 26 h §, rubriken för 5 kap., 45, 46, 46 a, 47, 47 a och 48 §, den finska språkdräkten i 49 § 1 mom. samt 49 § 3 mom., 49 a § 1 och 3 mom., 54 §, 55 § 2 mom., 56, 56 a, 56 c, 57, 58 och 60 §, 62 § 1 mom. samt 64 § 4 och 5 mom.,

av dem rubriken för 2 kap., mellanrubriken före 11 § samt 11 och 13 §, mellanrubriken före 14 § samt 14 och 16 §, mellanrubriken före 17 § samt 17 och 18 §, 19 § 1 mom., mellanrubriken före 20 § samt 20, 21 och 24 §, mellanrubriken före 25 § samt 25 § 2 mom. och 25 a §, mellanrubriken före 25 f § samt 25 f och 25 g §, 25 h § 1 mom., 26 och 47 a §, 49 a § 1 och 3 mom., 54 § samt 64 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 446/1995, 25 i § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 398/2003, rubriken för 2 a kap., 26 b, 26 c, 26 e och 26 h § samt 55 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 442/1984, 26 a § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 1254/1994, 45 § sådan den lyder i nämnda lag 446/1995 samt i lagarna 967/1997 och 1654/1995, 46, 46 a och 48 § sådana de lyder i nämnda lag 446/1995 och 1654/1995, 47 § sådan den lyder i nämnda lag 446/1995 och i lag 365/1997, 49 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 250/1998, 56 och 60 § samt 62 § 1 mom. sådana de lyder i lag 715/1995, 56 a § sådan den lyder i lag 1024/1995 och i nämnda lag 250/1998, 56 c § sådan den lyder i lag 418/1993 och 57 § sådan den lyder i nämnda lagar 442/1984 och 715/1995, samt

fogas till lagen nya mellanrubriker före 2, 9 och 10 §, till lagen nya 11 a, 13 a och 16 a― 16 e § och före dem nya mellanrubriker, till 19 §, sådan den lyder i nämnda lag 446/1995, ett nytt 5 mom., till 23 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., en ny mellanrubrik före 25 a §, till 25 d §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 4 och 5 mom., nya mellanrubriker före 25 g, 25 h, 25 i, 45, 46, 46 a, 47, 47 a, 48, 49, 49 a och 50 §, till lagen ett nytt 5 a kap., nya mellanrubriker före 54, 54 a och 54 b §, till 54 b §, sådan den lyder i nämnda lag 446/1995, nya 2 och 3 mom., nya mellanrubriker före 55, 56, 56 a, 56 b, 56 c och 56 d §, till lagen en ny 56 e § och en ny mellanrubrik före 56 e §, till lagen en ny 56 f § och en ny mellanrubrik före 56 f §, nya mellanrubriker före 57, 58 och 60 §, till lagen en ny 60 a § och en ny mellanrubrik före 60 a §, till lagen nya 60 b―60 d § och nya mellanrubriker före 61 och 62 § samt till lagen en ny 64 b § som följer:

Ekonomiska rättigheter
2 §

Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs nedan, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Som framställning av exemplar anses varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket oavsett i vilken form eller med vilken metod det sker och oavsett om det sker helt eller delvis. Som framställning av exemplar anses även att verket överförs till en anordning genom vilken det kan återges.

Verket görs tillgängligt för allmänheten när

1) verket överförs till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, vilket även omfattar överföring av verket på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

2) verket framförs offentligt för en vid framförandet närvarande publik,

3) exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten, eller när

4) verket visas offentligt utan att tekniska hjälpmedel används.

Som offentligt framförande och överföring till allmänheten anses även framförande eller överföring som i förvärvsverksamhet sker inför en större sluten krets.

Fria verk
9 §

Upphovsrätt gäller inte till

1) lagar och förordningar,

2) andra beslut och föreskrifter samt andra dokument som skall publiceras enligt lagen om Finlands författningssamling (188/2000) och lagen om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar (189/2000),

3) fördrag och andra motsvarande dokument som innehåller internationella förpliktelser,

4) beslut och yttranden av myndigheter eller andra offentliga organ,

5) översättningar som en myndighet eller ett annat offentligt organ har gjort eller låtit göra av dokument som avses i 1―4 punkten.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte självständiga verk som ingår i sådana dokument som avses i momentet.

Andra immateriella rättigheter
10 §

2 kap.

Inskränkningar i upphovsrätten samt bestämmelser om avtalslicens

Allmänna bestämmelser
11 §

Bestämmelserna i detta kapitel medför inte inskränkningar i upphovsmannens rätt enligt 3 § utöver vad som följer av 25 e §.

När ett exemplar av ett verk framställs eller ett verk görs tillgängligt för allmänheten med stöd av bestämmelserna i detta kapitel skall upphovsmannens namn och källan anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Verket får inte utan upphovsmannens samtycke ändras i större utsträckning än vad tillåten användning kräver.

Ett exemplar av ett verk som framställts med stöd av detta kapitels bestämmelser om inskränkning av upphovsrätten får spridas till allmänheten eller användas för offentligt framförande i sådant syfte som avses i inskränkningen.

Bestämmelserna i 3 mom. tillämpas på motsvarande sätt på användning som sker med stöd av avtalslicens.

Med stöd av detta kapitels bestämmelser om inskränkning av upphovsrätten får exemplar inte framställas av sådana exemplar av verk som framställts eller tillgängliggjorts för allmänheten i strid med 2 § eller till vars skydd utförda tekniska åtgärder kringgåtts i strid med 50 a § 1 mom. Bestämmelserna i detta moment gäller dock inte användning av verk med stöd av 11 a, 16, 16 a―16 c eller 22 § eller 25 d § 2 eller 5 mom.

Tillfällig framställning av exemplar
11 a §

Bestämmelserna i 2 § om rätten till framställning av exemplar av ett verk gäller inte sådan tillfällig framställning av exemplar

1) som är flyktig eller sporadiskt förekommande,

2) som utgör en integrerad och väsentlig del av en teknisk process,

3) vars enda syfte är att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk, och

4) som inte har någon självständig ekonomisk betydelse.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på ett datorprogram eller en databas.

13 §

Exemplar av utgivna verk får framställas genom fotokopiering eller liknande förfarande med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 §.

Användning i internt informationssyfte
13 a §

Exemplar av artiklar med tillhörande bilder som publicerats i tidningar eller tidskrifter som framställts genom tryckning eller liknande förfarande får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § framställas för användning hos myndigheter samt näringsidkare och sammanslutningar för intern information, och på detta sätt framställda exemplar får användas i detta syfte för överföring till allmänheten på annat sätt än genom utsändning i radio eller television. Bestämmelserna i detta moment gäller inte framställning av exemplar av verk genom fotokopiering eller liknande förfarande.

Av verk som ingår i aktualitets- eller nyhetsprogram som sänts i radio eller television får enstaka exemplar framställas för användning i myndigheters samt näringsidkares och andra personers eller sammanslutningars interna information en kort tid efter upptagningen.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte verk vars upphovsman har förbjudit framställning av exemplar av verket eller överföring av verket.

Användning av verk inom undervisningsverksamhet och vetenskaplig forskning
14 §

Exemplar av offentliggjorda verk får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § framställas för användning i undervisningsverksamhet eller vetenskaplig forskning och användas i detta syfte för överföring till allmänheten på annat sätt än genom utsändning i radio eller television. Bestämmelserna i detta moment gäller inte framställning av exemplar av verk genom fotokopiering eller liknande förfarande.

