758/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 22 september 2005

Statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), nedan lagen om gårdsstöd, samt i statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd (604/2005), nedan förordningen om gårdsstöd I, tillämpas i Finland vid verkställigheten av reformen av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik vad som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) system med samlat gårdsstöd ett stödsystem enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan rådets förordning om gårdsstöd,

2) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

3) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system med direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

4) kommissionens förordning III kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror,

5) blandmodell en stödmodell inom jordbruksreformen där gårdsstödet betalas som en kombination av enhetligt stöd och ett gårdsspecifikt stöd,

6) stödrättighet i enlighet med blandmodellen ett hektarspecifikt referensbelopp enligt det system med samlat gårdsstöd som fastställs för jordbrukare på grundval av systemet med samlat gårdsstöd,

7) trädesrättighet en hektarspecifik stödrättighet som beviljas jordbrukare i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i förordningen om gårdsstöd,

8) särskild stödrättighet en rättighet enligt artiklarna 47 och 48 i förordningen om gårdsstöd,

9) gårdsstödsrättighet den hektarspecifika referenskvantiteten eller någon annan referenskvantitet i fråga om stödrättigheten som avses i strecksatserna 6―8,

10) den nationella reserven en reserv enligt artikel 42 i rådets förordning om gårdsstöd,

11) mjölkbidrag ett mjölkbidrag enligt artikel 95 i förordningen om gårdsstöd,

12) stöd för stärkelsepotatis stöd till stärkelsepotatisodlare enligt artikel 93 i rådets förordning om gårdsstöd,

13) tjurbidrag och bidrag för stutar ett särskilt bidrag enligt artikel 123 i förordningen om gårdsstöd,

14) permanent betesmark ett markområde som avses i artikel 5.2 i förordningen om gårdsstöd,

15) referensperiod den period som avses i artikel 38 i förordningen om gårdsstöd,

16) stödår det år då stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd söks,

17) stödområde område som avses i 3 § i förordningen om gårdsstöd I,

18) djurplats en sådan djurhållningsplats som det tekniska utförandet av en byggnad tillåter och där högst ett fullvuxet djur åt gången kan hållas med beaktande av kraven i 4 § i djurskyddslagen (247/1996),

19) ansökan om gårdsstödsrättigheter sådan ansökan för fastställande av de stödrättigheter som avses i artikel 12 i kommissionens förordning II,

20) tilläggsdel en gårdsspecifik tilläggsdel som avses i 3 § 2 och 3 mom. i lagen om gårdsstöd.

2 kap.

Gårdsstödsrättigheter

3 §
Beviljande och fastställande av gårdsstöds- rättigheter

För att gårdsstödsrättigheter skall kunna beviljas skall den som ansöker om gårdsstödsrättigheter kunna visa att han eller hon är jordbrukare den 28 april 2006. Som bevis för bedrivande av jordbruksproduktion betraktas inlämnande av en ansökan om gårdsstödsrättigheter så att i ansökan uppges det stödberättigande markområdet.

I rådets förordning om gårdsstöd avsedda jordbrukare som inte har åkrar eller permanenta betesmarker skall bedriva jordbruk i form av husdjursskötsel eller någon annan motsvarande jordbruksverksamhet den 28 april 2006. Som bevis på bedrivande av husdjursskötsel eller någon annan motsvarande jordbruksverksamhet betraktas ett miljötillstånd gällande husdjursskötsel eller en annan tillförlitlig, av en behörig myndighet godkänd skriftlig redogörelse över verksamhetens beskaffenhet som jordbrukaren företer.

Det markområde som berättigar till gårdsstödsrättigheter bör den 28 april 2006 vara i den jordbrukares besittning som ansöker om ursprunglig fastställelse av stödrättigheterna. Med sådan besittning av ett markområde som godtas som grund för beviljande av stödrättigheter eller trädesrättigheter avses här ägarbesittning, arrendators besittning som grundar sig på ett arrendeavtal, besittning som grundar sig på besittningsrätt erhållen genom testamente eller på annan åtkomsthandling. Om ett arrendeavtal på högst två år har ingåtts muntligen, skall en tillförlitlig skriftlig redogörelse företes över ett dylikt muntligt arrendeavtals existens och innehåll.

4 §
Rättigheter enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd

En sådan rättighet enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd som innefattas i en stödrättighet kan beviljas regionvis i enlighet med följande tak.

