701/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 33 § 1 mom. som följer:

33 §
Ändringssökande

Ändring i ett myndighetsbeslut som avses i denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen, om inte något annat följer av 2 mom. Ändring i ett beslut som fattats av riksdagens ämbetsverk, statsrådet eller ministerierna eller av ett sådant organ i Finlands Bank eller Folkpensionsanstalten som har utsetts av riksdagen, liksom i ett beslut av en myndighet som hör till deras centralförvaltning, söks dock genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. I övrigt iakttas vid ändringssökandet förvaltningsprocesslagen (586/1996).Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004
RP 5/2005
FvUB 13/2005
RSv 91/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.