I undervisningsverksamhet får genom direkt upptagning av ljud eller bild för tillfälligt bruk i denna verksamhet framställas exemplar av offentliggjorda verk som framförs av lärare eller elever. På detta sätt framställda exemplar får inte utnyttjas för andra ändamål.

I prov som ingår i studentexamen eller liknande prov får tas in delar av ett offentliggjort verk eller, om verket inte är omfattande, hela verket.

Bestämmelserna i 1 mom. om andra verk än i radio eller television utsända verk gäller inte verk vars upphovsman har förbjudit framställning av exemplar eller överföring av verket.

16 §

De arkiv samt för allmänheten öppna bibliotek och museer som anges genom förordning av statsrådet får, om inte framställningen av exemplar syftar till direkt eller indirekt ekonomisk vinning, framställa exemplar av verk som finns i deras egna samlingar

1) för att bevara material och säkerställa dess hållbarhet,

2) för teknisk rekonstruering och iståndsättning av material,

3) för förvaltning och organisering av samlingarna samt för annat internt bruk som påkallas av underhåll av samlingarna,

4) för att komplettera ett exemplar av ett ofullständigt verk eller för att komplettera ett i flera delar utgivet verk med en felande del, om verket eller den behövliga kompletteringen inte är tillgängliga via kommersiell spridning eller överföring.

Framställning av exemplar av verk för allmänheten och överföring av verk till allmänheten
16 a §

De arkiv samt för allmänheten öppna bibliotek som anges genom förordning av statsrådet får, om inte framställningen av exemplar syftar till direkt eller indirekt ekonomisk vinning,

1) genom fotokopiering eller liknande förfarande framställa exemplar av ett offentliggjort verk som finns i deras egna samlingar och som lätt tar skada, och göra dem tillgängliga för allmänheten genom utlåning, om verket inte är tillgängligt via kommersiell spridning eller överföring,

2) förutsatt att det anses ändamålsenligt, genom fotokopiering eller liknande förfarande framställa exemplar av enstaka artiklar som ingår i samlingsverk, tidningar eller tidskrifter i deras egna samlingar samt av korta avsnitt ur andra utgivna verk för att lämnas ut till låntagare för deras enskilda bruk i stället för de volymer eller häften i vilka de ingår.

De arkiv samt för allmänheten öppna bibliotek och museer som anges genom förordning av statsrådet får, om inte överföringen av verk syftar till direkt eller indirekt ekonomisk vinning, överföra ett offentliggjort verk som finns i deras egna samlingar till en enskild för användning i forskningssyfte eller för privata studier i lokaler hos inrättningen genom terminaler avsedda för överföring till allmänheten. Som villkor gäller att överföringen kan ske utan hinder av köpe- och licensvillkor och andra avtalsvillkor för användningen av verket och att annan digital framställning av exemplar av verket än sådan som följer av i detta moment avsedd användning och vidareöverföring av verket har förhindrats.

Användning av verk i bibliotek till vilka friexemplar överlåts
16 b §

Bibliotek till vilka enligt lagen om friexemplar (420/1980) skall överlåtas exemplar av ett verk, får

1) använda ett verk som finns i deras samlingar på de sätt som avses i 16 och 16 a § och under de förutsättningar som nämns i dessa paragrafer,

2) överföra ett offentliggjort verk som finns i deras samlingar till en enskild för användning i forskningssyfte eller för privata studier genom terminaler avsedda för överföring till allmänheten, i lokaler till ett sådant bibliotek i vilket materialet enligt lagen om friexemplar placeras för att fogas till bibliotekets samlingar, och i Finlands filmarkiv, om annan digital framställning av exemplar av verket än sådan som följer av i denna punkt avsedd användning och vidareöverföring av verket har förhindrats,

3) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av verk som gjorts tillgängliga för allmänheten i ett öppet datanät,

4) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av sådana utgivna verk som behöver anskaffas till bibliotekets samlingar men som inte är tillgängliga via kommersiell spridning eller överföring.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 4 punkten tillämpas även på bibliotek hos vilka bibliotek som avses i 1 mom. enligt lagen om friexemplar placerar material för att fogas till samlingarna.

Användning av verk vid Finlands filmarkiv
16 c §

Finlands filmarkiv får

1) använda ett verk som finns i dess samlingar på de sätt som avses i 16 och 16 a § och under de förutsättningar som nämns i dessa paragrafer,

2) överföra ett verk som finns i dess samlingar till en enskild för användning i forskningssyfte eller för privata studier genom terminaler avsedda för överföring till allmänheten, i lokaler i ett i 16 b § avsett bibliotek, om annan digital framställning av exemplar av verket än sådan som följer av avsedd användning och vidareöverföring av verket har förhindrats, och

3) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av verk som gjorts tillgängliga för allmänheten genom utsändning i radio eller television.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 2 punkten tillämpas inte på filmverk som framställts av utländska producenter.

Ett verk som finns i Finlands filmarkivs samlingar får med undantag av filmverk som framställts av utländska producenter användas för forskning eller filmundervisning på högskolenivå.

Bestämmelserna i 1―3 mom. tillämpas även på sådant deponeringsskyldigheten underställt material som förvaras i ett förvaringsutrymme som godkänts i enlighet med filmarkiveringslagen (576/1984).

Användning av verk i arkiv, bibliotek och museer med stöd av avtalslicens
16 d §

De arkiv samt för allmänheten öppna bibliotek och museer som anges genom förordning av statsrådet får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 §

1) framställa exemplar av verk i deras samlingar i andra än i 16 och 16 a―16 c § avsedda fall,

2) överföra verk i deras samlingar till allmänheten i andra än i 16 a―16 c § avsedda fall.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte ett verk vars upphovsman har förbjudit framställning av exemplar eller överföring av verket.

Närmare bestämmelser om användning av verk i arkiv, bibliotek och museer
16 e §

I de fall som avses i 16, 16 a och 16 d § kan genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om de arkiv och de för allmänheten öppna bibliotek och museer som har i paragraferna avsett tillstånd att använda verk eller kan utnyttja avtalslicensbestämmelsen, om

1) det finns bestämmelser i lag om inrättningens verksamhet eller dess uppgifter,

2) inrättningen har en lagstadgad särskild arkiverings-, förvarings- eller serviceuppgift,

3) inrättningens verksamhet i betydande omfattning tjänar vetenskaplig forskning, eller

4) inrättningen ägs av staten.

Närmare bestämmelser om den framställning av exemplar av verk som avses i 16 och 16 a―16 c § samt om användning av på sådant sätt framställda exemplar av verk kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om överföring av verk till enskilda med stöd av 16 a―16 c § kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Tillgängliggörande av verk för användning av personer med funktionshinder
17 §

För personer med synskada och andra som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan ta del av verk på sedvanligt sätt får exemplar framställas av utgivna litterära eller musikaliska verk eller bildkonstverk på annat sätt än genom upptagning av ljud eller rörlig bild. På sådant sätt framställda exemplar av verk får användas för överföring till ovan avsedda personer på annat sätt än genom utsändning i radio eller television.