Stödområde tak
A 3 425
B―C1 23 152
C2―C4 11 429

Rättigheten enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd fastställs i första hand i enlighet med artikel 60.3 på grundval av odlingsarealen 2003 för de växter som anges i artikel 60.1 med beaktande av force majeure och exceptionella omständigheter samt sådana investeringar som anges i 12 § i denna förordning.

Om man vill byta ut referensåret till följd av force majeure eller exceptionella omständigheter, kan år 2004 eller 2005 användas som referensår i stället för 2003. Om force majeure eller de exceptionella förhållandena har fortgått från år 2003 till år 2005, kan år 2002 eller 2001 användas som referensår.

Om man vill byta ut referensåret till följd av en investering som anges i 12 §, kan år 2004 eller 2005 användas som referensår i stället för 2003.

Efter det att rättigheterna enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd har fastställts fastställs rättigheterna i de fall som avses i artikel 60.4 så att de tilldelas de jordbrukare som brukar en produktionsareal med i artikel 60.1 angivna växter och vars odlingsareal har ökat mellan åren 2003 och 2005 och i andra hand tilldelas de jordbrukare vars odlingsareal har ökat mellan åren 2005 och 2006.

Om det totala antalet rättigheter inom en viss region enligt artikel 60.3 i rådets förordning om gårdsstöd överstiger regionkvoten sänks antalet rättigheter enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd procentuellt lika mycket på alla gårdar i regionen.

3 kap.

Investeringar

5 §
Investeringar i nötköttsproduktion

Den nationella reserven kan användas för förhöjningar av sådana gårdsstödsrättigheter som beviljas på grundval av i 8 § 4 mom. i lagen om gårdsstöd avsedda investeringar enligt artikel 21 i kommissionens förordning II, förutsatt att engångsinvesteringen i nötköttsproduktionen

1) till sitt belopp är minst 5 000 euro utan mervärdesskatt och har gjorts i en produktionsbyggnad som används för uppfödning av tjurar som är minst 9 månader gamla och vars nya djurplatser efter utbyggnaden skall vara i användning till minst 40 % senast den 31 december 2005, beräknat enligt antal djur, eller

2) när det gäller ett arrendeavtal på minst sex år, har gjorts i en produktionsbyggnad som används för uppfödning av tjurar som är minst 9 månader gamla och vars arrendeavtal har börjat löpa senast den 15 maj 2004 och minst 40 procent av djurplatserna är i användning senast den 31 december 2005, beräknat per antal djur, eller

3) har ökat det genomsnittliga antalet tjurar som är minst sex månader gamla med minst 25 procent och sex djurenheter under perioden från den 16 maj 2003 till den 15 maj 2004, inbegripet de nämnda dagarna, i jämförelse med det genomsnittliga antalet djurenheter under referensperioden.

När antalet djurenheter för nötkreatur enligt 1 mom. 3 punkten beräknas under perioden från den 16 maj 2003 till den 15 maj 2004, inbegripet de nämnda dagarna, används som grund det antal tjurar på gården som är minst sex månader gamla och som fås ur nötdjursregistret, multiplicerat med koefficienten i omvandlingstabellen i artikel 131.2 punkt a i rådets förordning om gårdsstöd.

6 §
Påbörjande av investeringar i nötköttsproduktion

Som påbörjande av en investering enligt 5 § 1 mom. 1 punkten betraktas det att

1) en godkänd ansökan om investeringsstöd i fråga om en investering enligt 5 § 1 mom. 1 punkten har inlämnats under den gårdsspecifika referensperioden eller senast den 31 december 2003, eller

2) jordbrukaren kan visa att en ansökan om bygglov, åtgärdstillstånd eller miljötillstånd i fråga om investeringar enligt 5 § 1 mom. 1 punkten har varit anhängig under den gårdsspecifika referensperioden eller senast den 15 maj 2004.

7 §
Antalet förhöjningar av gårdsstödsrättigheterna, föranledda av produktionsinvestering- ar i fråga om nötkött

I de fall som avses i 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten berättigar en djurplats som används för uppfödning av tjurar som är minst nio månader gamla till 80 % av andelen enligt 3 § 3 mom. i lagen om gårdsstöd av det djurspecifika belopp för kalenderår 2002 som anges i artikel 4.7 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött.

