759/2005

Given i Helsingfors den 21 september 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för företagsverksamhet och utveckling på landsbygden i södra och västra Finland år 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 och 2 mom. samt 64 § 2 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), av dem 64 § 2 mom. sådant det lyder i lag 44/2000:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om användning av de medel som skall anvisas för gårdsbrukets utvecklingsfond för 2006 när stöd beviljas och betalas för de ändamål som anges i 2 mom.

Denna förordning tillämpas i de kommuner som nämns i bilaga 1 till förordningen vid beviljande av stöd enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen,

1) för stödjande av annan företagsverksamhet enligt lagens 10 § 1 mom. 1 och 5 punkten samt 16 §,

2) för landsbygdsutvecklingsprojekt som avses i lagens 10 § 1 mom. 3 och 5 punkten samt 13, 15 och 16 §, samt

3) för verksamheten i aktionsgrupper som avses i lagens 14 §.

Stöd som avses i 2 mom. beviljas inte för projekt som gäller fiske.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) statsrådets förordning statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000),

2) utveckling som hänför sig till jordbruket sådan utveckling som gäller produktion av produkter enligt bilaga I till EG-fördraget eller sådan förädling eller marknadsföring av produkterna där produkten bevaras som en produkt enligt bilaga I i enlighet med punkt 4.3.3 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för jordbrukssektorn (EGT C 28, 1.2.2000, s. 2),

3) skogsbruk åtgärder som förbättrar skogarnas ekonomiska, ekologiska och samhälleliga betydelse före fjärrtransporten av virke,

4) landsbygdsföretag företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i finansieringslagen.

5) primär förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter sådan sortering, packning, förvaring, förädling eller annan behandling av jordbruksprodukter som avses i bilaga I till EG-fördraget, efter vilken produkten fortfarande är en i bilaga I till EG-fördraget avsedd jordbruksprodukt,

6) program det nationellt finansierade programmet för utveckling av landsbygden i södra och västra Finland.

3 §
Finansiering

Stöd för genomförande av programmet beviljas av medel som är helt och hållet nationella.

Stöd får beviljas för projekt som är förenliga med programmet.

2 kap.

Stöd för företagsverksamhet på landsbygden

4 §
Styrning av stödet

Vad som i detta kapitel föreskrivs om investeringar som genomförs på gårdsbruksenheter och förutsättningar gällande gårdsbruksenheterna tillämpas även på gemensamma investeringar som görs av ett eller flera landsbygdsföretag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i finansieringslagen.

5 §
Andra produktionsinriktningar inom jord- bruket

Stöd får beviljas för investeringar som hänför sig till jordbruksproduktionen på en gårdsbruksenhet, ifall det är fråga om investeringar som är nödvändiga för produktion av gäss, ankor eller motsvarande fjäderfä, svampodling, farmuppfödning av vilt, plockning av vilda bär och svampar, primär förädling av jordbruksprodukter eller annan verksamhet som motsvarar ovan avsedd produktion och verksamhet och som räknas som jordbruk.

Stöd beviljas inte för anskaffning av jordbruks- eller skogstraktorer eller avverkningsmaskiner och inte heller för investeringar som främjar köttproduktion av bison, emu eller struts eller farmuppfödning av bison, emu eller struts.

Stöd får inte heller beviljas för investeringar som avses i 5 § 1 mom. 1, 2, 4 eller 7―11 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2005 (1436/2004), ifall det är fråga om produktionsrelaterade investeringar som är nödvändiga inom sedvanlig husdjursproduktion eller sedvanligt åkerbruk.

6 §
Annan företagsverksamhet på gårdsbruksenheter

Som stödberättigande verksamhet inom annan företagsverksamhet än jord- och skogsbruk betraktas

1) torvproduktion,

2) annan maskinentreprenad som bedrivs med gårdsbruksenhetens produktionsredskap och som i övrigt bedrivs på lägenheten än entreprenad som gäller egentligt jordbruksarbete,

3) tjänsteproduktion där jordbrukets produktionsegendom, inklusive djur, eller gårdsbruksenhetens bostadsbyggnader utnyttjas,

4) programservice och andra immateriella tjänster där landsbygden utnyttjas,

5) varuproduktion i form av småskalig företagsverksamhet, samt

6) annan företagsverksamhet som motsvarar verksamhet enligt 1―5 punkten.

Stöd beviljas dock inte för anskaffning av vare sig jordbruks- eller skogstraktorer eller avverkningsmaskiner.

