782/2005

Given i Helsingfors den 23 september 2005

Lag om övervakning av villkorlig frihet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syftet med övervakning

Syftet med övervakningen är att öka den allmänna säkerheten genom att den övervakade stöds i syfte att främja hans eller hennes anpassning i samhället och genom att förhindra återfall i brott.

2 §
Verkställighet av övervakning

Brottspåföljdsverket och Kriminalvårdsväsendet sköter verkställigheten av övervakningen.

3 §
Övervakare och person som bistår denne

Övervakare är en tjänsteman vid Kriminalvårdsväsendet.

Om en ändamålsenlig verkställighet av övervakningen kräver det kan en person som samtycker till uppdraget förordnas att bistå övervakaren, förutsatt att denna person har en för uppdraget lämplig utbildning inom det sociala området, i ungdomsarbete eller i pedagogik samt erfarenhet av dessa. Av särskilda skäl kan även någon annan lämplig person förordnas till uppdraget. På den som bistår en övervakare tillämpas språklagen (423/2003) och bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

Kriminalvårdsväsendet ingår ett avtal med den som förordnas att bistå en övervakare om skötseln av uppdraget samt beslutar om arvode och kostnadsersättning som skall betalas till denne av statens medel.

4 §
Ställande under övervakning

En fånge som friges villkorligt ställs under övervakning, om

1) prövotiden är längre än ett år,

2) brottet har begåtts före 21 års ålder, eller

3) fången själv begär det.

Utan hinder av det som föreskrivs i 1 mom. behöver fången inte ställas under övervakning, om övervakning med hänsyn till syftet med den är klart obehövlig på grund av att fången förväntas avlägsna sig från landet, lider av en allvarlig sjukdom eller om det finns andra särskilda skäl.

5 §
Övervakningens innebörd

Övervakning omfattar regelbundna sammanträffanden mellan övervakaren och den övervakade med hjälp av vilka den övervakades förhållanden och förändringarna i dem följs och vilkas syfte är att främja den övervakades förmåga att bära ansvar och att fungera på ett godtagbart sätt i samhället. Övervakningen kan även omfatta uppgifter eller program som främjar den sociala handlingsförmågan. Sammankomsterna samt de uppgifter och program som ingår i övervakningen får uppta högst 12 timmar per månad. Antalet timmar per månad kan variera under övervakningen på det sätt som en ändamålsenlig verkställighet förutsätter.

Under den övervakades sammanträffanden med övervakaren behandlas i synnerhet de faktorer som inverkar på brottsligt beteende. Den övervakade skall även biträdas i kontakterna med myndigheter och andra aktörer som är nödvändiga för att den övervakade skall få kontroll över sin livssituation. Den övervakade skall anvisas nödvändiga stödåtgärder och tjänster.

Det närmare innehållet i övervakningen framgår av en övervakningsplan som Kriminalvårdsväsendet skall utarbeta i enlighet med den övervakades behov innan den som ställts under övervakning friges, så att planen kan tas i bruk när övervakningen inleds. Övervakningsplanen kan vid behov ändras eller kompletteras.

Övervakningsplanen skall samordnas med planen för strafftiden. Planen skall i nödvändig utsträckning utarbetas i samarbete med placeringsenheten, fängelset, fångens hem- eller boningskommun samt med andra myndigheter, privata sammanslutningar och enskilda.

6 §
Den övervakades skyldigheter

Den övervakade är skyldig att delta i utarbetandet av övervakningsplanen och att stå i kontakt med övervakaren på det preciserade sätt som bestäms i övervakningsplanen.

Den övervakade skall under sammanträffandena med övervakaren och även i övrigt på begäran av övervakaren lämna denne nödvändiga kontaktuppgifter liksom även uppgifter om arbete, boende, utbildning, studier och den ekonomiska situationen samt andra motsvarande, för övervakningen nödvändiga uppgifter om sina förhållanden. Den övervakade skall på eget initiativ underrätta övervakaren om väsentliga förändringar i sina förhållanden.

Den övervakade skall iaktta det som övervakaren bestämmer och som är nödvändigt för genomförandet av övervakningen.

Den övervakade får inte vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel vid sammanträffandena med övervakaren.

När övervakningen inleds skall den övervakade underrättas om vilka påföljderna kan bli av att han eller hon försummar sina skyldigheter enligt denna paragraf.

7 §
Övervakarens uppgifter

Övervakaren skall göra sig förtrogen med den övervakades förhållanden, även annanstans än av den övervakade skaffa den information som är nödvändig för övervakningen, och även i övrigt förbereda sig för sammanträffandena så att syftet med övervakningen kan uppnås. Övervakaren skall bemöta den övervakade på ett sakligt sätt och försöka skapa en förtroendefull relation till denne.

