799/2005

Utfärdat i Helsingfors den 7 oktober 2005

Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och skatteverken att såsom behöriga myndigheter avgöra vissa ärenden som gäller beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

Finansministeriet har med stöd av 2 § i lagen om skatteförvaltningen (1557/1995), artikel 5 punkt a i Europeiska unionens råds direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar samt de avtalsbestämmelser som nämns i 2 § i detta beslut föreskrivit följande:

1 §

Skattestyrelsen svarar i egenskap av sådan behörig myndighet som avses i artikel 5 punkt a i Europeiska unionens råds direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar och i de avtal som avses i 2 § i detta beslut för de ärenden som avses i direktivet och i avtalen och som gäller

1) informationsutbyte om ränteinkomster mellan de behöriga myndigheterna,

2) undanröjande av dubbelbeskattning och återbäring av utländsk källskatt, samt

3) mottagande av information av ett betalningsombud.

Det behöriga skatteverket svarar dock för utfärdandet av intyg som avses i artikel 3, artikel 4.3 och artikel 13.2 i direktivet samt i motsvarande artiklar i de i 2 § avsedda avtalen. Behörigt att utfärda ovan nämnda intyg är det skatteverk inom vars verksamhetsområde den som begär intyget har sin hemkommun.

Finansministeriet avgör dock ett ärende som avses i 1 mom., om ärendet är principiellt viktigt.

2 §

Avtalsbestämmelser som ligger till grund för finansministeriets beslut:

1) Bilaterala avtal som har slutits med territorier som är beroende av medlemsstaterna eller associerade med dem:

det inledande stycket i avtalet mellan Republiken Finland och Jersey om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 47/2005),

det inledande stycket i avtalet mellan Republiken Finland och Guernsey om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 49/2005),

det inledande stycket i avtalet mellan Republiken Finland och Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 51/2005),

artikel 2 stycke 1 punkt g underpunkt ii i avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar (FördrS 53/2005),

artikel 2 stycke 1 punkt g underpunkt ii i avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar (FördrS 55/2005),

artikel 2 stycke 1 punkt f underpunkt ii i avtalet mellan Republiken Finlands regering och Anguillas regering om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar (FördrS 57/2005),

artikel 1 punkt a underpunkt ii i avtalet mellan Republiken Finlands regering och Brittiska Jungfruöarnas regering om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 59/2005),

artikel 13 i avtalet mellan Republiken Finland och Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 61/2005),

det inledande stycket i avtalet mellan Republiken Finland och Storbritanniens biområde Montserrat om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 63/2005),

det inledande stycket i avtalet mellan Republiken Finland och Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 65/2005).

2) Avtal som har slutits mellan Europeiska gemenskapen och tredjestater:

artikel 11 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar; EUT nr L 379, 24.12.2004 s. 84―104,

artikel 5 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar; EUT nr L 019, 21.1.2005 s. 55―69,

artikel 5 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar; EUT nr L 381, 28.12.2004 s. 33―51,

artikel 11 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar; EUT nr L 385, 29.12.2004 s. 30―49,

artikel 5 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar; EUT nr L 359, 04.12.2004 s. 33―45.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 7 oktober 2005.

Helsingfors den 7 oktober 2005

Finansminister
Eero Heinäluoma

Överinspektör
Einari Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.