818/2005

Given i Helsingfors den 7 oktober 2005

Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant detta lagrum lyder i lag 662/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på linjetrafik som idkas med buss i hela landet, förutom på Åland, då transportsträckan inte överskrider 100 km.

Denna förordning gäller inte trafik som sköts på grundval av ett avtal om köp som träffats med länsstyrelsen eller kommunen. Mervärdeskatten ingår i transportavgifterna.

2 §
Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall följande seriebiljetter säljas med en prissänkning på 25 procent av grundpriset enligt bilagan till denna förordning:

1) smartkort enligt kommunikationsministeriets definition för 44 resor som gäller i 12 månader från och med inköpsdagen,

2) smartkort som berättigar endast till skolresor under ett läsår, vars totalpris bestäms på basis av antalet företagna resor samt

3) seriebiljetter som säljs på grundval av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) och den förordning (293/1997) som utfärdats med stöd av den.

3 §
Tilläggsavgifter och prissänkningar

Utöver det i 2 § nämnda kan av passagerare vid behov uppbäras en tilläggsavgift för snabbtur eller en särskild nattavgift.

Snabbtursavgiften skall sänkas med 25 procent, om avgiften vid förhandsköp av biljett ingår i seriebiljettpriset.

Vid skolskjutsar skall seriebiljetter säljas med en prissänkning på 50 procent av grundpriset till passagerare under 12 år.

4 §
Övriga bestämmelser

Passagerare skall på förhand informeras om avgifterna och giltighetsvillkoren för biljetterna.

Passagerare kan betala för resa, eller en kortare resa, med en seriebiljett som berättigar till resan.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

De begränsningar som gäller prissättning, tilläggsavgifter och prissänkningar i fråga om seriebiljetter slopas den 1 juli 2006 med undantag av de seriebiljetter som nämns i 2 § 1 mom. 2 och 3 punkten.

Seriebiljetter som har köpts före ikraftträdandet av denna förordning bör godkännas utan prisförhöjning under den giltighetstid som gällde vid tidpunkten för inköpet.

Med denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik av den 30 december 2004 (1435/2004).

Helsingfors den 7 oktober 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Bilaga

Resans maximilängd km Kalkylerad grundpris € för enkel resa Smartkort för 44 resor €
6 2,2818 75,30
9 2,4727 81,60
12 2,7818 91,80
16 3,0818 101,70
20 3,5818 118,20
25 4,1909 138,30
30 4,8515 160,10
35 5,4818 180,90
40 6,0606 200,00
45 6,6121 218,20
50 7,1212 235,00
60 8,3606 275,90
70 9,4909 313,20
80 10,6000 349,80
90 11,6121 383,20
100 12,5515 414,20

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.