I det fall som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten beräknas det referensbelopp som beviljas på grundval av det antal djurenheter för tjurar som är minst sex månader gamla genom att multiplicera andelen enligt 3 § 3 mom. i lagen om gårdsstöd av det gårdsspecifika referensbelopp som fastställs på grundval av den gårdsspecifika referensperioden och anges i bilaga VII till rådets förordning om gårdsstöd enligt specialarvodena i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 med en koefficient som fås när antalet djurenheter för tjurar under perioden 16 maj 2003 och 15 maj 2004, inbegripet de nämnda dagarna, divideras med antalet djurenheter för tjurar under den gårdsspecifika referensperioden.

Högst 1,8 djurenheter av det antal som beräknas per hektar kan beviljas som referenskvantitet på det sätt som anges i 1 och 2 mom. Som areal används den stödberättigande areal av åker och permanent betesmark som uppgivits i stödansökan 2005 och godkänts vid eventuell stödövervakning. Antalet djurenheter beräknas den 1 april 2005 på grundval av referenskvantiteten mjölk, dikobidragen och bidragen per tacka för 2005 samt på grundval av de bidrag som på basis av den gårdsspecifika referensperioden beviljas en gård på grundval av tjurar som är minst sex månader gamla så som anges i artikel 117 i kommissionens förordning om gårdsstöd III.

8 §
Investeringar i produktion av stärkelsepotatis

Den nationella reserven kan användas för förhöjningar av sådana gårdsstödsrättigheter som beviljas på grundval av i 8 § 4 mom. i lagen om gårdsstöd avsedda investeringar enligt artikel 21 i kommissionens förordning II, förutsatt att engångsinvesteringen i produktionen av stärkelsepotatis

1) till sitt belopp är minst 5 000 euro utan mervärdesskatt och den har gjorts i maskiner och anordningar som används i odlingen av stärkelsepotatis, eller

2) till sitt belopp är en gårdsspecifik andel på minst 5 000 euro av det mervärdesskattefria anskaffningspriset på en i 1 punkten avsedd investering som anskaffats för gemensamt bruk eller som ägs av ett företag i sammanslutningsform, eller

3) till sitt belopp är minst 5 000 euro utan mervärdesskatt och har gjorts i byggnader eller konstruktioner som används som mellanlager för stärkelsepotatis, eller

4) är ett arrendeavtal på minst sex år för en areal som berättigar till gårdsstödsrättigheter eller ett avtal om fastighetsköp som uppfyller formkraven i 2 kap. 1 § i jordabalken (540/1995) och som medför att den uppgivna avtalsodlingsarealen för stärkelsepotatis har ökat senast den 31 december 2005.

När det gäller en i 1 mom. 2 punkten avsedd investering som ägs av ett företag i sammanslutningsform fås den gårdsspecifika ägarandelen genom att dela den andel motsvarande investeringens mervärdesskattefria anskaffningspris av det totala antalet andelar eller aktier för ett företag i sammanslutningsform i förhållande till antalet sådana andelar eller aktier för ett företag i sammanslutningsform som innehas av de medlemmar i familjeföretag som avses i 1 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och som innehar gården.

En ökning av gårdsstödsrättigheterna kan beviljas, om den kontraktsproduktion för 2005 som anges som ton stärkelse efter investeringen har ökat med minst 10 ton stärkelse i jämförelse med den produktionsmängd potatisstärkelse som utgör grund för den referensmängd under den gårdsspecifika referensperioden som används vid fastställandet av tilläggsdelarna.

Förhöjningen av referenskvantiteten för stärkelsepotatis fastställs av den produktionsmängd potatisstärkelse som beräknas på grundval av kontraktsproduktionen för år 2005.

9 §
Påbörjande av produktionsinvesteringar avseende stärkelsepotatis

Som påbörjande av en investering enligt 8 § betraktas det att

1) en investering i anknytning till maskiner eller anordningar som behövs vid odling av stärkelsepotatis har gjorts eller ett för båda parterna bindande avtal om anskaffning av maskiner eller anordningar har ingåtts med den som säljer maskinerna eller anordningarna under den gårdsspecifika referensperioden eller senast den 15 maj 2004 så att köpet har genomförts senast den 31 december 2004, eller

2) en godkänd ansökan om investeringsstöd i fråga om en byggnad eller konstruktioner som används som mellanlager för stärkelsepotatis har inlämnats under den gårdsspecifika referensperioden eller senast den 31 december 2003, eller

3) jordbrukaren kan visa att en ansökan om bygglov, åtgärdstillstånd eller miljötillstånd i fråga om byggnader eller konstruktioner enligt 2 punkten har varit anhängig under den gårdsspecifika referensperioden eller senast den 15 maj 2004, eller

4) ett avtal enligt 8 § 1 mom. 4 punkten har ingåtts under den gårdsspecifika referensperioden eller senast den 15 maj 2004.

