762/2005

Given i Helsingfors den 22 september 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Skogsforskningsinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen av den 9 december 1999 om Skogsforskningsinstitutet (1140/1999) 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten och den finska språkdräkten i 5 punkten, 5 och 6 §, 8 § 4 mom., 9 §, 10 § 2 och 3 mom. samt 11 § 1 mom. som följer:

3 §
Direktionens uppgifter

Direktionen har till uppgift att


3) besluta om forskningsinstitutets verksamhets- och ekonomiplan, förslaget till budget och fördelningen av de budgetmedel som tilldelas forskningsinstitutet med iakttagande av de resultatmål som den avtalat om med vederbörande ministerium samt att godkänna och underteckna bokslutet,

4) besluta om professorstjänsternas uppgiftsområden samt utnämna forskningsdirektörerna, servicedirektören, förvaltningsdirektören, professorerna samt direktörerna för verksamhetsenheterna,


5 §
Förvaltningsnämnd

För en eller flera verksamhetsenheter kan forskningsinstitutet tillsätta en förvaltningsnämnd för tre år i sänder. Om förvaltningsnämndens uppgifter och sammansättning, om utnämnande av medlemmar och sekreterare samt om ordnande av den övriga verksamheten finns i arbetsordningen.

6 §
Personal

Chef för forskningsinstitutet är en överdirektör.

Vid forskningsinstitutet finns tjänster som forskningsdirektör, servicedirektör, förvaltningsdirektör, professor och direktör för en verksamhetsenhet. Vid forskningsinstitutet kan finnas övrig personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

Överdirektören, om han eller hon har avlagt doktorsexamen, och forskningsdirektören har professors titel.

8 §
Avgörande av ärenden

Direktionen, överdirektören, forskningsdirektören, servicedirektören och förvaltningsdirektören avgör ärenden på föredragning. I arbetsordningen bestäms vilka ärenden som kan avgöras utan föredragning.

9 §
Behörighetskrav

Av överdirektören krävs i praktiken visad ledarförmåga och tidigare erfarenhet av ledarskap och av forskningsdirektören, servicedirektören, förvaltningsdirektören och direktören för en verksamhetsenhet sådan i praktiken visad ledarförmåga som uppgifterna förutsätter.

Dessutom krävs

1) av överdirektören högre högskoleexamen samt kännedom om skogsforskning, praktiskt skogsbruk och administration,

2) av en forskningsdirektör doktorsexamen samt god förtrogenhet med skogsforskning och kännedom om administration,

3) av servicedirektören och förvaltningsdirektören högre högskoleexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter,

4) av en professor doktorsexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, samt

5) av direktören för en verksamhetsenhet högre högskoleexamen och förtrogenhet med skogsforskning samt kännedom om praktiskt skogsbruk och administration.

10 §
Tillsättning av tjänster och uppgifter

Forskningsdirektörerna, servicedirektören, förvaltningsdirektören, professorerna och direktörerna för verksamhetsenheterna utnämns av forskningsinstitutets direktion.

Tjänsten som forskningsdirektör tillsätts för viss tid, högst fem år i sänder. En tjänst som professor kan också tillsättas för viss tid, högst sju år i sänder.


11 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet beviljas


2) forskningsdirektörerna, servicedirektören, förvaltningsdirektören, professorerna och direktörerna för verksamhetsenheterna för högst ett år av överdirektören och för längre tid än ett år av direktionen, samtDenna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

När förordningen träder i kraft ändras tjänsterna som direktör för en forskningscentral eller forskningsstation vid Skogsforskningsinstitutet till tjänster som direktör för en verksamhetsenhet enligt denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 september 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.