755/2005

Given i Helsingfors den 22 september 2005

Statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 24 § i lagen av den 3 juni 2005 om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005):

1 §
Provtagning

Den som skall undersökas skall överlämna barnatillsyningsmannens beställning eller domstolens förordnande om undersökning till den läkare som tar provet eller under vars uppsikt provet tas (läkaren).

Innan provet tas skall den som undersöks styrka sin identitet för läkaren genom ett identitetsbevis eller på något annat med det jämförbart tillförlitligt sätt.

Läkaren skall se till att den handling som innehåller beställningen eller förordnandet blir ifylld till den del som det ankommer på honom. Läkaren skall se till att provet i enlighet med den i 3 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) avsedda undersökningsmyndighetens anvisningar omedelbart placeras i ett kärl som tillsluts och förses med en anteckning om provgivarens personuppgifter, och att provet utan dröjsmål sänds till undersökningsmyndigheten i enlighet med dennes anvisningar tillsammans med barnatillsyningsmannens beställning eller domstolens förordnande.

2 §
Sändande av vävnadsprov till undersökningsmyndigheten

När undersökningen gäller vävnadsprov som avses i 5 § eller 6 § 2 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning, skall domstolens förordnande eller barnatillsyningsmannens beställning tillställas den som har provet i sin besittning. Provet skall tillsammans med domstolens förordnande eller barnatillsynsmannens beställning sändas till undersökningsmyndigheten i enlighet med dennes anvisningar. Till försändelsen skall avsändaren foga utredning om vems vävnadsprov det är fråga om, när och var provet har tagits samt varifrån provet har avsänts och vart det skall sändas när undersökningen har gjorts.

3 §
Innehållet i ett utlåtande om en rättsgenetisk faderskapsundersökning

I ett utlåtande om en rättsgenetisk faderskapsundersökning skall anges

1) vem som lämnat utlåtandet,

2) den barnatillsyningsman som beställt undersökningen, eller den domstol som förordnat om undersökning,

3) provtagaren,

4) av vilka prov har tagits och när provtagningen skett,

5) vilket slags prov det är fråga om,

6) vilket faderskapsförhållande undersökningen gäller,

7) undersökningsmetoden och vad som eventuellt kan påverka bedömningen av den,

8) undersökningsresultat som är av relevans med tanke på ärftlighetslagarna,

9) vilka slutsatser som utifrån ärftlighetslagarna dragits av de relevanta undersökningsresultaten,

10 ) om faderskap inte har kunnat uteslutas, en statistisk bedömning av undersökningsresultaten, särskilt faderskapsindexet och undersökningsresultatens beviskraft.

4 §
Utlåtande om undersökning av andra släktingar

I ett utlåtande som avses i 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning skall anges

1) vem som lämnat utlåtandet,

2) den barnatillsyningsman eller den domstol som begärt utlåtandet,

3) vilket faderskapsförhållande undersökningen gäller,

4) vilka som föreslås bli undersökta,

5) en motiverad bedömning av huruvida en undersökning av dem som föreslås bli undersökta kan främja utredningen av faderskapet,

6) en motiverad bedömning av huruvida det i samband med undersökningen kan komma fram omständigheter som gäller den undersöktes eller dennes barns härkomst.

5 §
Till vem utlåtandet skall sändas

När ett i 3 och 4 § avsett utlåtande har blivit klart skall det utan dröjsmål sändas till den som förordnat om eller beställt undersökningen. Dessutom skall ett i 4 § avsett utlåtande delges den som skall undersökas eller dennes lagliga företrädare i enlighet med 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning.

6 §
Ersättningar

I ersättning för åtgärder, undersökningar och utlåtanden som en domstol förordnat om eller barnatillsyningsmannen beställt betalas högst följande belopp på vilka det tillkommer försändelsekostnader och eventuell mervärdesskatt:

1) blodprov jämte intyg 15 euro,

2) prov från munnens slemhinna jämte intyg 5 euro,

3) prov av en avliden jämte intyg 30 euro,

4) rättsgenetisk faderskapsundersökning och utlåtande om den för varje undersökt persons del 260 euro,

5) utlåtande som avses i 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning oberoende av antalet personer som föreslås bli undersökta 100 euro.

Vid sändande av prov som avses i 5 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning, ersätts försändelsekostnaderna.

7 §
När ersättning inte betalas

För nya eller kompletterande undersökningar som görs i syfte att kontrollera undersökningsresultat betalas ingen ersättning.

För komplettering av ofullständiga undersökningar och utlåtanden betalas ingen ersättning.

8 §
Rätt till ersättning

Om en läkare, en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller en sakkunnig som anlitas är anställd hos någon annan, betalas ersättningen till den som personen i fråga är anställd hos. I fråga om rätten för den som är anställd hos någon annan att själv få ersättning gäller vad som särskilt föreskrivs, bestäms eller avtalas.

I andra än i 1 mom. avsedda fall betalas ersättningen till den läkare, den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården eller den sakkunniga som vidtagit åtgärden, gjort undersökningen, utfärdat intyget eller lämnat utlåtandet.

9 §
Betalning av provtagnings- och undersökningskostnader

Justitieministeriet betalar i 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning avsedda ersättningar enligt faktura.

10 §
Blanketter

Följande handlingar enligt lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning skall upprättas på blanketter enligt formulär som fastställts av justitieministeriet:

1) barnatillsyningsmannens beställning av undersökning enligt 2 § i lagen,

2) domstolens förordnande om undersökning enligt 4―8 § i lagen,

3) intyg över provtagning enligt 11 § 3 mom. i lagen,

4) barnatillsyningsmannens beställning av eller domstolens förordnande om ny provtagning enligt 14 § i lagen.

Justitieministeriet bestämmer vilka uppgifter som skall antecknas i de fakturor som gäller ersättningar enligt 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Helsingfors den 22 september 2005

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.