7 §
Värmecentraler på gårdsbruksenheter

Stöd får beviljas för byggande, utvidgning eller grundlig reparation av en sådan värmecentral som utnyttjar trä, om landsbygdssektionen vid samarbetsgruppen i landskapet har anvisat medel för verksamhet av detta slag då den beslutat om styrning av medlen och om urvalskriterierna för projekten.

8 §
Investeringar annanstans än på gårdsbruks- enheter

Stöd för investeringar får beviljas sådana landsbygdsföretag och sådana i 3 § 2 mom. i finansieringslagen avsedda företag som bedriver företagsverksamhet utanför gårdsbruksenheten, om verksamheten hänför sig till

1) annan förädling av skogsbruksprodukter än kemisk träförädling,

2) produktion av tjänster eller varor,

3) förmedling och marknadsföring av produkter som anges i 1 och 2 punkten med undantag av minuthandel med jordbruksprodukter,

4) förmedling eller marknadsföring av produkter eller tjänster som avses i 6 §,

5) produktion av företagstjänster, samt

6) annan verksamhet som är jämförbar med verksamhet enligt 1―5 punkten och som bedrivs i samarbete med landsbygdsföretag.

Stöd som avses i 1 mom. får inte främja sådana projekt eller åtgärder som det enligt 2 kap. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2005 (1436/2004) är förbjudet att stöda eller som enligt nämnda kapitel får stödjas endast i begränsad omfattning.

Stöd beviljas inte för investeringar i primär förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter.

9 §
Förvärv av byggnader som är belägna på arrendejord

Stöd får beviljas för förvärv av en byggnad som behövs i verksamhet enligt 6 och 8 § och som är belägen på jord som sökanden arrenderat, om förvärvet är ekonomiskt sett fördelaktigare än byggande eller grundlig reparation av en motsvarande byggnad och om den byggnad som förvärvas kan användas på ett ändamålsenligt sätt till det ändamål för vilket den förvärvas.

När stöd beviljas för förvärv av en på arrendejord belägen byggnad för sådan verksamhet som avses i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 10 §. Dessutom skall den återstående arrendetiden för arrendeavtalet vara minst tio år, och arrendeavtalet skall vara inskrivet.

10 §
Förvärv av bebyggd fastighet

Av särskilt vägande skäl får stöd beviljas för förvärv av en sådan byggnad jämte mark som behövs inom företagsverksamhet enligt 6 och 8 §.

För att stöd skall kunna beviljas förutsätts att

1) ingen offentlig finansiering under de tio år som föregår överlåtelsen har beviljats och betalats för byggande, utvidgning eller grundlig reparation av den byggnad som är belägen på fastigheten eller för förvärv av fastigheten,

2) byggnaden lämpar sig för den företagsverksamhet som skall bedrivas eller att byggnaden till en ringa kostnad kan ändras så att den blir lämplig samt att den i sitt avsedda syfte uppfyller vad som i lag eller med stöd därav bestäms eller föreskrivs om de krav som ställs på en sådan byggnad,

3) fastighetens köpesumma inte överstiger fastighetens gängse värde, och

4) fastighetens värde i huvudsak utgörs av byggnadens värde.

11 §
Godtagbara kostnader för förvärv av byggnader och fastigheter

Till stödberättigande vederlag räknas endast den köpesumma eller del därav som skall betalas i pengar till säljaren eller till personer som säljaren anger.

När en fastighet som avses i 10 § förvärvas skall det gängse priset för området och de eventuella byggnader som finns där bedömas med avseende på det ändamål för vilket de förvärvas.

12 §
Utvecklingsstöd för företag

Stöd för utveckling av landsbygdsföretag och företag som avses i 3 § 2 mom. i finansieringslagen får beviljas för kostnader som avses i 48 § 1 mom. i statsrådets förordning

1) till högst 90 procent av de godtagbara kostnader som avses i 48 § 1 mom. 1 punkten i statsrådets förordning och till högst 50 procent av de godtagbara kostnader som avses i 2―5 punkten i nämnda moment,

2) till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna, om den utvecklingsåtgärd som skall stödjas gäller annan utveckling i fråga om förädlingen och marknadsföringen av produkter som avses i bilaga I till EG-fördraget än de utvecklingsåtgärder som avses i 48 a § i statsrådets förordning.

På stöd som avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas vad som bestäms i 48 § 5 mom. i statsrådets förordning.

