754/2005

Given i Helsingfors den 16 september 2005

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 1114/1998, 716/2002 och 1416/2004:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 12 023 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård € hälsovård €
0–6-åringar 4 719,84 581,31
7–64-åringar 223,47 661,20
65–74-åringar 621,31 1 566,78
75–84-åringar 3 776,94 3 021,84
personer som fyllt 85 år 10 546,72 5 246,13
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 423,33 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 38,65 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt servicebehovet hos gravt handikappade är 11,53 euro per kommuninvånare.

5 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt behovet av barnskydd är 32,63 euro per kommuninvånare.

6 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 286,49 euro per kommuninvånare.

7 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 538,71 euro per kommuninvånare.

8 §

Om inte något annat följer av statsbudgeten är statsunderstödet för social- och hälsovårdsprojekt för åren 2006―2007 följande:

2006 2007
1 000 € 1 000 €
Utvecklingsprojekt för social- och hälsovården 25 230 25 230
Utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet 30 000 30 000
Anläggningsprojekt 0 0
Sammanlagt 55 230 55 230

Av det statsunderstöd som år 2006―2007 är disponibelt för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården står 8 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förfogande.

Av det statsunderstöd som åren 2006 och 2007 är disponibelt för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet står under vartdera året 20 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förfogande.

Åren 2006 och 2007 skall länsstyrelserna rikta det statsunderstöd som är disponibelt för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården till projekt enligt det nationella utvecklingsprojektet för det sociala området och till genomförandet av alkoholprogrammet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 16 september 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.