713/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av 36 § i lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 36 § i lagen av den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998) ett nytt 3 mom. som följer:

36 §
Ändringssökande

I förvaltningsdomstolens beslut om retroaktiv televisionsavgift eller kontrollavgift som meddelats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004
RP 5/2005
FvUB 13/2005
RSv 91/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.