763/2005

Given i Helsingfors den 22 september 2005

Statsrådets förordning om fartygstrafikservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 5 augusti 2005 om fartygstrafikservice (623/2005):

1 §
Arbetsplatsutbildningsplan

VTS-myndigheten skall ha en av Sjöfartsverket fastställd arbetsplatsutbildningsplan för varje enskild VTS-central.

Av arbetsplatsutbildningsplanen skall framgå den metod med vilken man bedömer om en utbildningsperiod genomgåtts med godkänt resultat och om en arbetstagare har förmåga att självständigt börja arbeta som VTS-operatör.

Arbetsplatsutbildningsplanen skall innehålla anvisningar om tillvägagångssättet när en föråldrad anteckning om godkännande förnyas.

2 §
Grundutbildning för VTS-operatörer

Grundutbildningen för VTS-operatörer skall anordnas enligt ett utbildningsprogram som Sjöfartsverket godkänt. Utbildningsprogrammet skall grunda sig på en rekommendation som utarbetats av Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA) och godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Grundutbildningen skall bestå av fartygstrafikserviceteori och simulatorträning.

Den som deltar i grundutbildningen kan på grundval av tidigare utbildning beviljas fullständig eller partiell befrielse från någon del av utbildningsprogrammet. Sjöfartsverket fastställer i samband med att verket godkänner utbildningsprogrammet de delar från vilka befrielse kan beviljas. För att kunna bli befriad skall den som utbildas innan grundutbildningen börjar förete ett godtagbart intyg över ersättande utbildning.

Grundutbildningen skall genomgås innan den i 4 § avsedda arbetsplatsutbildningen slutar.

3 §
Grundutbildning för VTS-chefer

Grundutbildningen för VTS-chefer skall anordnas enligt ett utbildningsprogram som Sjöfartsverket godkänt. Utbildningsprogrammet skall grunda sig på en rekommendation som utarbetats av Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA) och godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Grundutbildningen skall bestå av fördjupad teoretisk utbildning i fartygstrafikservice.

Den som deltar i grundutbildningen kan på grundval av tidigare utbildning beviljas fullständig eller partiell befrielse från någon del av utbildningsprogrammet. Sjöfartsverket fastställer i samband med att verket godkänner utbildningsprogrammet de delar från vilka befrielse kan beviljas. För att kunna bli befriad skall den som utbildas innan grundutbildningen börjar förete ett godtagbart intyg över ersättande utbildning.

En person som deltar i grundutbildning för VTS-chefer skall ha sådan grundutbildning för VTS-operatör som genomförts med godkänt resultat.

4 §
Arbetsplatsutbildning för VTS-operatörer

VTS-myndigheten ansvarar för anordnandet av arbetsplatsutbildning för VTS-operatörer vid en VTS-central.

Arbetsplatsutbildningen genomförs som praktisk arbetspraktik under ledning av en arbetsplatsutbildare. Arbetsplatsutbildaren skall övervaka och bedöma på vilket sätt den som utbildas agerar under utbildningen genom att följa radiotrafiken samt fartygstrafikens lägesbild och vid behov ingripa i agerandet. På arbetsplatsutbildarens ansvar får vara endast en person i utbildning då det gäller praktik i operativ vakttjänstgöring. Bok skall föras över arbetsplatsutbildningen och av den skall framgå på vilket sätt utbildningen framskrider, utbildningens omfattning och tidpunkterna för utbildningen.

Under arbetsplatsutbildningen skall den som utbildas få utbildning i

1) VTS-området, dess farleder och fartygstrafik,

2) VTS-centralens tekniska system och anordningar,

3) VTS-centralens verksamhetsmetoder, anvisningar och föreskrifter, samt

4) VTS-centralens anvisningar för nöd- och undantagssituationer.

Av den anteckning om godkännande som VTS-myndigheten gör i behörighetsintyget framgår den fartygstrafikservice som VTS-operatören är berättigad att tillhandahålla och det VTS-område eller den VTS-sektor där han eller hon är berättigad att arbeta. Anteckningen om godkännande är i kraft ett år och dess giltighetstid kan förlängas, om innehavaren av behörighetsintyget vid den bedömning av behörighet och kompetens som avses i 8 § har visat sin behörighet i fråga om tillhandhållandet av sådan fartygstrafikservice som anteckningen berättigar till.

Arbetsplatsutbildningen pågår högst sex månader.

5 §
Språkkunskaper som krävs av VTS-operatör

För att behörighetsintyg för VTS-operatör skall kunna beviljas förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska samt tillfredsställande muntliga kunskaper i det andra språket. Dessutom förutsätts i engelska färdighetsnivå fyra i den allmänna språkexamen som avses i lagen om allmänna språkexamina (964/2004).

Kravet i 1 mom. på kunskaper i det andra språket tillämpas likväl inte på dem som har avlagt vaktstyrmansexamen enligt förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997).

6 §
Behörighetskrav gällande VTS-chefers språkkunskaper

I fråga om de språkkunskaper som krävs av VTS-chefer gäller vad som bästäms i 5 §.

7 §
Förnyande av behörighetsintyg

Förnyande av behörighetsintyg för VTS-operatörer sökes hos Sjöfartsverket. Sökanden skall visa att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskunskap och fullgjort kompletterande yrkesutbildning enligt 9 §.

