748/2005

Given i Helsingfors den 15 september 2005

Statsrådets förordning om säkerhet och buller i fråga om fritidsbåtar och vattenskotrar samt om buller och avgasutsläpp från motorer som installeras i fritidsbåtar och på vattenskotrar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom. lagen av den 5 augusti 2005 om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) konstruktionskategori en anspråksnivå som bestämts enligt fritidsbåtens driftförhållanden,

2) modul ett förfarande för bedömning av överensstämmelse.

2 kap.

Krav i fråga om produkter

2 §
Förevisande

En produkt som inte uppfyller kraven enligt lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005), nedan lagen om fritidsbåtar, får förevisas på utställningar, handelsmässor eller demonstration, om det därvid klart anges att den inte får släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän den uppfyller kraven.

3 §
Delvis färdigställda fritidsbåtar

Delvis färdigställda fritidsbåtar får släppas ut på marknaden, om tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden, i enlighet med punkt a i bilaga III till det i 2 § i lagen om fritidsbåtar nämnda direktivet om fritidsbåtar försäkrar att båtarna är avsedda att färdigställas av andra.

4 §
Enstaka utrustning

En utrustning som är försedd med CE-märkning enligt bilaga IV till direktivet om fritidsbåtar och som åtföljs av en skriftlig försäkran om överensstämmelse enligt bilaga XV till direktivet om fritidsbåtar får släppas ut på marknaden eller tas i bruk när den är avsedd att ingå i en fritidsbåt och när tillverkaren, dennes auktoriserade representant eller, i fråga om import från tredje land, den som släpper ut utrustningen på marknaden har lämnat den försäkran som avses i punkt b i bilaga III till direktivet om fritidsbåtar.

5 §
Enstaka motor

Inombordsmotorer, inombordsmotorer med drev utan inbyggt avgassystem, motorer som är typgodkända enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, sådant det lyder i ändrad form och är genomfört i Finland, och vilka överensstämmer med steg II i enlighet med punkt 4.2.3 i bilaga I till det nämnda direktivet, och motorer som är typgodkända enligt rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas och partikelformiga föroreningar från motorer med kompression ständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttänding drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon, sådant det lyder i ändrad form och är genomfört i Finland, får släppas ut på marknaden eller tas i bruk, om tillverkaren eller den auktoriserade representanten lämnar en försäkran enligt punkt 3 i bilaga XV till direktivet om fritidsbåtar om att motorn, om den installeras i en fritidsbåt eller på en vattenskoter enligt tillverkarens anvisningar, kommer att uppfylla de krav som enligt direktivet om fritidsbåtar uppställs för avgasutsläpp.

3 kap.

Bedömning av överensstämmelse

6 §
Bedömning av överensstämmelse när det gäller planering och byggande.

Innan de produkter som nämns i 3 § 1 punkten i lagen om fritidsbåtar tillverkas och släpps ut på marknaden skall tillverkaren eller dennes auktoriserade representant tillämpa följande förfarande för konstruktionskategorierna A, B, C och D enligt punkt 1 i bilaga I.A till direktivet om fritidsbåtar:

1) på fritidsbåtar av kategorierna A och B

a) med en skrovlängd på minst 2,5 och understigande 12 m utförs den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI till direktivet om fritidsbåtar, den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler eller modulkombinationer: B + D (bilaga IX, kvalitetssäkring av tillverkaren), B + E (bilaga XVI, kvalitetssäkring av produkter), B + F (bilaga X, produktverifikation), G (bilaga XI, verifikation av enstaka objekt) eller H (bilaga XII, fullständig kvalitetssäkring),

b) med en skrovlängd på 12―24 m utförs den EG-typkontroll (modul B) som avses i bilaga VII till direktivet om fritidsbåtar, kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler eller modulkombinationer: B + D, B + E, B + F, G eller H,

2) på fritidsbåtar av kategori C

a) med en skrovlängd på minst 2,5 och understigande 12 m utförs, om de harmoniserade standarder som omfattas av punkterna 3.2 och 3.3 i bilaga I.A till direktivet om fritidsbåtar uppfylls, den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga V, den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler eller modulkombinationer: B + D, B + E, B + F, G eller H; om de harmoniserade standarder som omfattas av punkterna 3.2 och 3.3 i bilaga I.A inte uppfylls, utförs den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII, kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler eller modulkombinationer: B + D, B + E, B + F, G eller H,

b) med en skrovlängd på 12―24 m utförs den EG-typkontroll (modul B) som avses i bilaga VII till direktivet om fritidsbåtar, kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler eller modulkombinationer: B + D, B + E, B + F, G eller H, samt

3) på fritidsbåtar av kategori D med en skrovlängd på 2,5―24 m utförs den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga V till direktivet om fritidsbåtar, den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler eller modulkombinationer: B + D, B + E, B + F, G eller H.