13 §
Startstöd för företag

Stöd för startande och utvidgning av landsbygdsföretags företagsverksamhet som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten i finansieringslagen samt av företag som avses i 3 § 2 mom. i finansieringslagen får beviljas enligt vad som bestäms i 49 § i statsrådets förordning.

14 §
Europeiska gemenskapens bestämmelser om stödberättigande kostnader

När stöd enligt 5, 7 och 9―12 § beviljas för produktion, förädling och saluföring av produkter som uppräknas i bilaga I till EG-fördraget iakttas vad som i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (EGT C 28, 1.2.2000, s. 2), bestäms om förutsättningarna för beviljande av stöd.

Stöd enligt 6―13 § beviljas enligt villkoren för stöd av mindre betydelse när stödet beviljas för annat än produktion, förädling eller saluföring av produkter som uppräknas i bilaga I till EG-fördraget. Beloppet av stöd som beviljats enligt villkoren för stöd av mindre betydelse får, inklusive sådant stöd som beviljats under de tre år som föregått beviljandet, uppgå till högst 100 000 euro. Vid beviljandet av stöd iakttas kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

3 kap.

Stöd för utvecklingsprojekt på landsbygden

15 §
Projekt som stöds

Stöd får beviljas för följande projekt:

1) utvecklingsprojekt som gäller jordbruk,

2) utvecklingsprojekt som gäller annan företagsverksamhet,

3) utvecklingsprojekt som gäller utbildning,

4) allmänna utvecklingsprojekt,

5) projekt för vattentjänster, samt

6) lokala aktionsgruppers förvaltnings- och aktiveringsprojekt.

Detta kapitel tillämpas inte på sådant stöd för utvecklingsprojekt i samband med företagsverksamhet som beviljas företagare eller företag vilka bedriver näringsverksamhet enligt finansieringslagen och inte heller på verksamhet eller åtgärder som huvudsakligen syftar till att gagna en enda enskild näringsidkare eller ett enda företag och endast i ringa mån ett flertal enskilda näringsidkare eller företag.

16 §
Stödtagare

Stöd för projekt får beviljas

1) kommun, samkommun eller deras inrättning, bolag eller stiftelse,

2) statligt ämbetsverk eller statlig inrättning,

3) församling eller kyrklig samfällighet,

4) annan offentligrättslig sammanslutning eller stiftelse,

5) privaträttslig sammanslutning eller stiftelse, samt

6) fysisk person eller flera fysiska personer gemensamt.

En förening kan beviljas stöd endast om den är registrerad.

För att stöd skall kunna beviljas skall den utvecklingsverksamhet som stöds hänföra sig på ett väsentligt sätt till sökandens uppgifter eller verksamhetsidé. Sökanden skall ha tillräcklig erfarenhet och yrkesskicklighet samt ekonomiska förutsättningar att genomföra utvecklingsprojektet som sig bör.

17 §
Stödberättigande verksamhet inom utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och annan företagsverksamhet

Stöd får beviljas

1) för utredningar enligt 52 § 2 mom. 2 punkten i statsrådets förordning, vilka gäller jordbrukssektorn som helhet, vissa produktionsinriktningar eller produktionssätt inom jordbruket eller skogsbruk, eller för sådana projekt för utveckling av jord- eller skogsbruket i en region eller på en ort som kan höja produktiviteten, förbättra inkomstnivån, minska kostnaderna eller främja miljövården eller djurens välfärd eller förbättra de sanitära förhållandena,

2) för sådana i 52 § 2 mom. 3 punkten och 53 § 1 mom. i statsrådets förordning avsedda offentliga utvecklingsprojekt som gäller annat än jord- eller skogsbruk och vars syfte är att utreda, värdera eller utveckla företagsverksamhetens allmänna verksamhetsbetingelser inom branschen eller produktionsinriktningen samt regionala eller ortbestämda verksamhetsbetingelser,

3) för sådana i 52 § 2 mom. 6 punkten i statsrådets förordning avsedda utvecklingsprojekt vilkas åtgärder är planerade för en viss grupp av företagare eller företag och som syftar till att förbättra företagens verksamhetsbetingelser och lönsamhet och kvaliteten på produktionen i synnerhet genom att öka företagarnas samarbete och kunnande samt genom att främja produktutveckling och marknadsföring.