Genom förordning av statsrådet bestäms om de inrättningar som har rätt att genom ljudupptagning framställa exemplar av utgivna litterära verk till personer med synskada och andra som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan ta del av böcker på sedvanligt sätt, för utlåning eller försäljning eller för att användas till överföring på annat sätt än genom utsändning i radio eller television.

Genom förordning av statsrådet bestäms om de inrättningar som har rätt att framställa exemplar av utgivna litterära verk på teckenspråk för döva och hörselskadade, vilka inte kan ta del av böcker på sedvanligt sätt, för utlåning eller försäljning eller för att användas till överföring på annat sätt än genom utsändning i radio eller television.

Upphovsmannen har rätt till ersättning för ovan i 2 och 3 mom. avsedd framställning av exemplar av ett verk till försäljning eller för ovan i 2 och 3 mom. avsedd överföring av ett verk till en funktionshindrad eller någon annan så att denne varaktigt får behålla ett exemplar av verket.

Bestämmelserna i 1―4 mom. gäller inte framställning av exemplar av verk eller överföring av verk i kommersiellt syfte.

Som villkor för de i 2 och 3 mom. avsedda inrättningarna gäller att en i en förordning angiven inrättning inte får eftersträva kommersiell eller ekonomisk vinning, att dess verksamhetsområde innefattar service för funktionshindrade och att den har ekonomiska och funktionella förutsättningar att bedriva verksamheten. Genom förordning av statsrådet kan dessutom utfärdas närmare bestämmelser om vilka tekniska egenskaper de verksexemplar som framställs och de verk som överförs med stöd av 2 och 3 mom. skall ha, hur de skall märkas och hur överföringen till allmänheten skall ske.

18 §

I sådana samlingsverk framställda genom tryckning eller liknande förfarande som är avsedda för användning vid undervisning och som är sammanställda ur verk av ett större antal upphovsmän får mindre delar av litterära eller musikaliska verk återges eller, om ett sådant verk är av mindre omfång, hela verket när det har gått fem år från det år då verket gavs ut. I anslutning till texten får offentliggjorda konstverk återges. Detta moment gäller inte verk som har framställts för användning vid undervisning.

För återgivning som avses i 1 mom. har upphovsmannen rätt till ersättning.

Spridning av exemplar av verk
19 §

När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke första gången har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare.


Ett exemplar av ett verk som med upphovsmannens samtycke första gången har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får i enlighet med 1 mom. och med de begränsningar som följer av 3 mom.

1) göras tillgängligt för allmänheten genom utlåning,

2) säljas eller på annat sätt varaktigt överlåtas, om det exemplar som överlåts har anskaffats av en enskild för eget bruk,

3) säljas eller på annat sätt varaktigt överlåtas, om det exemplar som överlåts har anskaffats av ett arkiv eller ett för allmänheten öppet bibliotek eller museum för samlingarna.

Visning av exemplar av verk
20 §

När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits får exemplaret användas för offentlig visning av verket.

21 §

Ett utgivet verk får framföras offentligt vid gudstjänst eller undervisning.

Ett utgivet verk får även framföras offentligt vid tillfällen där framförandet av verk inte är det huvudsakliga och tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet inte heller annars sker i förvärvssyfte.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller inte sceniska verk eller filmverk. Bestämmelser om offentligt framförande av filmverk i samband med forskning och filmundervisning på högskolenivå finns i 16 c §.

23 §

Upphovsmannens namn och källan skall alltid anges.

24 §

När musikaliska verk framförs med text får texten återges för åhörarna i konsertprogram eller liknande som framställts genom tryckning, fotokopiering eller annat liknande förfarande.

Användning av konstverk
25 §

När exemplar av ett konstverk med upphovsmannens samtycke har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits får konstverket innefattas i fotografier, filmer eller televisionsprogram, om återgivningen är av underordnad betydelse i fotografiet, filmen eller televisionsprogrammet.

Användning av konstverk i kataloger och meddelanden samt avbildning av byggnader
25 a §

Konstverk som ingår i en samling eller ställs ut eller bjuds ut till försäljning får avbildas i meddelanden om utställningen eller försäljningen samt i sådana kataloger som framställts genom tryckning, fotokopiering eller annat liknande förfarande.

Den som sköter en samling eller utställaren eller försäljaren får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § framställa exemplar av konstverk som ingår i en samling eller ställs ut eller bjuds ut till försäljning i andra än i 1 mom. avsedda fall och använda på sådant sätt framställda exemplar för överföring till allmänheten på annat sätt än genom utsändning i radio eller television. Bestämmelserna i detta moment gäller inte konstverk vars upphovsman har förbjudit framställning av exemplar av verket eller överföring av verket.

Konstverk får avbildas också i andra än i 1 eller 2 mom. avsedda fall, om verket är stadigvarande placerat på eller vid en allmän plats. Om ett konstverk är huvudmotivet för en bild får bilden inte användas i förvärvssyfte. En bild i anknytning till text får dock publiceras i en tidning eller tidskrift.

Byggnader får fritt avbildas.

25 d §

Verk enligt 9 § 2 mom. får återges i samband med ett i 9 § 1 mom. avsett dokument och användas separat från dokumentet för de administrativa syften eller andra syften som dokumentet hänför sig till.

Den som genom utsändning i radio eller television eller på annat sätt överför ett verk till allmänheten får framställa eller låta framställa eller förvara ett exemplar av ett utsänt eller överfört verk för uppfyllande av sin på lag grundade skyldighet till upptagning eller förvaring.

Ursprunglig radio- och televisionsutsändning
25 f §

Ett sändarföretag får sända ut ett verk med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 §. Bestämmelserna i detta moment gäller dock inte sceniska verk eller filmverk och inte heller andra verk, om upphovsmannen har förbjudit utsändning av verket.

Om ett sändarföretag har rätt att sända ut ett verk, får företaget framställa ett exemplar av verket för användning i sina egna utsändningar högst fyra gånger under ett års tid.

För användning av verket fler gånger än vad som bestäms i 2 mom. eller under en längre tid än ett år får sändarföretaget framställa eller låta framställa ett exemplar av verket med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 §.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte när verk ingår i radio- eller televisionsutsändningar som vidaresänds i oförändrad form samtidigt som den ursprungliga utsändningen.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller radio- eller televisionsutsändningar via satellit endast om satellitsändningen sker samtidigt som samma sändarföretags utsändning via markbundet nät.

Återutsändning av arkiverat televisionsprogram
25 g §

Ett sändarföretag får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § återutsända ett offentliggjort verk, om verket ingår i ett av sändarföretaget producerat televisionsprogram som har utsänts före den 1 januari 1985.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller dock inte verk vars upphovsman har förbjudit utsändning av verket.

Vidaresändning av radio- och televisionsutsändningar
25 h §

Verk som ingår i en radio- eller televisionsutsändning får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § utan att utsändningen ändras vidaresändas för att tas emot av allmänheten samtidigt som den ursprungliga utsändningen.


Vidaresändning av program som omfattas av distributionsskyldigheten
25 i §

Teleföretag som tillhandahåller nättjänster i kabeltelevisionsnät som huvudsakligen används för sändning av televisions- och radioprogramutbud och som en betydande del av nätets slutanvändare använder som huvudsaklig väg att ta emot televisions- och radioutsändningar får via ledning för allmänheten vidaresända verk som ingår i sådana radio- och televisionsutsändningar som avses i 134 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) i oförändrad form samtidigt som den ursprungliga utsändningen.

