817/2005

Given i Helsingfors den 13 oktober 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 23 oktober 1997 om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) 4, 5 och 13 § samt

fogas till beslutets 3 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till beslutet nya 6 och 7 § samt bilagorna 1 och 2, varvid den nuvarande bilagan blir bilaga 3, som följer:

3 §
Definitioner

Definitionen av förpackningar i 1 mom. 1 punkten och 2 mom. skall även grundas på de kriterier som anges i bilaga 1. I bilagan ingår dessutom belysande exempel på tillämpningen av dessa kriterier.


4 §
Materialåtervinningskrav i fråga om olika material

Förpackaren skall i fråga om de förpackningar som han släpper ut på marknaden se till att

1) av avfallet från fiberförpackningar materialåtervinns minst 53 procent av vikten av de använda förpackningarna,

2) av avfallet från glasförpackningar materialåtervinns minst 48 procent av vikten av de använda förpackningarna,

3) av avfallet från metallförpackningar materialåtervinns minst 25 procent av vikten av de använda förpackningarna, samt

4) av avfallet från plastförpackningar materialåtervinns minst 15 procent av vikten av de använda förpackningarna.

5 §
Allmänna mål för förebyggande av uppkomst av förpackningsavfall samt för återanvändning, återvinning och materialåtervinning av förpackningsavfall

Förpackarna skall vidta erforderliga åtgärder så att

1) förpackningsavfall i relation till förändringen i bruttonationalprodukten år 2008 uppstår till en mängd av minst 5 procent mindre än år 2001,

2) av alla använda förpackningar används varje år på nytt och av allt förpackningsavfall materialåtervinns eller återvinns på annat sätt sammanlagt minst 82 procent av vikten av de använda förpackningarna,

3) av allt förpackningsavfall återvinns eller bränns i avfallsförbränningsanläggningar med tillvaratagande av energin minst 61 procent av vikten av förpackningsavfallet,

4) av allt förpackningsavfall materialåtervinns minst 42 procent och senast den 31 december 2008 minst 55 procent och högst 80 procent av vikten av förpackningsavfallet.

6 §
Materialåtervinnings- och återvinningsmål för olika material för år 2008

Förpackaren skall dessutom i fråga om de förpackningar som han släpper ut på marknaden senast den 31 december 2008 se till att

1) av avfallet från fiberförpackningar återvinns minst 75 procent och materialåtervinns minst 60 procent av vikten av de använda förpackningarna,

2) av avfallet från glasförpackningar materialåtervinns minst 60 procent av vikten av de använda förpackningarna,

3) av avfallet från metallförpackningar materialåtervinns minst 50 procent av vikten av de använda förpackningarna,

4) av avfallet från plastförpackningar materialåtervinns minst 22,5 procent av vikten av de använda förpackningarna,

5) av avfallet från träförpackningar materialåtervinns minst 15 procent av vikten av de använda förpackningarna.

7 §
Export av förpackningsavfall

Förpackningsavfall som förts från gemenskapen i enlighet med Europeiska unionens råds förordningar nr 259/93 och 1420/1999 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen hänförs till uppnåendet av de i 4―6 § avsedda mål som avser återvinning och materialåtervinning endast om det finns obestridliga bevis på att återvinningen och materialåtervinningen har skett då sådana förutsättningar råder som i ett större perspektiv motsvarar de krav som ställs i den gemenskapslagstiftning som gäller saken.

13 §
Märkning av förpackningsmaterial

Förpackningar kan för underlättande av uppsamlingen, återanvändningen och återvinningen, materialåtervinningen inbegripen, förses med märkningar som anger de material som har använts i förpackningarna, för att dessa skall kunna identifieras och klassificeras inom vederbörande bransch. Om märkningar görs på förpackningarna skall de göras i överensstämmelse med bilaga 2. Märkningen på förpackningen görs antingen på själva förpackningen eller på etiketten. Det skall gå att tydligt både se och läsa märkningen också efter det att förpackningen har öppnats.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG (32004L0012); EGT nr 47, 18.2.2004, s. 26
Kommissionens beslut 97/129/EG (31997D0129); EGT 50, 20.2.1997, s. 28

Helsingfors den 13 oktober 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Miljöråd
Olli Pahkala

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.