Övervakaren skall se till att övervakningen kan genomföras så att den övervakade inte på grund av övervakningen blir föremål för uppmärksamhet i sin livsmiljö och så att övervakningen inte heller i övrigt försvårar den övervakades liv i onödan.

Den som med stöd av 3 § 2 mom. bistår en övervakare skall dessutom iaktta de föreskrifter som Kriminalvårdsväsendet ger för verkställigheten av övervakningen samt underrätta Kriminalvårdsväsendet om överträdelser av sådana skyldigheter som föreskrivs den övervakade i denna lag eller påförs honom eller henne med stöd av denna lag.

8 §
Övervakning av användning av berusningsmedel

Om det av yttre kännetecken att döma är sannolikt att den övervakade under ett sammanträffande med övervakaren är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel, skall övervakaren eller någon annan tjänsteman vid Kriminalvårdsväsendet anteckna observationerna om berusningstillståndet. Om det misstänks att berusningen beror på alkohol, kan en tjänsteman vid Kriminalvårdsväsendet förplikta den övervakade att lämna utandningsprov.

9 §
Hämtning till ett sammanträffande med övervakaren

Om den övervakade utan någon godtagbar anledning som övervakaren är medveten om uteblir från ett sammanträffande med övervakaren och om det är sannolikt att han eller hon försöker undvika dessa sammanträffanden eller om den övervakade vid ett sammanträffande bryter mot ett förbud enligt 6 § 4 mom., kan den övervakade hämtas till följande sammanträffande som övervakaren särskilt bestämmer. Polisen skall lämna handräckning för hämtningen, om inte hämtning skall anses uppenbart oändamålsenlig.

En anhållningsberättigad polisman beslutar på begäran av Kriminalvårdsväsendet om hämtning. Den som förordnats att hämtas får högst sex timmar före det sammanträffande med övervakaren som avses i 1 mom. gripas och tas i förvar. Hämtningen skall om möjligt genomföras så att den övervakade inte på grund av den blir föremål för onödig uppmärksamhet. Den övervakade får inte hållas gripen eller i förvar längre än vad hämtningen till sammanträffandet med övervakaren kräver.

10 §
Brott mot skyldigheter som påförts den övervakade

Om den övervakade utan godtagbar orsak försummar att iaktta en skyldighet enligt 6 § eller väsentligt bryter mot en föreskrift som givits honom eller henne med stöd av nämnda paragraf skall Kriminalvårdsväsendet ge den övervakade en skriftlig varning. Innan varningen ges skall den övervakade ges tillfälle att bli hörd. Varning får emellertid inte ges om det beslutas att hämtning enligt 9 § skall ske på grund av försummelsen eller överträdelsen.

Om den övervakade inte heller efter hämtningen iakttar sin skyldighet att stå i kontakt med övervakaren eller om han eller hon på annat sätt grovt bryter mot sina skyldigheter enligt 6 §, skall Kriminalvårdsväsendet utan dröjsmål underrätta allmänna åklagaren om detta.

Om allmänna åklagaren bedömer att en del av reststraffet bör verkställas till följd av den övervakades förfarande enligt 2 mom., skall åklagaren utan dröjsmål framställa ett yrkande om detta till den domstol som i första instans har avgjort det brottmål som resulterat i ovillkorligt fängelse eller inom vars domkrets den övervakade bor eller stadigvarande vistas.

Om domstolen konstaterar att den övervakade har förfarit på ett sådant sätt som avses i 2 mom. och om det med hänsyn till den övervakades person och orsakerna till överträdelsen bedömt som en helhet finns särskilda skäl kan domstolen bestämma att minst fyra och högst 14 dagar av reststraffet skall verkställas.

11 §
Avslutande av övervakning

Om det efter att övervakningen fortgått minst sex månader har blivit uppenbart att fortsatt övervakning inte är nödvändig, kan Kriminalvårdsväsendet på framställan av övervakaren avsluta övervakningen.

12 §
Resekostnader

Kriminalvårdsväsendet betalar den övervakades skäliga resekostnader som hänför sig till sammanträffanden med övervakaren.

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ordnande av övervakning på det sätt som avses i 3 § 2 mom., de handlingar som hänför sig till övervakningen, förfarandet vid bestämmande av i 10 § avsedda påföljder för den övervakade och ersättning för resekostnader utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 262/2004
LaUB 9/2005
RSv 97/2005

Helsingfors den 23 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.