26 §

Bestämmelserna om avtalslicens i denna lag tillämpas när avtal om användning av ett verk har ingåtts mellan användaren och en av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland använda verk inom ett visst område. En licenstagare får med stöd av en avtalslicens i enlighet med licensvillkoren använda även sådana verk inom samma område vars upphovsmän inte företräds av organisationen.

Undervisningsministeriet godkänner på ansökan en organisation för viss tid, högst fem år. Den organisation som godkänns skall ha ekonomisk och funktionell beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen skall årligen lämna undervisningsministeriet en rapport om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande. Organisationen eller, i den händelse upphovsmännens representativitet bara kan uppnås genom att flera organisationer godkänns, organisationerna skall företräda en betydande del av de upphovsmän till verk inom olika områden vars verk används med stöd av en avtalslicensbestämmelse. När flera organisationer godkänns att bevilja tillstånd till en viss användning av verk skall det i förekommande fall i beslutet om godkännande säkerställas att tillstånden beviljas samtidigt och på villkor som är förenliga med varandra. I beslutet om godkännande kan på organisationen också ställas villkor som generellt styr avtalsverksamheten.

Undervisningsministeriets beslut skall även om det överklagas iakttas till dess ärendet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.

Föreskrifter som en organisation som avses i 1 mom. eventuellt har gett om fördelningen av den ersättning som upphovsmännen som företräds av organisationen skall betalas för framställning av exemplar av ett verk eller för överföring eller utsändning av verk eller om nyttjande av sådan ersättning för ändamål som är gemensamma för upphovsmännen tillämpas också på upphovsmän som organisationen inte företräder.

Om organisationens i 3 mom. avsedda föreskrifter inte ger de upphovsmän som organisationen företräder rätt till individuell ersättning, har upphovsmän som inte företräds av organisationen dock rätt att kräva sådan ersättning. Ersättningen betalas av den organisation som avses i 1 mom. Rätten till individuell ersättning förfaller om inte yrkande på sådan ersättning bevisligen har framställts inom tre år efter utgången av det kalenderår under vilket framställningen av exemplaren av verket eller överföringen eller utsändningen av verket har skett.

2 a kap.

Kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk

26 a §

När det för spridning till allmänheten tillverkas eller till landet införs ett ljud- eller bildband eller någon annan anordning på vilken verk kan tas upp och som i betydande utsträckning används för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk skall tillverkaren eller importören betala en avgift baserad på anordningens speltid eller lagringskapacitet att användas som direkt kompensation till verkens upphovsmän samt som indirekt kompensation till upphovsmännen för ändamål som är gemensamma för dem. Kompensationen betalas till upphovsmännen genom förmedling av en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland använda verk inom ett visst område i enlighet med en av undervisningsministeriet årligen godkänd dispositionsplan för avgiftens avkastning.

Den som till återförsäljning erbjuder en i 1 mom. avsedd anordning som en tillverkare eller importör har sålt, skall på uppmaning av den organisation som avses i 26 b § visa att organisationen har betalats en avgift för anordningen. Om avgiften inte har betalts skall återförsäljaren betala avgiften. Återförsäljaren har dock rätt att återkräva avgiften hos den tillverkare eller importör som primärt är ansvarig för avgiften eller hos en annan återförsäljare som subsidiärt är ansvarig för avgiften och hos vilken anordningen anskaffats för återförsäljning.

Efter det att kommunikationsministeriet och handels- och industriministeriet har gett sitt utlåtande om saken föreskrivs om de anordningar som omfattas av avgiften enligt 1 mom. genom förordning av undervisningsministeriet. Genom förordning av undervisningsministeriet föreskrivs även om storleken av avgiften. Undervisningsministeriet skall före det förhandla med organisationer som företräder i 1 mom. avsedda tillverkare och importörer samt organisationer som företräder upphovsmän. Avgiften skall fastställas till ett belopp som kan anses utgöra en rimlig kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Det skall föreskrivas en övre gräns för det totala belopp för varje anordning som avgiften inte får överskrida. Vid fastställandet av avgiftens storlek skall beaktas tillgänglig dokumentation över hur frekvent det är med framställning av enskilda exemplar och i vilken utsträckning tekniska åtgärder som hindrar privatkopiering har använts för skydd av sådana verk som gjorts tillgängliga för allmänheten. För varje typ av anordning skall dessutom hänsyn tas till den utsträckning i vilken anordningen kan användas för att framställa exemplar av verk som skyddats respektive icke skyddats med tekniska åtgärder.

26 b §

Avgiften betalas till en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland använda verk och som undervisningsministeriet för viss tid, högst fem år, på ansökan godkänt för denna uppgift. Endast en organisation åt gången kan godkännas för denna uppgift. Den organisation som godkänns skall ha ekonomisk och funktionell beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen skall årligen lämna undervisningsministeriet en rapport om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande. Undervisningsministeriets beslut skall även om det överklagas iakttas till dess ärendet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. En förutsättning för godkännande är att organisationen förbinder sig att i enlighet med en av undervisningsministeriet godkänd dispositionsplan använda en årligen mellan ministeriet och organisationen överenskommen del av avgiftens avkastning som indirekt kompensation till upphovsmännen för ändamål som är gemensamma för dem.

Kostnaderna för administration dras av från avgiftens avkastning.

26 c §

Undervisningsministeriet kan ge organisationen närmare föreskrifter om administrationen av avgiften. Ministeriet övervakar att avgiften administreras enligt föreskrifterna och att dispositionsplanen följs. Undervisningsministeriet har rätt att av organisationen erhålla för övervakningen behövliga uppgifter.

Undervisningsministeriet kan återkalla godkännandet av organisationen, om den inte iakttar föreskrifterna eller dispositionsplanen eller om den inte lämnar för övervakningen behövliga uppgifter och om den genom att bryta mot beslutet om godkännande och villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.

26 e §

Den som använder eller exporterar anordningar är berättigad att av organisationen få återbäring motsvarande den betalda avgiften för anordningar som

1) förs ut från Finland,

2) används för yrkesmässig eller i samband med undervisning eller vetenskaplig forskning skeende framställning av exemplar av material som är skyddat enligt denna lag,

3) används för framställning av upptagningar för personer med funktionshinder,

4) används som minnes- eller lagringsanordning för databehandling i yrkesmässig verksamhet.

Yrkas inte återbäring bevisligen inom tre månader efter utgången av det år då rätten därtill uppkom, förfaller den.

Den organisation som tar ut avgiften kan bevilja tillstånd till att en enligt 1 mom. 2―4 punkten till återbäring berättigad användare får köpa av en i 26 a § avsedd tillverkare, importör eller återförsäljare eller själv för eget bruk enligt nämnda punkter importera en i 26 a § 1 mom. avsedd anordning utan kompensationsavgift.

26 h §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av 26 a―26 f § utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap.

Upphovsrätten närstående rättigheter

Utövande konstnär
45 §

Ett framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore får inte utan den utövande konstnärens samtycke

1) tas upp på en anordning genom vilken framförandet kan återges,

2) göras tillgängligt för allmänheten genom radio eller television eller genom direkt överföring.

