796/2005

Given i Helsingfors den 7 oktober 2005

Lag om ändring av lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 december 2000 om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000) rubriken för 18 § samt

fogas till lagen nya 17 a och 17 b § som följer:

17 a §
Standardersättning

Om den som ger ett köpeanbud förbinder sig att betala standardersättning som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen om bostadsköp (843/1994), skall förmedlingsrörelsen när den tar emot anbudet se till att en handling sätts upp över anbudet och att i den tas in anbudsgivarens förbindelse att betala standardersättning samt alla villkor som gäller anbudet. En handling behöver inte sättas upp, om anbudet har gjorts under sådana förhållanden att fullgörandet av nämnda skyldighet skulle medföra oskäligt besvär.

Om ett köp inte kommer till stånd av orsaker som beror på anbudsgivaren och uppdragsgivaren får den avtalade standardersättningen, får den andel som eventuellt tillfaller förmedlingsrörelsen enligt uppdragsavtalet vara högst hälften av ersättningen, dock högst beloppet av det avtalade förmedlingsarvodet.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas inte, om förmedlingsobjektet är en fastighet.

17 b §
Reserveringsavgift vid förhandsmarknadsföring

Förmedlingsrörelsen skall när den för uppdragsgivarens räkning tar emot en reserveringsavgift som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i lagen om bostadsköp se till att det sätts upp en handling över reserveringen och dess villkor. En handling behöver inte sättas upp, om reserveringen har gjorts under sådana förhållanden att fullgörandet av nämnda skyldighet skulle medföra oskäligt besvär.

När förmedlingsrörelsen tagit emot reserveringsavgiften får den inte ta emot en reserveringsavgift för bostaden av någon annan innan reserveringsavgiften har betalats tillbaka till den som reserverat bostaden.

Om ett köp inte kommer till stånd, skall förmedlingsrörelsen utan dröjsmål betala tillbaka reserveringsavgiften till den som reserverat bostaden till den del reserveringsavgiften inte har överlämnats till säljaren.

18 §
Reserveringsavgift för rätten att ingå hyresavtal eller något annat avtal om nyttjanderätt


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas inte på reserveringar eller köpeanbud som gjorts före lagens ikraftträdande.

RP 21/2005
EkUB 13/2005
RSv 90/2005

Helsingfors den 7 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.