18 §
Stödberättigande verksamhet inom utvecklingsprojekt som gäller utbildning

Stöd för anordnande av utbildning som är riktad till jordbrukare och jordbruksarbetare får beviljas

1) för i artikel 14 i kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (EG) nr 1/2004 avsedd yrkesutbildning inom jordbruk, som kompletterar praktiska erfarenheter och sedvanlig läropliktsbaserad utbildning, examen på mellanstadiet eller universitets- eller högskoleexamen och som inte utgör ett led i grund- eller fortbildningsexamen i ovan nämnda utbildning, fristående examen inberäknad; stöd får beviljas för utbildning som syftar till att utveckla yrkesskickligheten, förbättra verksamhetens effektivitet och yrkesmässighet och på detta sätt främja jordbrukets livsduglighet genom att verksamhetens och produkternas kvalitet höjs och kunskaperna i företagsekonomi förbättras samt beaktandet av krav som gäller miljön, djurvälfärden och hygienen inom företagets verksamhet främjas,

2) för annan yrkesinriktad tilläggs- eller fortbildning som tillhandahåller allmänna färdigheter för ett yrke eller en näring och som syftar till att göra landsbygdsnäringarna mångsidigare samt utveckla sakkunnigtjänsterna; stöd får beviljas bara om utbildningen inte på basis av en bedömning enligt punkterna 14 och 15 i gemenskapsramarna för stöd för utbildning (EGT C 343, 11.11.1998, s. 10) anses vara i artikel 87.1 i EG-fördraget avsett statligt stöd.

Stöd får beviljas för anordnande av utbildning som omfattar minst 20 lektioner. En lektion skall vara minst 45 minuter lång. Utbildningen kan ges i en eller flera perioder. En utbildningshelhet för vilken stöd beviljas kan omfatta sammanlagt högst 30 studieveckor.

19 §
Stödberättigande verksamhet inom allmänna utvecklingsprojekt

Stöd enligt 13 § i finansieringslagen får beviljas

1) för främjande av bygemenskapens gemensamma verksamhet, såsom inrättande, iståndsättning och utvidgning av gemensamma eller av bygemenskapen gemensamt använda lokaler och områden,

2) för förseende av gemensamma eller gemensamt använda lokaler eller områden med sådana tillbehör och redskap att de kan användas för gemensamma evenemang, för upprätthållande av kontakter eller för rekreation,

3) för sådan förbättring av boendemiljöns kvalitet i en by eller i en del därav som berör flera familjer,

4) för främjande av den lokala kulturen,

5) för främjande av vitaliteten och aktiviteten i byar eller lokalsamhällen och för förvärv av de färdigheter som behövs för detta,

6) för uppgörande och genomförande av utvecklings- eller landskapsvårdsplaner för byar, samt

7) för andra med verksamhet som avses i 1―6 punkten jämförbara åtgärder som gagnar den allmänna välfärden för invånarna i en by eller i en del därav.

Stöd beviljas dock inte för sådan verksamhet som hör till ett offentligt samfunds lagstadgade grundläggande uppgift.

20 §
Stödberättigande verksamhet inom projekt för vattentjänster

När stöd beviljas för sådana projekt för vattentjänster som avses i 1 § 2 mom. i statsrådets förordning tillämpas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 19 §.

21 §
Stödberättigande verksamhet inom aktions- gruppers aktiverings- och förvaltningsprojekt

Stöd får beviljas till lokala aktionsgrupper för kostnader som föranleds av aktionsgruppens aktiverings- och förvaltningsuppgifter.

4 kap.

Stödberättigande kostnader inom utvecklingsprojekt

22 §
Lönekostnader

Som en sådan skälig lön som avses i 55 § 1 mom. 1 och 4―6 punkten i statsrådets förordning anses den lön inom kommunsektorn som allmänt betalas för motsvarande uppgifter i de kommuner som hör till det område där utvecklingsprojektet genomförs. Ett godtagbart lönebelopp kan sänkas eller höjas med högst 20 procent på grundval av personens utbildning eller erfarenhet eller på grundval av uppgiftens ansvarsfullhet.

Om anställningsförhållandet varar endast en del av året eller om det arbete som utförs till förmån för utvecklingsprojektet sker på deltid, räknas såsom kostnad för utvecklingsprojektet högst den andel av de löneutgifter som antecknas i bokföringen och som enligt timbokföringen godkänns som arbete som gäller utvecklingsprojektet.

Om ett anställningsförhållande på heltid varar minst ett år är en förutsättning för beviljandet av stöd att befattningen på ett med tanke på omfattningen av projektet ändamålsenligt sätt har ledigförklarats offentligt.