Ett framförande enligt 1 mom. som har tagits upp på en anordning som avses i 46 § får inte utan den utövande konstnärens samtycke förrän 50 år har förflutit från det år då framförandet ägde rum

1) överföras till en anordning genom vilken det kan återges,

2) framföras offentligt för en vid framförandet närvarande publik,

3) överföras till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, vilket även omfattar överföring på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till det från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

4) spridas till allmänheten.

Ett framförande enligt 1 mom. som har tagits upp på en anordning som avses i 46 a § får inte utan den utövande konstnärens samtycke förrän 50 år har förflutit från det år då framförandet ägde rum

1) överföras till en anordning genom vilken det kan återges,

2) överföras till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till det från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

3) spridas till allmänheten.

Om en upptagning av framförandet ges ut eller offentliggörs innan 50 år har förflutit från det år då framförandet ägde rum, gäller det i 2 och 3 mom. föreskrivna skyddet till utgången av det 50 året efter det år då det upptagna framförandet första gången gavs ut eller offentliggjordes.

På förfarande som enligt 1―4 mom. kräver den utövande konstnärens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2―4 mom., 3, 6―9, 11 och 11 a §, 12 § 1―3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a―16 e §, 17 § 2, 3 och 5 mom., 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22 och 25 b―25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 h, 25 i, 26, 26 a―26 f och 26 h §, 27 § 1 och 2 mom. samt 28, 29, 29 a, 41 och 42 §.

Producent av ljudupptagning
46 §

En grammofonskiva eller annan anordning på vilken ljud har tagits upp får inte utan producentens samtycke förrän 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum

1) överföras till en anordning genom vilken den kan återges,

2) framföras offentligt för en vid framförandet närvarande publik,

3) överföras till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, vilket även omfattar överföring på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

4) spridas till allmänheten.

Om upptagningen ges ut innan 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum, gäller det i 1 mom. föreskrivna skyddet till utgången av det 50 året efter det år då upptagningen första gången gavs ut. Om upptagningen inte ges ut, utan den före 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum, på lagligt sätt görs tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen, gäller skyddet till utgången av det 50 året efter det år då upptagningen första gången gjordes tillgänglig för allmänheten på det nämnda sättet.

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2―4 mom., 6―9 §, 11 § 2―5 mom., 11 a §, 12 § 1―3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a―16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 26, 26 a―26 f och 26 h §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på anordningar som avses i 46 a §.

Producent av bildupptagning
46 a §

Filmer eller andra anordningar på vilka rörliga bilder har tagits upp får inte utan producentens samtycke förrän 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum

1) överföras till en anordning genom vilken den kan återges,

2) spridas till allmänheten,

3) överföras till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till det upptagna materialet från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Om upptagningen ges ut eller offentliggörs innan 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum, gäller det i 1 mom. föreskrivna skyddet till utgången av det 50 året efter det år då upptagningen första gången gavs ut eller offentliggjordes.

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2 och 3 mom., 6―9 §, 11 § 2―5 mom., 11 a §, 12 § 1―3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a―16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 26, 26 a―26 f och 26 h §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §.

Användning av ljudupptagningar och av musikupptagningar med visuella element
47 §

Utan hinder av 45 § 2 och 4 mom. och 46 § 1 och 2 mom. får ett i 45 § avsett framförande som tagits upp på en anordning som avses i 46 § och en anordning enligt 46 § som utgetts i kommersiellt syfte och varav exemplar har spritts eller som överförts till allmänheten användas

1) direkt eller indirekt vid ett offentligt framförande,

2) vid ursprunglig överföring till allmänheten på annat sätt än så att enskilda kan få tillgång till det upptagna framförandet eller materialet från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

3) för samtidig och oförändrad vidaresändning av en radio- eller televisionsutsändning som är avsedd att mottas av allmänheten.

Ersättning skall betalas till producenten och till den utövande konstnär vars framförande har tagits upp på en i 1 mom. avsedd anordning som använts för framförande, överföring eller vidaresändning. Ersättning betalas dock inte för vidaresändning enligt 25 i §.

Om en i kommersiellt syfte utgiven musikupptagning med visuella element varav exemplar har spritts eller som överförts till allmänheten används på det sätt som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten under den i 46 a § 2 mom. nämnda tiden, har den utövande konstnär vars framförande av ett musikaliskt verk tagits upp på anordningen rätt att få ersättning för användningen av det upptagna framförandet.

I de fall som avses i 1―3 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas 21, 22 och 25 b §, 27 § 1 och 2 mom. och 29 § samt i fråga om utövande konstnärers rätt även 11 § 2 mom. samt 28, 41 och 42 §.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på anordningar som avses i 46 a §.

Användningsersättning
47 a §

Ersättning för användning av en ljudupptagning i enlighet med 47 § 1 mom. 1 och 2 punkten betalas genom förmedling av en av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal sådana utövande konstnärer och fonogramproducenter vilkas på anordningar upptagna framföranden och anordningar används i Finland.

Ersättning för vidaresändning i enlighet med 47 § 1 mom. 3 punkten betalas genom förmedling av en i 26 § 1 mom. avsedd organisation.

Ersättning för användning av en musikupptagning med visuella element i enlighet med 47 § 3 mom. betalas genom förmedling av en av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal sådana utövande konstnärer vilkas på anordningar upptagna framföranden används i Finland.

Den utövande konstnärens eller producentens rätt till ersättning har förfallit, om inte ett yrkande på ersättning bevisligen har framställts hos organisationen inom tre år efter utgången av det kalenderår då det på anordning upptagna framförandet och anordningen användes.

Undervisningsministeriet godkänner på ansökan de organisationer som avses i 1 och 3 mom. för viss tid, högst fem år. Endast en organisation som företräder rättsinnehavarna kan åt gången godkännas för vardera uppgiften. Den organisation som godkänns skall vara solvent och ha beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen skall årligen lämna undervisningsministeriet en rapport om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande. Undervisningsministeriets beslut skall även om det överklagas iakttas till dess ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.

Om användaren av anordningen inte betalar en i 1 eller 3 mom. avsedd ersättning om vars storlek användaren har avtalat med de utövande konstnärerna och, i de fall som avses i 47 § 1 mom., även med producenterna eller vars storlek har avgjorts i ett förfarande som avses i 54 §, kan domstolen på yrkande av en part besluta att användningen får fortsätta endast med samtycke av de utövande konstnärerna och producenterna tills ersättningen betalts.

Radio- och televisionsföretag
48 §

En radio- eller televisionsutsändning får inte utan sändarföretagets samtycke vidaresändas eller tas upp på en anordning genom vilken den kan återges. Utan samtycke av sändarföretaget får en televisionsutsändning inte heller återges i lokaler till vilka allmänheten har tillträde mot avgift.

En utsändning som har tagits upp får inte utan sändarföretagets samtycke förrän 50 år har förflutit från det år då utsändningen ägde rum

1) överföras till en anordning genom vilken den kan återges,

2) återutsändas,

3) spridas till allmänheten,

4) överföras till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den upptagna utsändningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt på annan programbärande signal än radio- eller televisionsutsändning som sändarföretaget använder.

På fall som avses i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2 och 3 mom., 6―8 §, 11 § 2―5 mom., 11 a §, 12 § 1 och 2 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a―16 e §, 19 § 1 mom., 21, 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 26 §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §. På vidaresändningar via kabel tillämpas dessutom på motsvarande sätt 25 h § 1 mom. och 25 i §, utom när utsändningen har sitt ursprung i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, varvid i stället för nämnda bestämmelser på motsvarande sätt skall tillämpas 25 h § 3 mom.

