699/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av 7 och 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 7 § 1 mom. och 12 § 3 mom., av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1424/2001, samt

fogas till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 106/2000, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

7 §
Sakkunnigledamöter

I förvaltningsdomstolen deltar en sakkunnigledamot i behandlingen och avgörandet av

1) ärenden enligt barnskyddslagen (683/1983) som gäller omhändertagande av barn, placering i vård utom hemmet, upphörande av omhändertagande eller begränsning av kontakterna,

2) ärenden enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) som gäller meddelande av specialomsorger och fortsatta specialomsorger mot den berördas egen vilja,

3) ärenden som gäller beslut om att någon enligt mentalvårdslagen (1116/1990) skall tas in för vård eller hållas kvar för fortsatt vård oberoende av sin vilja, om att hans eller hennes egendom skall omhändertas eller om att kontakterna skall begränsas,

4) ärenden som gäller beslut enligt vilket någon i enlighet med 11 eller 12 § i lagen om missbrukarvård (41/1986) oberoende av sin vilja skall intas för vård samt frågor som avses i 13 § i nämnda lag, samt

5) ärenden som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986).


12 §
Domförhet

Vid behandlingen av ärenden som avses i 7 § ingår minst två lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot i sammansättningen. Förvaltningsdomstolen kan dock avgöra ett ärende som avses i 7 § i en sammansättning med fyra ledamöter, vilken består av tre lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot, om en fråga som skall avgöras i ärendet på grund av sin natur kräver det.


Om yrkanden som framställts i besvär eller i något annat förvaltningsprocessuellt ärende har återtagits helt och hållet, kan en ledamot ensam fatta beslut med anledning av detta. En ledamot kan också ensam avgöra ett ärende där det är fråga om huruvida besvären eller något annat förvaltningsprocessuellt ärende har anhängiggjorts inom utsatt tid. En ledamot kan ensam fatta beslut om att muntlig förhandling skall hållas eller syn förrättas i ärendet samt träffa de avgöranden som gäller genomförandet av dessa förfaranden och även besluta om andra åtgärder som hänför sig till ärendets förberedelse.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

RP 112/2004
RP 5/2005
FvUB 13/2005
RSv 91/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.