23 §
Sakkunnigarvoden

Dagsarvodet för en sakkunnig skall vara skäligt. Dagsarvodet får utgöra högst 1 000 euro. I beloppet av arvodet skall beaktas den sakkunniges utbildning, erfarenhet eller förtrogenhet av annat slag i fråga om den rådgivningsuppgift eller utbildning som stöds. Arvodet kan höjas med högst 20 procent, om sakkunniguppdraget har krävt att den sakkunnige under en betydligt längre tid än normalt har gjort sig förtrogen med uppgiften eller om den sakkunnige av godtagbara skäl har haft betydligt högre kostnader än normalt på grund av genomförandet av uppgiften.

24 §
Kostnader för anläggningstillgångar, materialkostnader och övriga kostnader

Som godtagbara stödberättigande kostnader enligt 55 § 1 mom. i statsrådets förordning kan anses

1) sådana med beaktande av utvecklingsprojektets omfattning skäliga utgifter som föranleds av stödtagarens användning av lokaler, till exempel el- och vattenanskaffning och städning, till den del utgifterna föranleds av utvecklingsprojektet eller detta ökar stödtagarens sedvanliga utgifter, liksom också sådana för projektet nödvändiga skäliga utgifter som föranleds av postning och användningen av kommunikationsmedier, kopieringsmaskin och andra motsvarande apparater,

2) hyror för lokaler som genomföraren av ett utvecklingsprojekt behöver för att genomföra projektet; hyran får inte överskrida den gängse hyresnivån på orten,

3) utgifter för anskaffning av material för beredning och genomförande av utbildning eller något annat utvecklingsprojekt, om inte materialet är sådant som stödtagaren likväl hade varit tvungen att skaffa för sin sedvanliga verksamhet, och

4) kostnader för anskaffning av utrustning, förnödenheter och råvaror som är nödvändiga för beredningen och genomförandet av ett utvecklingsprojekt samt kostnader för hyra av anläggningstillgångar.

Som en i 1 mom. 4 punkten avsedd godtagbar anskaffning av utrustning anses mindre kostnader för anskaffning av datorer, telefoner eller andra motsvarande kommunikationsmedier eller sådana anläggningstillgångar som i övrigt är nödvändiga för genomförandet av projektet. Stöd får beviljas enbart om anskaffningsutgiften kan avskrivas i bokföringen under den tid projektet genomförs eller om tillgången säljs till gängse pris vid avslutandet av utvecklingsprojektet och därav erhållna medel redovisas som inkomst för utvecklingsprojektet. Om tillgången inte säljs vid avslutandet av utvecklingsprojektet kan endast den i bokföringen under projektets gång avskrivna andelen av anskaffningskostnaden godkännas såsom stödberättigande.

På andra anläggningstillgångar än de som anges ovan tillämpas vad som bestäms i 25 §.

25 §
Investeringskostnader

Utöver vad som bestäms i 56 § i statsrådets förordning får stöd beviljas för investeringar på det sätt som avses i 2-5 mom.

På godtagbara kostnader för byggnadsinvesteringar tillämpas vad som föreskrivs i 34 § 2 mom. i statsrådets förordning.

Vid stödjandet av projekt för vattentjänster iakttas i fråga om de godtagbara kostnaderna i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om stödjande av projekt för vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) eller med stöd därav.

Stöd för förvärv av fastigheter beviljas inte, om fastighetens anskaffningspris överstiger fastighetens gängse pris i samband med det ändamål den förvärvats för och för vilket den enligt projektplanen kommer att användas.

Stöd får beviljas för anskaffning av maskiner, anordningar och motsvarande utrustning, om dessa vid avslutandet av projektet förblir i stödtagarens ägo för att användas i enlighet med utvecklingsprojektet i fråga, på det sätt som bestäms i 59 § 1 mom. 3 punkten i statsrådets förordning.

