738/2005

Given i Helsingfors den 5 september 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de enhetspriser och normskördar som skall användas vid ersättning för vissa skador som är orsakade på jordbruk och odling år 2005 och som avses i statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur (1162/2000) samt i statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av rovdjur (277/2000).

2 §
Enhetspriser och normskördar

Vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur iakttas för enhetsprisernas och normskördarnas del vad som föreskrivits i jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador år 2005 och registrering av uppgifter gällande skördeskadeersättningar i Stödtillämpningen (627/2005). Vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur används därtill enhetspriser och normskördar i enlighet med bilaga 1 till denna förordning.

Vid behov fastställer jord- och skogsbruksministeriet särskilt enhetspriser och normskördar som skall användas vid ersättning för skador som orsakats av hjortdjur och rovdjur på andra än i 1 mom. avsedda växter.

3 §
Avdrag

Vid uppskattningen av ersättningens storlek skall avdrag göras från värdet för normskörd för inbesparade skörde-, lagrings- och övriga kostnader. Avdragets storlek skall uppskattas särskilt från fall till fall och registreras i stödprogrammet genom att för skiftets del minska normskörden så att ersättningens storlek blir lika med värdet för skiftets normskörd minus de inbesparade kostnaderna.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 september 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sauli Härkönen

Bilaga 1

Vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2005
Trädgårdsväxt Enhetspris, Normskörd,
euro/kg kg/ha
Rödkål 0,406 40 000
Brysselkål 3,097 4 000
Jordgubbe 3,778 3 500
Hallon 6,195 1 500
Äppel (1 kl.) 1,425 8 000
Bäraronia 1,280 3 500
Havtorn 10,000 2 000
Plantor Enhetspris,
euro/planta
Jordgubbe 0,220
Vinbär och krusbär 1,180
Hallon 1,180
Äppel 6,730
Havtorn 4,000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.