697/2005

Given i Helsingfors den 24 augusti 2005

Handels- och industriministeriets förordning om regenererad cellulosafilm som används vid framställningen av förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller i bilaga I definierad regenererad cellulosafilm, som

a) antingen utgör en färdig produkt i sig själv, eller

b) ingår i en färdig produkt som innehåller andra material

och som är avsedd att komma i beröring med livsmedel eller genom sitt ändamål kommer i beröring med livsmedel.

Denna förordning gäller inte konsttarm (korvskinn) av regenererad cellulosa.

2 §
Materialtyper

Den regenererade cellulosafilm som avses i 1 § 1 mom. skall höra till en av följande grupper:

a) olackerad regenererad cellulosafilm.

b) lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning härrörande från cellulosa

c) lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning bestående av plast.

3 §
Ämnen som får användas vid framställningen av regenererad cellulosafilm

Vid framställningen av den regenererade cellulosafilm som avses i punkterna a) och b) i 2 § skall endast de ämnen eller grupper av ämnen som räknas upp i bilaga II användas och endast med de begränsningar som anges i den bilagan.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan andra ämnen än sådana som nämns eller avses i bilaga II användas, om de ingår som färgämne eller bindemedel, under förutsättning att inga spår av migration av dessa ämnen i eller på livsmedel som kommit i beröring med filmen kan påvisas med någon kodkänd metod.

4 §
Lackerad cellulosafilm

Vid framställningen, före lackeringen, av den regenererade cellulosafilm som avses i punkt c i 2 § skall endast de ämnen eller grupper av ämnen som förtecknas i den första delen av bilaga II användas och endast med de begränsningar som anges i den bilagan.

Vid framställningen av den lack som skall användas till den regenererade cellulosafilm som avses i första mom. skall endast de ämnen eller grupper av ämnen som räknas upp i bilagorna II-VI till direktiv 2002/72/EG användas och endast med de begränsningar som anges i de bilagorna.

Utan att detta påverkar tillämpningen av 1 mom., skall material och produkter framställda av sådan regenererad cellulosafilm som anges i punkt c) i 2 § överensstämma med bestämmelserna i artiklarna 2, 7 och 8 i direktiv 2002/72/EG.

5 §
Ytor av regenererad cellulosafilm försedda med tryck

Ytor av regenererad cellulosa film som är försedda med tryck får inte komma i beröring med livsmedlet.

6 §
Skriftlig deklaration

Vid marknadsföring, utanför minutförsäljning, av en förnödenhet som framställts av regenererad cellulosafilm och som är avsedd att komma i beröring med livsmedel, skall den åtföljas av en skriftlig deklaration att förnödenheten uppfyller de stadgan den och bestämmelser som gäller förnödenheten i fråga.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte en förnödenhet som genom sina egenskaper klart är avsedd att komma i beröring med livsmedel.

Om särskilda villkor har angivits för användningen skall förnödenheter av regenererad cellulosafilm förses med märkning i enlighet därmed.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2005.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 30 september 1994 om regenererad cellulosafilm som används vid framställningen av förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (855/1994).

Helsingfors den 24 augusti 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.