26 §
Stödberättigande kostnader inom aktions- gruppernas aktiverings- och förvaltningsprojekt

Stödberättigande kostnader för en lokal aktionsgrupp är

1) hyra för lokaliteter,

2) sådana sedvanliga kostnader i anslutning till lokaliteterna som inte ingår i hyran,

3) lön inklusive bikostnader som betalas till aktionsgruppens anställda,

4) kostnader som föranleds av postning, telefonsamtal, användningen av datanät och annan kommunikation,

5) kostnader som föranleds av sammanträdesarrangemang och sammanträdesarvoden, dock högst enligt vad som betalas för motsvarande kommunala organs sammanträden,

6) kostnader som föranleds av förvärvande av specialkunskaper som behövs i aktionsgruppens arbete,

7) kostnader för anskaffning av sådana köpta tjänster som är nödvändiga med tanke på verksamheten i aktionsgruppen och sakkunnigarvoden,

8) kostnader för nödvändig ersättningsanskaffning av kontorsmöbler som behövs i lokalerna inklusive en vanlig kontorsdator, telefon och telefaxapparat eller motsvarande kommunikationsmedier,

9) kostnader för anskaffning och uppdatering av sedvanliga dataprogram som behövs i kontorsarbete och i aktionsgruppens arbete,

10) kostnader för anskaffning av kontorsförnödenheter som behövs i aktionsgruppens arbete, samt

11) resekostnader som är nödvändiga för verksamheten, dock högst till ett belopp som kan ersättas i enlighet med det resereglemente för statstjänstemän som gäller vid tidpunkten för resan.

Som stödberättigande kostnader anses inte kostnader för förvärvande av sådana baskunskaper som behövs i kontorsarbete, till exempel kunskaper i bokföring och databehandling, grundläggande språkkunskaper eller andra motsvarande kunskaper.

Vad som bestäms i 25 § 5 mom. tillämpas på anskaffning av anläggningstillgångar som avses i 1 mom.

5 kap.

Vissa begränsningar av stödberättigandet

27 §
Verifiering av kostnaderna

När en redovisning enligt 55 § 2 mom. i statsrådets förordning företes skall till grund för varje utgiftspost finnas ett verifikat i bokföringen och, om utgiften fördelas både som kostnader för utvecklingsprojektet och som kostnader för annan verksamhet, en skriftlig förklaring till kostnadsspecificeringen. Som kostnadsgrund godkänns inte en kalkyl där andelen av de övriga kostnaderna räknas ut på basis av lönerna.

28 §
Mellanskillnad

När en maskin eller anordning anskaffas så att en del av köpesumman kvittas genom att en begagnad maskin eller anordning ges som vederlag, anses som stödberättigande kostnad endast skillnaden mellan priset på den maskin eller anordning som anskaffats och priset på den maskin eller anordning som överlåtits.

29 §
Avtal om genomförande av utvecklingsprojekt

Om en del av genomförandet av ett projekt har överförts på någon annan än stödtagaren, kan som stödberättigande kostnader godkännas de kostnader som föranleds av ett avtal mellan stödtagaren och den som utför tjänsten, när avtalet har godkänts i samband med stödbeslutet och kostnaderna har prissatts i enlighet med produktionskostnaderna.

På underentreprenad tillämpas vad som bestäms i 30 §.

30 §
Klarläggande av kostnadsnivån

Vid en upphandling som motsvarar förutsättningarna i lagen om offentlig upphandling (1505/1992) iakttas det upphandlingsförfarande som föreskrivs i nämnda lag och med stöd därav.

Vid övrig upphandling skall anbud begäras efter behov så, att det är möjligt att säkerställa att kostnaderna för projektet är skäliga.

31 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för följande kostnader eller kostnadsandelar:

1) kostnader som annars skulle godkännas i fråga om mervärdesskattens andel, om inte sökanden företer en av skattemyndigheten avgiven eller någon annan tillräcklig utredning över att återbäring av mervärdesskatten inte kan fås för kostnader som hänför sig till verksamheten i fråga,

2) kostnader som föranleds av förplägnad som hänför sig till stödtagarens sedvanliga verksamhet eller förmånstagarnas bedrivande av affärsverksamhet,

3) andra kostnader för verksamheten som föranleds av stödtagarens sedvanliga verksamhetsutövning,

4) kostnader för verksamhet som direkt hänför sig till export eller import,

5) kostnader som föranleds av anskaffningen och som höjer kostnaderna för genomförande av projektet utan att tillföra projektet ett motsvarande mervärde, eller

6) sådana av upphandlingsavtalet föranledda kostnader där ersättningen fastställs som en procentandel av de sammanräknade projektkostnaderna.

En kommun, staten och en kommunal eller statlig inrättning är inte skyldig att visa upp en i 1 mom. 1 punkten avsedd utredning, om den med stöd av mervärdesskattelagen (1501/1993) inte är skyldig att betala mervärdesskatt.