På vattenskotrar utförs den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga V till direktivet om fritidsbåtar, den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler eller modulkombinationer: B + D, B + E, B + F, G eller H.

På utrustning utförs bedömningar som består av någon av följande moduler eller modulkombinationer: B + C, B + D, B + F, G eller H.

7 §
Bedömning av överensstämmelse efter tillverkningen av en fritidsbåt

Varje fysisk eller juridisk person som i enlighet med 8 § 2 mom. i lagen om fritidsbåtar övertar ansvaret för bedömningen efter tillverkningen av en fritidsbåt skall till ett anmält organ lämna in en ansökan om rapport efter tillverkning. Personen i fråga skall tillställa det anmälda organet alla tillgängliga dokument och all tillgänglig teknisk dokumentation som rör det tillfälle då produkten för första gången släpptes ut på marknaden i ursprungslandet.

Det anmälda organet skall undersöka den enskilda produkten och göra beräkningar och andra bedömningar för att garantera överensstämmelse med relevanta krav enligt direktivet om fritidsbåtar. Det anmälda organet skall upprätta en rapport om överensstämmelse utifrån den bedömning som gjorts samt informera den som släpper ut produkten på marknaden eller tar den i bruk om dennes skyldigheter.

Den som släpper ut produkten på marknaden eller tar den i bruk skall upprätta en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga XV till direktivet om fritidsbåtar och se till att CE-märkningen samt identifikationsnumret för det anmälda organet anbringas på produkten. Den tillverkarskylt som beskrivs i punkt 2.2 i bilaga I skall innehålla orden "Intyg efter tillverkning".

8 §
Bedömning av överensstämmelse när det gäller avgasutsläpp

Innan de produkter som nämns i 3 § 2 punkten i lagen om fritidsbåtar tillverkas och släpps ut på marknaden skall tillverkaren eller dennes auktoriserade representant utföra den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII till direktivet om fritidsbåtar, kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler eller modulkombinationer: B + D, B + E, B + F, G eller H.

9 §
Bedömning av överensstämmelse när det gäller buller

Innan de produkter som nämns i 3 § 3 a- och 3 b-punkten i lagen om fritidsbåtar släpps ut på marknaden eller tas i bruk skall tillverkaren eller dennes auktoriserade representant tillämpa följande förfarande:

1) om provningar genomförs med hjälp av den harmoniserade standarden för bullermätning (EN ISO 14509) utförs den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI till direktivet om fritidsbåtar, den verifikation av enstaka objekt (modul G) som avses i bilaga XI eller den fullständiga kvalitetssäkring (modul H) som avses i bilaga XII,

2) om froudetalet och metoden för att mäta förhållandet mellan motoreffekt och deplacement används vid bedömningen utförs den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga V till direktivet om fritidsbåtar, den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, den verifikation av enskilda objekt (modul G) som avses i bilaga XI eller den fullständiga kvalitetssäkring (modul H) som avses i bilaga XII, eller

3) om certifierade båtdata, framtagna i enlighet med 1 punkten, används vid bedömningen, utförs den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga V till direktivet om fritidsbåtar, den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, den verifikation av enskilda objekt (modul G) som avses i bilaga XI eller den fullständiga kvalitetssäkring (modul H) som avses i bilaga XII.

I fråga om produkter som avses i 3 § 3 c- och 3 d-punkten i lagen om fritidsbåtar skall tillverkaren eller dennes auktoriserade representant tillämpa den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI till direktivet om fritidsbåtar, eller bedömning enligt modul G eller H.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG (32003L0044); EGT nr L 214, 26.8.2003, s. 18

Helsingfors den 15 september 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Sjöfartsråd
Raimo Kurki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.