805/2005

Given i Helsingfors den 6 oktober 2005

Inrikesministeriets förordning om märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 2 mom. och 32 § 3 mom. i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) samt 2 § och 3 § 1 mom. i lagen av den 30 april 1999 om de tekniska kraven på anordningar inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter (562/1999):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om tekniska detaljer och förfaringssätt i anslutning till hållandet av i 22 § 1 mom. i räddningslagen (468/2003) avsedda skyltar som anger utrymningsvägar och säkerhetsmärkning i funktionsdugligt skick samt om i 32 § 3 mom. avsedd märkning och belysning av utgångar och förbindelsevägar som leder till dessa. I denna förordning föreskrivs även om de i 2 § i lagen om de tekniska kraven på anordningar inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter (562/1999) avsedda tekniska egenskaperna hos produkter avsedda för märkning av utrymningsvägar och belysning av sådana vägar samt påvisande av att produkterna överensstämmer med kraven.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) utrymningsväg en väg som är avsedd att användas för att avlägsna sig från en byggnad ut på marknivå eller till någon annan trygg plats,

2) utrymningsskylt en särskild skylt som används för att ange utgångars placering och sådana förbindelsevägar som skall användas vid utrymning;

3) vårdinrättning de utrymmen som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten i statsrådets förordning om räddningsväsendet (787/2003).

3 §
Märkning av utrymningsvägar

Utrymningsvägar utmärks med utrymningsskyltar i:

1) inkvarteringsutrymmen,

2) vårdinrättningar,

3) samlingslokaler och affärsutrymmen,

4) arbetsutrymmen,

5) produktionsutrymmen,

6) lagerutrymmen, där arbete utförs samt

7) sådana andra utrymmen där utrymning är svår eller utrymningsarrangemangen avviker från det normala.

Utrymningsskyltarna skall placeras på ett med tanke på synligheten ändamålsenligt sätt och så, att de klart anger utgångarnas läge och den förbindelseväg som skall användas vid utrymning.

Utrymningsskyltarna skall göras synliga med hjälp av tillräcklig belysning.

4 §
Utrymningsskyltar

Utrymningsskyltarna skall vara klara och tydliga. Skyltarna skall kunna observeras och deras innebörd skall framgå och kunna förstås utan svårighet.

Utrymningsskyltarna skall till utseendet och sina allmänna egenskaper stämma överens med statsrådets beslut om säkerhetsmärkning och signaler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och om användningen av dessa (976/1994). Utrymningsskyltarna skall dessutom uppfylla de krav som framgår av standard SFS-EN 1838 för nödbelysning.

En utrymningsskylt skall vara minst 100 mm hög och bred. Tillräcklig storlek på en skylt definieras enligt standard SFS-EN 1838 på basis av betraktelseavståndet.

5 §
Belysning av utrymningsvägar

Utrymningsvägar skall belysas så att de tryggt kan användas. Vid planering av belysning av utrymningsvägar skall särskilt beaktas byggnadens och dess utrymmens användningssätt, storlek och form samt hur utrymning av byggnaden har ordnats. Vid planeringen av belysningen skall i tillämpliga delar de krav gällande belysning av utrymningsvägar som anges i standard SFS-EN 1838 iakttas.

Utrymningsskyltar skall alltid vara belysta. Annan belysning av en utrymningsväg skall kopplas på om den vanliga belysningen slutar fungera. Belysningen skall fungera under den tid som krävs för att utrymmet tryggt skall kunna utrymmas och evakueras.

Belysningens funktionsduglighet skall tryggas med hjälp av sådan elmatning som är oberoende av elmatningen för den vanliga belysningen under minst en timme.

6 §
Tekniska krav på produkter

Produkter som är avsedda för märkning eller belysning av utrymningsvägar skall i fråga om sådana egenskaper som inverkar på funktionsduglighet, hållbarhet och säkerhet vara sådana att de är lämpliga för avsett bruk. Produkter enligt harmoniserad europeisk standard anses ändamålsenliga.

Belysningsanordningar skall överensstämma med standarden SFS-EN 60598-2-22.

Den centralenhet som skall användas för styrning av belysningen skall överensstämma med standarden SFS-EN 50171 för system för centraliserad elmatning.

I enlighet med principen om ömsesidigt erkännande kan i stället för europeiska standarder användas sådana i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet gällande standarder eller andra tekniska specifikationer med hjälp av vilka motsvarande säkerhetsnivå kan garanteras.

7 §
Påvisande av att produkterna överensstämmer med kraven

Tillverkaren eller importören av ovan i 6 § avsedda produkter skall göra upp en skriftlig försäkran om överensstämmelse för att påvisa att en produkt överensstämmer med kraven. En försäkran om överensstämmelse skall på det sätt som produktens egenskaper förutsätter basera sig på teknisk dokumentation och tekniska specifikationer samt på eventuella test eller inspektioner som utförts av en tredje part.

En försäkran om överensstämmelse skall innehålla:

1) en allmän beskrivning av den produkt som försäkran gäller,

2) hänvisningar till de standarder eller andra tekniska specifikationer som har tillämpats antingen helt eller delvis.

Tillverkaren eller importören skall på begäran kunna förete en försäkran om överensstämmelse med kraven samt övriga handlingar för säkerhetsteknikcentralen, som ansvarar för marknadsövervakningen i fråga om produkter.

8 §
Bruksanvisningar för produkter

Tillverkaren eller importören av i 6 § avsedda produkter skall se till att skriftliga finsk- och svenskspråkiga anvisningar om installering, användning och skötsel medföljer produkten.

De anvisningar som medföljer produkten skall vara tillräckligt detaljerade så att iakttagandet av anvisningarna gör det möjligt för produkten att fungera enligt kraven. Anvisningarna skall innehålla:

1) produktens användningsändamål,

2) den information som behövs för installering, användning och skötsel av produkten,

3) uppgifter om produktens huvudsakliga egenskaper.

9 §
Underhåll

Märkningar och belysningen av utrymningsvägarna skall hållas i funktionsdugligt skick med hjälp av regelbundet underhåll. För underhållet ansvarar med stöd av 22 § 1 mom. i räddningslagen en byggnads ägare eller innehavare i fråga om allmänna utrymmen och arrangemang som betjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans besittning.

För underhållet skall göras upp ett underhållsprogram av vilket nödvändiga underhållsåtgärder framgår. Vidtagna åtgärder antecknas antingen i underhållsprogrammet eller i en särskild dagbok.

Underhållsprogrammet och dagboken skall på begäran företes för områdets räddningsmyndigheter i övervakningssyfte.

10 §
Ikraftträdandebestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Förordningens 3―5 § tillämpas på sådana projekt för vilka bygglov eller annat godkännande av myndigheterna söks efter denna förordnings ikraftträdande.

Det underhållsprogram som avses i förordningens 9 § 2 mom. skall vara uppgjort före utgången av år 2006.

Helsingfors den 6 oktober 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överingenjör
Kirsi Rajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.