32 §
Arbete som utförs utan vederlag och andelen eget arbete

Som talkoarbete kan i utvecklingsprojekt beaktas endast sådant utan vederlag utfört arbete som traditionellt har utförts som talkoarbete i sammanslutningen i fråga, till exempel röjning, byggande och iståndsättning av gemensamma lokaler och områden. Ett talkoarbete kan hänföra sig endast till turistprojekt enligt 17 §, allmänna utvecklingsprojekt enligt 19 § och projekt för vattentjänster enligt 20 §.

Som talkoarbete anses inte planering eller ledning av ett utvecklingsprojekt eller deltagande i administrationen av eller i sammanträden i anslutning till ett utvecklingsprojekt och inte heller deltagande i styrgruppens verksamhet eller sammanträden. Som talkoarbete beaktas endast arbetsinsatser som utförs av personer som har fyllt 14 år och i fråga om vilka arbetslagstiftningens begränsningar gällande sådana personer iakttas.

Som värdet av talkoarbete anses högst 8,50 euro i timmen i sedvanligt arbete och högst 13,50 euro i timmen om den som utför talkoarbete har utbildning eller långvarig arbetserfarenhet inom den bransch som arbetet gäller. Värdet av talkoarbete som utförs av en person under 18 år anses dock vara högst 5,50 euro i timmen.

Om den som utför talkoarbete samtidigt utan ersättning använder traktor eller någon annan motsvarande arbetsmaskin, anses värdet av talkoarbetet vara högst 25 euro i timmen. När grävmaskin eller någon motsvarande maskin används kan värdet av talkoarbetet anses vara högst 34 euro i timmen.

Värdet av fackarbete som på något annat sätt än som talkoarbete utförts för projektet utan vederlag iakttas högst enligt de kostnader som orsakats den som överlåtit tjänsten eller enligt den lön som betalas för motsvarande arbete.

Vid betalning av investeringsstöd som beviljats i enlighet med 2 kap. tillämpas det som i 3 mom. bestäms om värdet av arbete också på andelen eget arbete som stödtagaren utför.

Andelen arbete beaktas endast om det finns en godtagbar timredovisning över det.

Värdet av sådant utan vederlag utfört arbete som avses i 1―4 mom. skall beaktas som privat finansiering av utvecklingsprojektet.

33 §
Värdet av insatsvaror som överlåts utan vederlag

När eget virke används vid en byggnadsinvestering i samband med företagsverksamhet på landsbygden enligt 2 kap. eller när virke överlåts utan vederlag för genomförande av ett utvecklingsprojekt enligt 3 kap. beaktas som virkets råvirkesvärde det rotpris för virke som allmänt tillämpas i området. Virkets värde kan beaktas endast om en utomstående person som besitter tillräcklig yrkesskicklighet har gett ett intyg över virkesmängden och värdet. Om det virke som överlåtits har bearbetats genom sågning eller hyvling, är virkets värde anskaffningspriset för sådant motsvarande virke som enligt gängse villkor allmänt finns att få i området. Över mängden och värdet av sågat eller hyvlat virke skall finnas ett intyg som motsvarar intyget över mängden och värdet av råvirke.

Vid byggnadsinvesteringar i samband med företagsverksamhet på landsbygden som avses i 2 kap. betraktas som värdet av andra material och förnödenheter som erhållits från den egna lägenheten det försäljningspris som sökanden skulle ha fått vid försäljning av dem. I fråga om mängden och värdet av material och förnödenheter som överlåtits krävs ett intyg som getts av en utomstående person enligt 1 mom.

Som kostnad för användning av lokaliteter eller något annat motsvarande rum kan beaktas den tid som behövs för genomförandet av ett i 3 kap. avsett utvecklingsprojektet i nämnda lokal. Den godtagbara kostnaden får inte vara högre än den andel av driftskostnaderna för lokalen, inklusive kapitalkostnaderna, som motsvarar gängse hyra för lokalen.

Vid överlåtelse av maskiner och anordningar för användning i ett utvecklingsprojekt enligt 3 kap. godkänns som värde av överlåtelsen högst en ersättning som motsvarar den gängse hyresnivån på orten och vars storlek skall motiveras. För råvaror eller färdiga produkter godkänns högst det pris som överlåtaren hade kunnat få vid försäljning av dem. För användningen av andra insatsvaror skall företes ett intyg över insatsvarans anskaffningspris, i fråga om vilket som godtagbar kostnad kan anses högst den andel av anskaffningspriset som motsvarar användningen av insatsvaran med beaktande av eventuella åldersrabatter.