Framställare av kataloger och databaser
49 §

På arbeten som avses i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2―4 mom., 7―9 §, 11 § 2―5 mom., 12 § 1, 2 och 4 mom., 13 och 13 a §, 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16, 16 a―16 e, 17 och 18 §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 22, 25 b―25 d och 25 f―25 i §, 25 j § 4 och 5 mom., 26 och 27―29 §. Om ett sådant arbete eller en del därav är föremål för upphovsrätt, får denna rätt göras gällande.


Fotografer
49 a §

En fotograf har uteslutande rätt att förfoga över sina fotografier, i oförändrat eller förändrat skick

1) genom att framställa exemplar av dem,

2) genom att göra dem tillgängliga för allmänheten.


På fotografier som avses i denna paragraf tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2―4 mom., 3 § 1 och 2 mom., 7―9, 11 och 11 a §, 12 § 1 och 2 mom., 13 och 13 a §, 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a― 16 e §, 17 § 1 mom., 18 §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 20, 22 och 25 §, 25 a § 1 och 2 mom., 25 b, 25 d, 25 f―25 i, 26, 26 a―26 f, 26 h, 27―29, 39, 40, 40 c, 41 och 42 §. Om ett fotografi är föremål för upphovsrätt, får denna rätt göras gällande.

Pressmeddelanden
50 §

5 a kap.

Tekniska åtgärder och elektronisk information om rättighetsförvaltning

Förbud mot kringgående av tekniska åtgärder
50 a §

Det är förbjudet att kringgå en sådan effektiv teknisk åtgärd för skydd av ett med stöd av denna lag skyddat verk som upphovsmannen eller någon annan med upphovsmannens tillstånd i samband med tillgängliggörande av verket för allmänheten har installerat för skydd av verket.

Med effektiv teknisk åtgärd avses varje sådan teknik, anordning eller komponent som utformats att vid sedvanligt bruk förhindra eller begränsa mot ett verk riktade åtgärder till vilka upphovsmannen eller en annan rättsinnehavare inte har givit sitt samtycke och som uppfyller skyddsändamålet.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte om tekniska åtgärder kringgås i samband med forskning eller undervisning i kryptografisk teknologi eller om någon som lagligen skaffat eller i sin besittning fått ett exemplar av ett verk kringgår en teknisk åtgärd för att lyssna eller se på verket. Det är förbjudet att framställa exemplar av ett verk, om den tekniska åtgärd som skyddar verket har kringgåtts för att lyssna eller se på verket.

Bestämmelserna i 1―3 mom. gäller inte en teknisk åtgärd för skydd av datorprogram.

Förbud mot tillverkning och spridning av anordningar för kringgående av tekniska åtgärder
50 b §

Det är förbjudet att i spridningssyfte tillverka eller importera, att till finskt territorium för vidaretransport till tredje land införa, att till allmänheten sprida och att sälja, hyra ut, i försäljnings- eller uthyrningssyfte marknadsföra eller i kommersiellt syfte inneha anordningar, produkter eller komponenter som möjliggör eller underlättar kringgående av effektiva tekniska åtgärder. Det är heller inte tillåtet att tillhandahålla tjänster som möjliggör eller underlättar kringgående av en effektiv teknisk åtgärd.

I 1 mom. avsedda anordningar, produkter eller komponenter eller tjänster är sådana som

1) marknadsförs, utannonseras eller hålls till salu som ett medel att kringgå effektiva tekniska åtgärder,

2) endast har ett begränsat kommersiellt syfte eller användningsområde utöver kringgående av effektiva tekniska åtgärder, eller

3) huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående av effektiva tekniska åtgärder för skydd av verk som skyddas enligt denna lag.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte en teknisk åtgärd för skydd av datorprogram.

Användning av verk som skyddats med tekniska åtgärder
50 c §

Den som lagligen innehar eller har tillgång till ett med effektiva tekniska åtgärder skyddat verk och som med stöd av 14 § 3 mom., 15, 16, 16 a―16 c eller 17 §, 25 d § 2 mom. eller 25 f § 2 mom. har rätt att använda verket skall ha möjlighet att använda verket till den del det är nödvändigt för utnyttjandet av den inskränkning av upphovsrätten som föreskrivs i nämnda lagrum.

Upphovsmannen skall tillhandahålla en i 1 mom. avsedd användare av verket medel att använda verket i enlighet med de i momentet nämnda lagrummen, om användaren på grund av tekniska åtgärder inte har möjlighet att använda verket. Om upphovsmannen inte på det sätt som anges ovan tillhandahåller medel att använda verket eller om användning av verket inte möjliggjorts genom frivilliga åtgärder såsom avtal mellan upphovsmännen och användare av verk eller genom andra arrangemang, avgörs ärendet genom skiljeförfarande enligt 54 §.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på ett verk som överförts till allmänheten under överenskomna villkor på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Vad som i 1 och 2 mom. sägs om upphovsman tillämpas även på den som med upphovsmannens tillstånd gör ett verk tillgängligt för allmänheten.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på datorprogram.

Elektronisk information om rättighetsförvaltning
50 d §

Det är förbjudet att avlägsna eller ändra sådan elektronisk information om rättighetsförvaltning avseende ett med stöd av denna lag skyddat verk som ingår i ett exemplar av verket eller framgår vid överföring av verket till allmänheten och genom vilken verket, upphovsmannen eller någon annan rättsinnehavare identifieras eller vilken ger uppgifter om villkoren för användning av verket.

Det är förbjudet att till allmänheten sprida eller att till landet för spridning till allmänheten föra in ett exemplar av ett med stöd av denna lag skyddat verk eller att överföra verket till allmänheten på ett sådant sätt att elektronisk information om rättighetsförvaltning olovligt har avlägsnats från verket eller att informationen har ändrats.

Med information om rättighetsförvaltning avses i denna paragraf sådana uppgifter som upphovsmannen eller någon annan på hans vägnar eller med hans tillstånd har installerat i verket.

Tillämpning på närstående rättigheter enligt 5 kap.
50 e §

Bestämmelserna i 50 a―50 d § om verk och upphovsmän tillämpas på motsvarande sätt på skyddade objekt enligt 5 kap. och deras rättsinnehavare.

Skiljeförfarande
54 §

Vid meningsskiljaktigheter avgörs saken genom skiljeförfarande när det är fråga om

1) ersättning som avses i 17 § 4 mom., 18 § 2 mom., 19 § 4 mom. eller 47 § 2 eller 3 mom.,

2) beviljande av i 26 § avsett tillstånd med stöd av 13 § och villkoren för detta, när saken gäller framställning av exemplar av verk för användning i undervisningsverksamhet,

3) beviljande av i 26 § avsett tillstånd med stöd av 14 § 1 mom. och villkoren för detta, när saken gäller framställning av exemplar av verk för användning i undervisningsverksamhet,

4) beviljande av i 26 § avsett tillstånd för samtidig och oförändrad vidaresändning av radio- eller televisionsutsändning med stöd av 25 h § 1 mom. och villkoren för detta,

5) beviljande av i 26 § avsett tillstånd för samtidig och oförändrad vidaresändning via kabel av radio- eller televisionsutsändning med stöd av 25 h § 2 mom. eller 48 § 1 mom. och villkoren för detta, om utsändningen har sitt ursprung i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; tillstånd kan beviljas, om sändarföretaget utan grundad anledning förbjuder vidaresändning via kabel eller ställer oskäliga villkor för sändandet,

6) avgörande av ett ärende mellan upphovsmannen och verkets användare i fall som avses i 50 c § 2 mom.

