788/2005

Given i Helsingfors den 23 september 2005

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om förvaltning av straffverkställighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 februari 2001 om förvaltning av straffverkställighet (135/2001) 2 §, den svenska språkdräkten i rubriken för 3 § samt 3 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. som följer:

2 §
Straffverkställighetsorganisationen

Myndigheter som verkställer straff är Kriminalvårdsväsendet och Fångvårdsväsendet, som båda lyder under justitieministeriet, samt Brottspåföljdsverket som är centralt ämbetsverk för dem. Brottspåföljdsverket leds av generaldirektören för Fångvårdsväsendet.

Kriminalvårdsväsendet omfattar regionala enheter och leds av överdirektören för Kriminalvårdsväsendet.

Fångvårdsväsendet omfattar regionfängelser och en riksomfattande hälsovårdsenhet och leds av generaldirektören för Fångvårdsväsendet. Ett regionfängelse består av en placeringsenhet och fängelser. I fängelserna kan finnas avdelningar. Hälsovårdsenheten omfattar sjukhus och polikliniker. Regionfängelserna inrättas genom förordning av statsrådet. Justitieministeriet beslutar om inrättandet av placeringsenheter och fängelser.

Kriminalvårdsväsendet, Fångvårdsväsendet samt Brottspåföljdsverket organiseras såsom närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

3 §
Uppgifter för Brottspåföljdsverket

Brottspåföljdsverket har till uppgift att


5) styra och organisera förvaltnings- och serviceuppgifter som är gemensamma för Kriminalvårdsväsendet och Fångvårdsväsendet, samt


Beträffande uppgifterna för Brottspåföljdsverket gäller dessutom vad som om dem föreskrivs särskilt genom lag. Närmare bestämmelser om uppgifterna för Brottspåföljdsverket kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Brottspåföljdsverkets arbetsordning fastställs av justitieministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

När denna lag träder i kraft ändras tjänsterna vid fängelserna och Sinnessjukhuset för fångar till tjänster som är gemensamma för Fångvårdsväsendet. Tjänsterna placeras i och personalen övergår till respektive regionfängelse eller hälsovårdsenhet i enlighet med i vilken anstalt de nu är placerade. En sådan placering av tjänster kräver inte samtycke av de berörda tjänstemännen, förutom när en tjänst flyttas från en ort till en annan. Beslut i saken fattas av Brottspåföljdsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 261/2004
LaUB 8/2005
RSv 96/2005

Helsingfors den 23 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.