Värdet av sådana utan vederlag överlåtna insatsvaror som avses i 1, 3 och 4 mom. skall beaktas som privat finansiering av utvecklingsprojektet.

34 §
Resekostnader

Resekostnader som ingår i ett utvecklingsprojekt är stödberättigande endast om de har inbegripits i stödansökan och den godkända projektplanen.

Resekostnaderna är godtagbara kostnader endast om de föranleds av det praktiska verkställandet av utvecklingsprojektet eller om med resans hjälp kan erhållas sådana för utvecklingsprojektet nödvändiga uppgifter som annars inte skulle vara tillgängliga.

En utlandsresa kan godkännas som stödberättigande endast av särskilt vägande skäl.

6 kap.

Stödform och stödbelopp

35 §
Stödform och minimibelopp

Stödet beviljas i form av bidrag. Bidrag får inte beviljas, om det understiger 500 euro.

Stöd som enligt 5 § beviljas för anskaffning av en maskin eller anordning beviljas dock inte, om anskaffningspriset understiger 5 000 euro.

36 §
Investeringsstödets maximibelopp

Stöd för investeringar enligt 5, 6 och 8 § får beviljas till högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen.

Stöd för investeringar i värmecentraler enligt 7 § och för investeringsprojekt som främjar energibruket av virke enligt 8 § får dock beviljas till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen.

I följande städer beviljas stöd inte för investeringar som genomförs på detaljplaneområden: Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Åbo, Uleåborg, Lahtis, Björneborg, Jyväskylä, Villmanstrand, Kotka och Vasa.

37 §
Maximibeloppet av stöd för förvärv av byggnader och fastigheter

Vad som bestäms i 36 § tillämpas också på förvärv av byggnader enligt 9 § och förvärv av fastigheter enligt 10 §.

38 §
Stödets maximibelopp inom utvecklingsprojekt

Stöd, inklusive annan offentlig finansiering, får beviljas för utvecklingsprojekt enligt 3 kap. till högst

1) 100 procent för förhandsutredningsprojekt som gäller verksamhet som avses i 3 kap., för kostnader som föranleds av att en sammanslutning verkar som en lokal aktionsgrupp och för sådana utvecklingsprojekt i vilka ingår sammanfogning av flera projekt inom samma sektor,

2) 75 procent av de godtagbara kostnaderna för projekt som riktar sig till vissa företagargrupper och avses i 52 § 2 mom. 6 punkten i statsrådets förordning och av de godtagbara kostnader som hänför sig till sådana i utvecklingsprojekt ingående investeringar som avses i 56 § i statsrådets förordning, samt

3) 90 procent av övriga än ovan nämnda kostnader.

39 §
Utvecklingsprojekt för företagargrupper

I en projektplan för ett utvecklingsprojekt enligt 52 § 2 mom. 6 punkten i statsrådets förordning skall kostnaderna för och finansieringen av projektet uppskattas enligt företag. I stödbeslutet anges såväl det stöd som beviljas sökanden som varje företagares andel av stödet.

För i projektet deltagande andra företag enligt finansieringslagen än sådana som producerar jordbruksprodukter som uppräknas i bilaga I till EG-fördraget består den stödandel som nämns i 1 mom. av stöd av mindre betydelse som avses i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001. Beloppet av det slutliga stödet av mindre betydelse bestäms på grundval av de faktiska kostnaderna och skall efter projektets avslutande meddelas de företag som deltagit i projektet och som fått stöd av mindre betydelse.

Till den del det i projektet ingår åtgärder och av dem föranledda kostnader som inriktas på andra företag än företag enligt finansieringslagen finansierar företagen dessa kostnader i sin helhet som privat medfinansiering.

Samtliga företag som deltar i projektet skall underteckna en förbindelse om deltagande i projektet och förbindelsen skall fogas till ansökan om finansiering.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

40 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 september 2005.

Denna förordning tillämpas på sådana i 1 § avsedda ansökningar som gäller i 2 kap. avsett företagsstöd och anhängiggjorts den 3 oktober 2005 eller senare, dock senast den 31 december 2006, och på sådana i 1 § avsedda ansökningar som gäller i 3 kap. avsett stöd för utvecklingsprojekt och anhängiggjorts den 2 januari 2006 eller senare, dock senast den 31 december 2006.

Stöd för ansökningar som har anhängiggjorts i enlighet med denna förordning får beviljas från och med den 2 januari 2006.

Helsingfors den 21 september 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sirpa Karjalainen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.