749/2005

Given i Helsingfors den 15 september 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring och temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av helmjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av 22 juni 2005 om referenskvantiteter för leveranser av helmjölk (441/2005) 4 § 1 och 4 mom., 7 § 2 mom. och 17 § 3 mom. samt

fogas till förordningen temporärt en ny 13 a § som följer:

4 §
Fördelning av referenskvantiteter

Om utbudet av referenskvantiteter inom en arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde överstiger efterfrågan på referenskvantiteter, överför jord- och skogsbruksministeriet de extra referenskvantiteterna till de andra centralernas förfogande. Om efterfrågan på referenskvantiteter inom en arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde överstiger utbudet av referenskvantiteter, fördelar centralen de mängder som kommer till försäljning mellan de tre kategorier av sökande som avses i 2―4 mom. Av den totala referenskvantiteten som finns till försäljning kan högst hälften säljas till den kategori av sökande som avses i 3 mom. Om emellertid mer än hälften av den totala referenskvantitet som fanns till försäljning finns kvar efter att man har sålt referenskvantiteter till de kategorier av sökande som avses i 2 och 4 mom. kan den resterande kvantiteten säljas till den kategori av sökande som avses i 3 mom. Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om mottagarna av referenskvantiteter inom varje kategori av sökande på rättvisa grunder.


Kategori 3: Till kategorin hör producenter som producerar mjölk för framställning av ekologiska produkter eller som håller ursprungsraser och som har fri produktionskapacitet i sin ägo.

7 §
Handel med delar av referenskvantiteter

Arbetskrafts- och näringscentralen kan bevilja producenten en försäljningsrätt för fri handel en gång per produktionsperiod. Det datum då försäljningsrätten beviljas är avgörande vid allokering av fri handel under produktionsperioden. Övrigt skall på försäljningen tillämpas vad som föreskrivs i 17 § 2 och 3 mom.

13 a §
Upplösning av och utträdelse ur produktionsring under produktionsperioden som började den 1 april 2005

Om medlemmarna i en produktionsring upplöser produktionsringen under den produktionsperiod som började den 1 april 2005 överförs produktionsringens referenskvantitet på ansökan till medlemmarna. Referenskvantiteten fördelas mellan medlemmarna i relation till de referenskvantiteter som medlemmarna har överfört till produktionsringen då de har bildat ringen. De fastställda refe-renskvantiteterna träder i kraft vid ingången av den produktionsperiod som följer efter upplösningen av produktionsringen.

Om emellertid en medlem som har hört till produktionsringen använder sig av förköpsrätten enligt 5 § 2 mom. och genom administrativ handel köper en referenskvantitet eller en del av den av en medlem som har hört till samma produktionsring, eller om han på grundval av 7 § genom fri handel köper en referenskvantitet av en medlem som har hört till samma produktionsring, överförs refe-renskvantiteten till köparen från ingången av den innevarande produktionsperioden. Avvikande från 5 § 3 mom. kan en medlem som har hört till produktionsringen redan under den innevarande produktionsperioden använda sig av förköpsrätten enligt 5 § 2 mom. till den del som säljs till administrationen om försäljningserbjudandet och köpeanbudet har lämnats in senast den 31 oktober 2005.

Efter att produktionsringen har upplösts hör produktionen till den producent som äger animalieproduktionsdjuren.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också i det fallet att en eller fler medlemmar i produktionsringen går ut ur en produktionsring som fortsätter verksamheten.

17 §
Försäljning till administrationen

Producenten skall använda sin försäljningsrätt inom sex månader från att arbetskrafts- och näringscentralen har utfärdat beslutet om försäljningsrätten, men dock innan referenskvantiteten har överförts till den nationella reserven. Producenten får emellertid inte på tre år genom fri handel sälja den del av referenskvantiteten som han har köpt genom administrativ handel enligt 3 § eller fått kostnadsfritt från reserven enligt 21 § utan han måste sälja den genom administrativ handel innan den del som säljs genom fri handel bestäms enligt 7 § eller innan den fria handeln sker enligt 8 §.


Denna förordning träder i kraft den 21 september 2005. Förordningens 13 a § gäller till och med den 31 mars 2006.

Helsingfors den 15 september 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Kaisa Sainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.