Sökanden anses ha upprätthållit sin yrkeskunskap om han eller hon har

1) en gällande anteckning om godkännande för tillhandahållande av fartygstrafikservice på åtminstone ett VTS-område eller en VTS-sektor, eller

2) sammanlagt minst ett års (1600 timmar) arbetserfarenhet av operativ fartygstrafikservice under de senaste fem åren, eller

3) minst sex månaders (800 timmar) arbetserfarenhet av operativ fartygstrafikservice och minst sex månaders (800 timmar) arbetserfarenhet av en VTS-chefs administrativa uppgifter under de senaste fem åren.

Sådan arbetsplatsutbildning som ges av en arbetsplatsutbildare kan räknas som operativ arbetstid. I fråga om en person som får arbetsplatsutbildning kan utbildningstiden räknas som operativ arbetstid.

Om sökanden inte kan visa att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskunskap i enlighet med 2 mom. skall sökanden före deltagandet i den kompletterande yrkesutbildning som anses i 9 § avlägga ett prov genom vilket han eller hon visar sig ha tillräckliga grundläggande kunskaper i fartygstrafikservice. Provets utformning och innehåll samt mottagaren av provet godkänns av Sjöfartsverket.

8 §
Förnyande av anteckning om godkännande

VTS-myndigheten skall varje år bedöma hurdan behörighet och kompetens en innehavare av ett behörighetsintyg har. Om bedömningen utförs under de tre månader som föregår den sista giltighetsdagen för anteckningen om godkännande, anses giltighetstiden för den nya anteckningen om godkännande börja den dag då giltighetstiden för den föregående anteckningen om godkännande går ut. Om bedömningen av arbetsprestationen utförs tidigare än tre månader innan giltighetstiden för anteckningen om godkännande går ut, anses giltighetstiden för den nya anteckningen om godkännande börja den dag bedömningen görs.

Arbetsprestationen kan bedömas som ett praktiskt arbetsprov vid en VTS-central eller i en simulator. Bedömningen skall bestå av åtminstone följande delar:

1) ledning av fartygstrafiken i enlighet med den typ av service som tillhandahålls samt utfärdade föreskrifter och anvisningar,

2) kommunikation, samt

3) hur tekniska anordningarna och systemen behärskas.

Om den bedömdes arbetsprestation inte uppfyller kraven, skall han eller hon genomgå den i delen i fråga ingående arbetsplatsutbildningsperioden för att uppnå tillräcklig behörighet och kompetens.

9 §
Kompletterande yrkesutbildning

Den kompletterande yrkesutbildningen för VTS-operatörer skall anordnas enligt ett utbildningsprogram som Sjöfartsverket godkänt.

Den kompletterande utbildningen skall bestå av teoretisk kompletterande utbildning i fartygstrafikservice och av simulatorträning.

Den kompletterande yrkesutbildningen skall genomgås under de 12 månader som föregår den sista giltighetsdagen för behörighetsintyget. Om det är fråga om förnyande av ett föråldrat behörighetsintyg, skall den kompletterande utbildningen genomgås innan ett nytt behörighetsintyg beviljas.

10 §
VTS-myndighetens anmälnings- och rapporteringsskyldigheter

VTS-myndigheten skall tillställa VTS-myndigheterna i de övriga medlemsstater i Europeiska gemenskapen som ligger intill fartygets planerade rutt de relevanta uppgifter som den förfogar över om ett fartyg om

1) fartyget har varit delaktigt i sådana tillbud eller olyckor till sjöss som avses i 23 § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005),

2) fartyget har åsidosatt en anmälnings- och rapporteringsskyldighet enligt lagen om fartygstrafikservice,

3) fartyget har brutit mot tillämpliga regler i de trafiksepareringssystem och farttygstrafiktjänster som någon av medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen ansvarar för,

4) det beträffande fartyget finns bevis för att eller grundad anledning att anta att det i farvatten under någon av Europeiska gemenskapens medlemsstaters jurisdiktion avsiktligen har släppt ut olja i havet eller på annat sätt överträtt bestämmelserna i protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), eller

5) fartyget har vägrats tillträde till hamnar i Europeiska gemenskapens medlemsstater eller om någon medlemstat rapporterat eller anmält fartyget i enlighet med punkt 1 i bilaga 1 till direktiv 95/21/EG om hamnstatskontroll, sådant det lyder ändrat och verkställt i Finland.

VTS-myndigheten skall försäkra sig om att de uppgifter som har tillställts den enligt 1 mom. vidarebefordras till de myndigheter och hamninnehavare som avses i 18 § 1 mom. i lagen om fartygstrafikservice.

11 §
Innehållet i en anmälan om tillbud och olyckor till sjöss

En anmälan enligt 23 § i lagen om fartygstrafikservice skall innehålla

1) uppgifter om fartygs identitet,

2) fartygets position,

3) fartygets avgångshamn,

4) fartygets destination,

5) den adress där uppgifter om farligt eller förorenande gods som finns ombord kan erhållas,

6) antalet personer ombord,

7) detaljer om tillbudet, samt

8) relevanta uppgifter som avses i IMO:s resolution A.851(20).

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG (32002L0059); EGT nr L 208, 5.8.2002, s. 10

Helsingfors den 22 september 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.