743/2005

Given i Helsingfors den 14 september 2005

Miljöministeriets förordning om ändring av bilagan till miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut ändras bilagan till miljöministeriets förordning av den 17 december 2003 om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer (1237/2003), sådan den lyder ändrad i förordning 830/2004, som följer:


För behandlingen av ett i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsett tillståndärende som gäller flera verksamheter uppbärs en kombinerad avgift så, att man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheternas andel adderar 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter. Om den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, räknar man med 50 procent av avgiften enligt avgiftstaxan i ifrågavarande kommun.


Andra beslut


Behandling av anmälningar som görs till producentregistret (Birkalands miljöcentral)
- anteckning av producent i producentregistret 390
- beslut om godkännande av producentsammanslutning i producentregistret 1 400
- enskild producent 390
- producentsammanslutning eller ett i 18 g § 5 mom. i avfallslagen
avsett samarbetsarrangemang för flera producenter 1 400

III Andra prestationer


Behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar (Birkalands miljöcentral)
- enskilda producenter 110
- producentsammanslutningar 390
- i 18 g § 5 mom. i avfallslagen avsedda arrangemanger 390
Behandling av i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) avsedda uppföljningsuppgifter 110


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2005.

För prestationer gällande ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning uppbärs avgift enligt de bestämmelser som då var i kraft.

Helsingfors den 14 september 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsråd
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.