766/2005

Given i Helsingfors den 26 september 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 30 december 2004 om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1399/2004) 3 § 1 mom. 1 punkten underpunkt e, 5 och 6 punkten och 2 mom. och bilaga 1, samt

fogas till 3 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt själv- kostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket uppbär en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande prestationer utförda av sjöfartsinspektionen:

1) besiktningar och inspektioner om vilka bestäms eller föreskrivs i


e) statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg (635/1993),


5) sjöfartsskyddsutredningar av hamnanläggningar, godkännande av fartygens och hamnanläggningarnas skyddsplaner och besiktigande av fartyg enligt vad som föreskrivs i 4 § 1 punkten i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem (485/2004) och kontroller i de fall som avses i den nämnda lagens 21 § 2 mom.,

6) kontroller i de fall som avses i 24 § 1 mom. i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004), samt

7) kontroller i de fall som avses i 32 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005).

Grunden för timdebitering enligt självkostnadsvärdet är de kostnader som hänför sig till besiktningar och inspektioner, godkännande av fartygens skyddsplaner samt utförande av sjöfartsskyddsutredningar av hamnanläggningar och godkännande av hamnanläggningarnas skyddsplaner dividerade med antalet fakturerade arbetstimmar. Av kunden faktureras endast de egentliga besiktnings- och inspektionstimmar och övriga arbetstimmar som utförts på fartyget och i hamnanläggningen eller vid kontrollbesök som hänför sig till de kontrollåtgärder som avses i 22―30 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar samt de ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän som hänför sig till dem.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005 och är i kraft till utgången av 2005.

Helsingfors den 26 september 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Sjöfartsråd
Sirkka-Heleena Nyman

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.