756/2005

Given i Helsingfors den 22 september 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 13 augusti 1976 om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn (673/1976) 2 § 3 mom. samt 3, 4 och 15 §, av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 187/1993, som följer:

2 §

I sakkunnigutlåtandet om den tidpunkt då barnet kan ha avlats skall anges

1) vem som lämnat utlåtandet,

2) den barnatillsyningsman som beställt undersökningen eller den domstol som förordnat om undersökning,

3) vem utlåtandet gäller,

4) en motiverad uppskattning av den tidpunkt då barnet kan ha avlats.

3 §

I samband med faderskapsutredning skall barnatillsyningsmannen klargöra den i 1 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) avsedda undersökningens betydelse för faderskapsutredningen för den som skall undersökas. Vidare skall redogöras för de bestämmelser om förutsättningarna för genomförande av rättsgenetisk faderskapsundersökning, vilka ingår i 11 § 2―4 mom. i lagen om faderskap (700/1975) samt i behövlig omfattning de bestämmelser om genomförande av undersökningen, vilka ingår i statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning (755/2005).

Om en rättsgenetisk faderskapsundersökning skall göras i fråga om en person som avses i 11 § 4 mom. i lagen om faderskap, skall barnatillsyningsmannen redogöra för personen vad som föreskrivs om det utlåtande som avses i 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning och om utlåtandets syfte.

4 §

När de vilkas samtycke behövs för att göra en rättsgenetisk faderskapsundersökning har lämnat sitt samtycke till undersökningen, skall barnatillsyningsmannen beställa undersökningen på en blankett enligt ett formulär som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten i statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning.

När barnatillsyningsmannen har fått utlåtandet om en rättsgenetisk faderskapsundersökning som han beställt med stöd av den första meningen i 11 § 2 mom. i lagen om faderskap, skall han utan dröjsmål underrätta den som deltagit i undersökningen om utlåtandets innehåll.

När barnatillsyningsmannen har fått ett utlåtande som avses i 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning, skall han utan dröjsmål underrätta den person som undersökningen gäller om utlåtandets innehåll och höra sig för om personen samtycker till att delta i en rättsgenetisk faderskapsundersökning.

15 §

I ersättning för ett medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt då ett barn kan ha avlats som lämnats på beställning av barnatillsyningsmannen eller på förordnande av domstol betalas högst 70 euro på vilket tillkommer försändelsekostnader och eventuell mervärdesskatt.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Helsingfors den 22 september 2005

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.