Bägge parter utser till skiljeförfarandet en skiljeman, varvid de sålunda utsedda kallar en tredje skiljeman till ordförande. Om den ena parten har föreslagit motparten skiljeförfarande och utsett en skiljeman, men motparten inte inom en månad efter att ha fått kännedom om det har utsett en skiljeman, anses motparten ha motsatt sig att ärendet avgörs genom skiljeförfarande.

Parterna kan även komma överens om att saken skall avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljeförfarande (967/1992).

Tillstånd med stöd av denna paragraf har samma verkan som beviljande av i 26 § avsett tillstånd i enlighet med 13 §, 14 § 1 mom., 25 h § 1 eller 2 mom. eller 48 § 1 mom.

Om en part motsätter sig att en sak som avses i 1 mom. avgörs genom skiljeförfarande, kan saken på partens ansökan föras till domstol. Behörig domstol är Helsingfors tingsrätt. Om domstolen har beviljat tillstånd i en sak som avses i 1 mom. 2―4 punkten och besvär anförs över beslutet, är tillståndet och villkoren för det giltiga tills saken har avgjorts slutligt eller en högre domstol bestämmer något annat när den handlägger besvären.

Undervisning i förvärvssyfte
54 a §

Ersättning för användning av ljudupptag- ningar och av musikupptagningar med visuella element
54 b §

Har ett avtal om den ersättning som avses i 47 § 2 mom. inte ingåtts före den i paragrafens 1 mom. avsedda användningen, förfaller ersättningen till betalning när 30 dagar förflutit från det att en i 46 § avsedd anordning har använts på sådant sätt som avses i 47 § 1 mom.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt även på ersättning som avses i 47 § 3 mom. och på musikupptagningar med visuella element.

Upphovsrättsrådet
55 §

Närmare bestämmelser om upphovsrättsrådet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Strafflagens straffbestämmelser
56 §

Straff för upphovsrättsbrott föreskrivs i 49 kap. 1 § i strafflagen (39/1889), för kringgående av tekniska åtgärder i 49 kap. 3 § i strafflagen, för brott gällande anordningar för kringgående av tekniska åtgärder i 49 kap. 4 § i strafflagen och för brott gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning i 49 kap. 5 § i strafflagen.

Upphovsrättsförseelse
56 a §

Den som

1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med denna lag framställer ett exemplar av ett verk eller gör ett verk tillgängligt för allmänheten eller bryter mot bestämmelserna om ideell rätt i 3 §,

2) på något annat sätt bryter mot en sådan bestämmelse i denna lag genom vilken upphovsrätten skyddas eller handlar i strid med en föreskrift som utfärdats med stöd av 41 § 2 mom., bryter mot bestämmelserna i 51 eller 52 § eller mot ett i 53 § 1 mom. eller 54 b § 1 mom. avsett förbud, eller

3) till landet inför eller till finskt territorium för vidaretransport till tredje land inför exemplar av verk som han vet eller har grundad anledning att misstänka vara framställda utomlands under sådana omständigheter att en framställning i Finland skulle ha varit straffbar enligt denna lag,

skall, om inte gärningen skall bestraffas enligt 49 kap. 1 § i strafflagen som upphovsrättsbrott, för upphovsrättsförseelse dömas till böter.

Som upphovsrättsförseelse betraktas inte framställning för enskilt bruk av enstaka exemplar av ett datorprogram eller en databas i maskinläsbar form som getts ut eller varav exemplar har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits med samtycke av upphovsmannen eller den som framställt databasen, eller av ett verk i strid med 11 § 5 mom.

Brott mot tystnadsplikten
56 b §

Olovlig spridning av anordning för avlägsnande av skydd för datorprogram
56 c §

Den som till allmänheten sprider eller för spridning till allmänheten i förvärvssyfte innehar en anordning vars enda syfte är att olovligt avlägsna eller kringgå ett tekniskt hjälpmedel som skyddar datorprogram skall för olovlig spridning av anordning för avlägsnande av skydd för datorprogram dömas till böter.

Brott mot skyldighet att lämna upplysningar
56 d §

Förseelse gällande kringgående av tekniska åtgärder
56 e §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter

1) mot det i 50 a § avsedda förbudet mot kringgående av tekniska åtgärder eller

2) mot det i 50 b § avsedda förbudet mot tillverkning eller spridning av anordningar för kringgående av tekniska åtgärder,

skall, om inte gärningen skall bestraffas enligt 49 kap. 3 § i strafflagen som kringgående av tekniska åtgärder eller enligt 49 kap. 4 § i strafflagen som brott gällande anordningar för att kringgå tekniska åtgärder, för förseelse gällande kringgående av tekniska åtgärder dömas till böter.

Förseelse gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning
56 f §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot det i 50 d § 1 mom. avsedda förbudet att avlägsna eller ändra elektronisk information om rättighetsförvaltning eller mot förbudet som avses i paragrafens 2 mom. att till allmänheten sprida eller att till landet för spridning till allmänheten föra in ett exemplar av ett verk eller att till allmänheten överföra ett verk på ett sådant sätt att information om rättighetsförvaltning har avlägsnats eller ändrats, skall, om inte gärningen är straffbar enligt 49 kap. 5 § i strafflagen som brott gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning, för förseelse gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning dömas till böter, om gärningsmannen vet eller har grundad anledning att anta hans gärning orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer intrång i rättigheter enligt denna lag.

Vederlag och ersättning
57 §

Den som i strid med denna lag eller en föreskrift som utfärdats med stöd av 41 § 2 mom. använder ett verk eller till landet eller till finskt territorium för vidaretransport till tredje land för in exemplar av ett verk är skyldig att betala upphovsmannen skäligt vederlag för detta. Skyldighet att betala vederlag för lagstridig framställning av ett verksexemplar för enskilt bruk uppstår bara om framställaren vetat eller borde ha vetat att det kopierade materialet gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med denna lag.

Om verket används uppsåtligen eller av vållande, skall utöver vederlag betalas ersättning även för annan förlust samt för lidande och annan olägenhet.

Den som på något annat sätt än genom användning av ett verk gör sig skyldig till en gärning som skall bestraffas enligt 49 kap. 1, 3 eller 5 § i strafflagen eller enligt 56 a §, 56 e § 1 punkten eller 56 f § i denna lag skall till upphovsmannen betala ersättning för förlust, lidande och annan olägenhet som orsakats av brottet.

Angående ersättning som avses i 2 och 3 mom. gäller dessutom bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974).

