804/2005

Given i Helsingfors den 6 oktober 2005

Statsrådets förordning om kriterier och prioriteringar för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 19 e § i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 716/2002 och 1416/2004:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning av statsrådet tillämpas vid beviljande av statsunderstöd för de utvecklingsprojekt som avses i 3 a kap. i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.

2 §
Allmänna förutsättningar

Statsunderstöd kan beviljas för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet, projekt enligt utvecklingsprojektet för det sociala området samt projekt som genomför alkoholprogrammet.

Statsunderstöd kan beviljas förutsatt att kommunen eller samkommunen har beslutat genomföra tillräckliga arrangemang som syftar till att effektivera servicen.

När beslut om statsunderstöd fattas skall följande kriterier beaktas:

1) att projektet är nära förknippat med utvecklingen av det kommunala servicesystemet inom social- och hälsovården,

2) att projektet är effektivt och kan utnyttjas på bred basis,

3) att projektet syftar till bestående förbättringar när det gäller tillhandahållandet av tjänster eller med avseende på arbetsmetoder,

4) att projektet syftar till att trygga tillgången till närservice och stöda förmågan att klara sig på egen hand, och

5) projektets omfattning när det gäller de ekonomiska regionerna eller huruvida projektet genomförs som ett samarbete mellan flera kommuner.

3 §
Social- och hälsovårdsministeriets statsunderstöd för utvecklingsprojekt

Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja statsunderstöd för utvecklingsprojekt som stöder utnyttjandet av datateknologi inom social- och hälsovården.

Statsunderstöd kan också beviljas för utvecklingsprojekt som genomför serviceproduktion utifrån ett större befolkningsunderlag och som syftar till att trygga tillgången till service oavsett boningsort. Dessutom skall projektet gälla:

1) regionalt samlande av tjänster och utvecklingsarbete inom socialvården,

2) organiserande av verksamheten vid hälsovårdscentralerna som funktionella helheter på regional nivå,

3) samlande och utvecklande av mentalvårdstjänster och missbrukarvård samt särskilda psykosociala tjänster för barn och unga på regional nivå genom samarbete med social- och hälsovården, eller

4) samlande av laboratorietjänster och tjänster för diagnostisk avbildning i större enheter.

Dessutom kan statsunderstöd beviljas för utvecklingsprojekt som främjar nätverksbildningen av basservice för barnfamiljer och utvecklandet av samarbetsstrukturer samt social- och hälsovårdsservice för språkliga och kulturella minoriteter samt för sådana utvecklingsprojekt gällande förebyggande arbete som har riksomfattande betydelse.

4 §
Länsstyrelsens statsunderstöd för projekt enligt utvecklingsprojektet för det sociala området

Länsstyrelsen kan bevilja statsunderstöd för sådana projekt enligt utvecklingsprojektet för det sociala området som gäller:

1) förbättrande av tillgången till och kvaliteten på tjänster för äldre,

2) införande av arbetsmetoder för tidigt ingripande,

3) förbättrande av tillgången till och kvaliteten på tjänster för öppen vård och vård utom hemmet när det gäller barnskydd,

4) utvidgande av användningen av servicestyrning,

5) förbättrande av specialkunnandet och tillgången till handikappservice, eller

6) utvecklande av uppgiftsstrukturen och arbetsförhållandena för de anställda inom socialvården.

5 §
Länsstyrelsens statsunderstöd för projekt som genomför alkoholprogrammet

Länsstyrelsen kan bevilja statsunderstöd för projekt som genomför alkoholprogrammet och som gäller:

1) förbättrande av samarbetet mellan myndigheter, organisationer, kommuninvånare och näringsliv när det gäller att på lokal eller regional nivå förebygga och minska alkoholskador,

2) förebyggande av ungdomars alkoholbruk samt stödjande av och vård för familjer som lider av alkoholproblem, särskilt med tanke på barnens välbefinnande,

3) minskande av problem till följd av riskkonsumtion av alkohol genom stödåtgärder i ett tidigt skede, eller

4) verkställande av kvalitetsrekommendationer för missbrukarvården.

6 §
Länsstyrelsens statsunderstöd för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprogrammet

Länsstyrelsen kan bevilja statsunderstöd för sådana utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet som gäller:

1) tryggande av vårdens tillgänglighet,

2) säkerställande av hälsovårdscentralernas funktionsduglighet och förebyggande arbete,

3) utvecklande av samarbetet mellan hälsovårdscentralerna och den specialiserade sjukvården samt arrangemang i anslutning till effektiveringen av servicen, eller

4) tryggande av tillgången till personal och säkerställande av personalens kompetens.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 6 oktober 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Avdelningschef
Kimmo Leppo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.