797/2005

Given i Helsingfors den 7 oktober 2005

Lag om ändring av 1 och 1 a § i lagen om konsumentklagonämnden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 januari 1978 om konsumentklagonämnden (42/1978) 1 § 1 mom. 3―5 punkten och 1 a § 2 mom.,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. 3―5 punkten i lag 343/2002 och 1 a § 2 mom. i lag 909/1995, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 20/1994 och 363/1999 och i nämnda lag 343/2002, en ny 6 punkt som följer:

1 §

Konsumentklagonämnden har till uppgift att


3) ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller köp av bostäder och som konsumenter, bostadssammanslutningar eller enskilda personer som säljer eller bjuder ut bostäder till försäljning för till nämnden för behandling,

4) ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller användning av säkerhet enligt 2 kap. 17 §, 18 b § och 19 § samt 4 kap. 3 § och 3 a § samt frigörande av säkerhet enligt 2 kap. 17 § och 4 kap. 3 § i lagen om bostadsköp (843/1994), oberoende av vem av parterna i tvisten som för ärendet till nämnden för behandling,

5) ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller regressrätt enligt 7 kap. 1 § i lagen om bostadsköp och som enskilda personer som säljer bostäder för till nämnden för behandling,

6) ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller jämkning av dröjsmålsränta enligt 11 § i räntelagen (633/1982) och som gäldenärer för till nämnden för behandling, förutsatt att åtminstone en konsumentfordran hör till gäldenärens jämkningskrav.


1 a §

Vid avdelningen för bostadsköp behandlas

1) ärenden som avses i 1 § 1 mom. 3―5 punkten,

2) avtal som avses 9 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978),

3) uppdrag enligt 1 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000) och ärenden som gäller förmedlingsrörelsers prestationer,

4) utlåtanden i ärenden som avses i 1―3 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 21/2005
EkUB 13/2005
RSv 90/2005

Helsingfors den 7 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.