Förverkandepåföljd
58 §

Har exemplar av verk framställts, införts till landet eller till finskt territorium för vidaretransport till tredje land, gjorts tillgängliga för allmänheten eller ändrats i strid med denna lag eller föreskrifter som getts med stöd av 41 § 2 mom. eller i strid med 51 eller 52 § eller förbud med stöd av 53 § 1 mom., eller har åtgärder i strid med förbud enligt 50 a eller 50 b § vidtagits, kan domstolen på yrkande av målsägande eller, i fall som avses i 50 b §, av allmänna åklagaren, enligt vad domstolen anser skäligt föreskriva att exemplaret samt för framställning av det avsedd trycksats, kliché eller form eller annat hjälpmedel eller olaglig anordning för kringgående av tekniska åtgärder skall förstöras, eller att egendomen skall ändras på visst sätt eller utlämnas till målsäganden mot ersättning av tillverkningskostnaden eller försättas i sådant skick att den inte kan missbrukas. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas på framställning av verksexemplar för enskilt bruk bara om framställaren vetat eller borde ha vetat att det kopierade materialet gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med denna lag.

Om ett exemplar av ett verk har framställts eller spridits till allmänheten i strid med denna lag eller införts i landet eller till finskt territorium på det sätt som avses i 56 a § 1 mom. 3 punkten och om exemplaret av verket döms förverkat till staten enligt lagen om strafforderförfarande (692/1993), kan det på yrkande av målsägande samtidigt föreskrivas att exemplaret av verket skall förstöras. I strafforderförfarande kan också föreskrivas att en i 50 b § avsedd anordning för kringgående av tekniska åtgärder skall förverkas till staten och förstöras, om den har tillverkats, gjorts tillgänglig för allmänheten eller införts i landet för spridning till allmänheten eller till finskt territorium för vidaretransport till tredje land i strid med 50 b § 1 mom.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på den som i god tro har förvärvat egendomen eller en särskild rätt till egendomen, inte heller på byggnadsverk. Det kan dock med beaktande av särdragen och omständigheterna i det enskilda fallet bestämmas att en byggnad skall ändras.

Tillämpning av bestämmelserna om straff och ersättningsskyldighet på vissa närstående rättigheter
60 §

Bestämmelserna i 56 a, 56 e, 56 f och 57―59 § tillämpas på motsvarande sätt på en rättighet som skyddas enligt 5 kap.

Förhindrande av tillgång till material som kränker upphovsrätten
60 a §

Upphovsmannen eller dennes företrädare har på föreläggande av domstolen och utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att i enskilda fall av administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller av någon annan tjänstelevererande mellanhand få kontaktuppgifter om en teleanslutning från vilken upphovsrättsligt skyddat material i betydande omfattning med tanke på det upphovsrättsliga skyddet görs tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke. Uppgifterna skall överlämnas utan onödigt dröjsmål. Bestämmelserna i 8 kap. i rättegångsbalken tillämpas på behandlingen av ärenden som gäller överlämnande av uppgifter.

Bestämmelserna om konfidentialitet och integritetsskydd, behandlingen av meddelanden och identifieringsuppgifter, dataskydd, styrning och tillsyn, tvångsmedel samt straff i 4, 5, 8, 19, 31, 41 och 42 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) tillämpas på en upphovsman eller dennes företrädare som fått tillgång till kontaktuppgifter enligt 1 mom.

Upphovsmän eller deras företrädare enligt denna paragraf skall ersätta kostnaderna för att verkställa föreläggande om överlämnande av uppgifter och eventuella skador för administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller för någon annan tjänstelevererande mellanhand.

60 b §

Upphovsmannen eller dennes företrädare har för att förbjuda fortsatt kränkning rätt att föra talan mot den som gör material som påstås kränka upphovsrätten tillgängligt för allmänheten. Om domstolen bifaller talan skall den samtidigt förordna att materialet inte längre får göras tillgängligt för allmänheten. Domstolen kan förena sitt föreläggande med vite.

60 c §

När domstolen behandlar talan enligt 60 b § kan den på yrkande av upphovsmannen eller dennes företrädare förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand vid vite avbryter åtgärderna som gör material som påstås kränka upphovsrätten tillgängligt för allmänheten (föreläggande om avbrytande), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som gjort materialet tillgängligt för allmänheten eller med hänsyn till mellanhänders eller upphovsmannens rättigheter.

Innan talan enligt 60 b § väcks kan domstolen på yrkande av upphovsmannen eller dennes företrädare meddela ett föreläggande om avbrytande, om förutsättningar enligt 1 mom. finns för det och om det är uppenbart att upphovsmannens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen skall bereda den mot vilken föreläggande begärs och den som gör material som påstås kränka upphovsrätten tillgängligt för allmänheten tillfälle att bli hörda. I övrigt tillämpas 8 kap. i rättegångsbalken på behandlingen av ärendet. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av detta moment förfaller, om inte talan enligt 60 b § väcks inom en månad från föreläggandet.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden.

Den som begärt föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggande liksom också innehavaren av den berörda teleanslutningen för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för utgifterna i ärendet, om talan enligt 60 b § förkastas eller föreläggande om avbrytande förfaller med stöd av 2 mom.

60 d §

Bestämmelserna i 60 a―60 c § tillämpas också på innehavaren av en närstående rättighet enligt 5 kap. och på dennes företrädare.

Forum
61 §

Åtalsrätt
62 §

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för andra upphovsrättsförseelser än de som gäller 51 eller 52 § eller förseelse gällande kringgående av tekniska åtgärder enligt 56 e § 2 punkten, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.


64 §

Bestämmelserna i 47 § 1 och 2 mom. tillämpas på offentligt framförande och på annan ursprunglig överföring till allmänheten än sådan som sker på begäran samt vidaresändning, om detta sker i Finland och om det vid framförandet, överföringen eller vidaresändningen används en anordning som avses i denna paragrafs 2 mom.

Bestämmelserna i 47 § 3 mom. tillämpas på offentligt framförande och på annan överföring till allmänheten än sådan som sker på begäran, om detta sker i Finland och om det vid framförandet eller överföringen används en på den kommersiella marknaden till allmänheten spridd eller överförd musikupptagning med visuella element som innehåller ett framförande av ett musikaliskt verk som upptagits i Finland.


64 b §

Förbuden i 50 a, 50 b och 50 d § tillämpas på ovan i nämnda paragrafer avsett förfarande i Finland.

Bestämmelserna i 50 c § tillämpas på användning av verk i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Bestämmelserna i 13 och 13 a §, 14 § 1 mom., 16 d §, 25 a § 2 mom., 25 f § 3 mom., 25 g, 25 h, 26, 26 a, 26 b, 26 e och 26 h § träder dock i kraft den 1 januari 2007 och 16 b § 1 mom. 2 punkten, 16 c § 1 mom. 2 och 3 punkten och 16 c § 3 mom. vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas även på sådana verk och på sådana i 45, 46, 46 a, 48, 49 och 49 a § avsedda skyddade objekt som har skapats, tagits upp eller framställts före denna lags ikraftträdande och som fortfarande åtnjuter skydd.

På åtgärder som har vidtagits och rättigheter som har förvärvats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 19 § 1 mom. tillämpas på sådana exemplar av verk samt exemplar av skyddade objekt enligt 49 och 49 a § som med samtycke av upphovsmannen eller en rättsinnehavare enligt 49 och 49 a § första gången har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet efter ikraftträdandet av denna lag.

Sådana exemplar av i 49 a § avsedda skyddade objekt som före denna lags ikraftträdande har framställts och som är skyddade i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet får alltjämt spridas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 28/2004
StoUB 1/2005
KuUB 6/2005
RSv 100/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG (32001L0029); EGT nr L 167, 22.6.2001, s. 10

Helsingfors den 14 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.