705/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) en ny 9 § i stället för den 9 § som upphävts genom lag 623/1994, som följer:

9 §

I ett beslut som förvaltningsdomstolen meddelat i ett ärende som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vid ändringssökandet tillämpas härvid vad som bestäms i 70 § 2 och 3 mom. samt i 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004
RP 5/2005
FvUB 13/2005
RSv 91/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.