10 §
Användning av den nationella reserven för ändring av produktionsinriktning

Den nationella reserven kan användas för förhöjning av sådana i 8 § 4 mom. i lagen om gårdsstöd avsedda gårdsstödsrättigheter som beviljas på grundval av ändrad produktionsinriktning enligt artikel 23 i kommissionens förordning II, förutsatt att

1) jordbrukaren visar att han har haft tjurar som är minst sex månader gamla senast den 15 maj 2004, eller

2) jordbrukaren visar att han har bedrivit kontraktsproduktion av stärkelsepotatis senast den 15 maj 2004.

Produktionens omfattning fastställs och referenskvantiteten beviljas för den produktionsmängd potatisstärkelse som i fråga om 1 mom. 1 punkten beräknas på grundval av de särskilda bidrag som sökts år 2004 och som anges i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött och i fråga om 1 mom. 2 punkten på grundval av kontraktsproduktionen år 2005.

Om jordbrukaren i sin besittning har en referenskvantitet för mjölk den 31 mars 2006 beviljas inte några förhöjningar av stödrättigheterna ur den nationella reserven på grundval av denna paragraf.

11 §
Beviljande av tillstånd enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd för den gård som gjort investeringar

Om jordbrukaren under tiden mellan den 1 januari 2003 och den 15 maj 2004, inbegripet de nämnda dagarna, har påbörjat en sådan investering i maskiner och anordningar eller i byggnader eller konstruktioner vilka ökar produktionskapaciteten och som hänför sig till sådan produktion som utgör grund för beviljande av en rättighet som avses i artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd, och om han med hjälp av denna investering har ökat sin produktionsareal, kan han med avvikelse från 4 § begära att år 2004 eller 2005 används som grund för beviljande av rättigheten.

På grundval av investeringen kan det år som utgör grund för beviljande av tillstånd enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd ändras, förutsatt att den engångsinvestering som har gjorts i produktionen enligt 1 mom.

1) till sitt belopp är minst 5 000 euro utan mervärdesskatt och har gjorts i maskiner och anordningar som avses i 1 mom., eller

2) till sitt belopp är en gårdsspecifik andel på minst 5 000 euro av det mervärdesskattefria anskaffningspriset på en i 1 punkten avsedd investering som anskaffats för gemensamt bruk eller som ägs av ett företag i sammanslutningsform, eller

3) till sitt belopp är minst 5 000 euro utan mervärdesskatt och har gjorts i byggnader eller konstruktioner som används i den produktion som avses i 1 mom., eller

4) att det ingåtts ett arrendeavtal på minst sex år för en produktionsbyggnad som används för produktion som berättigar till tillstånd enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd eller ett avtal om fastighetsköp som uppfyller formkraven i 2 kap. 1 § i jordabalken (540/1995) i fråga om en areal som berättigar till gårdsstödsrättigheter och som medför att den odlingsareal som berättigar till tillstånd enligt artikel 60 i förordningen om gårdsstöd har ökat senast den 31 december 2005.

12 §
Tidpunkten för påbörjande av investeringar i fråga om tillstånd enligt artikel 60

Som påbörjande av en investering enligt 11 § betraktas det att

1) en investering som hänför sig till maskiner och anordningar som behövs i sådan odling som berättigar till tillstånd enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd har gjorts eller ett för båda parterna bindande avtal om anskaffning av anordningar har ingåtts med den som levererar maskinerna eller anordningarna under perioden från den 1 januari 2003 till den 15 maj 2004, inbegripet de nämnda dagarna, eller

2) en godkänd ansökan om investeringsstöd i fråga om investeringar som avses i 13 § har inlämnats under perioden från den 1 januari 2003 till den 31 december 2003, inbegripet de nämnda dagarna, eller

3) jordbrukaren kan visa att en ansökan om bygglov, åtgärdstillstånd eller miljötillstånd som behövs för en i 2 punkten avsedd investering har anhängiggjorts under perioden från den 1 januari 2003 till den 15 maj 2004, inbegripet de nämnda dagarna, eller

4) ett avtal enligt 13 § 2 mom. 4 punkten har ingåtts under perioden från den 1 januari 2003 till den 15 maj 2004, inbegripet de nämnda dagarna.

4 kap.

Ikraftträdande

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 september 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.