689/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 2 § 3 mom., 4, 8, 10 och 16 §, av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 563/1994 och 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1095/1992, samt

fogas till lagen nya 9 a och 14 a―14 c § som följer:

2 §
Definitioner

Med självständig yrkesutövare avses en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i 2 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och som självständigt utövar sitt yrke.

4 §
Tillstånd

En serviceproducent skall ha tillstånd av länsstyrelsen för att få tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster. Av tillståndet skall framgå serviceproducentens servicebransch enligt 2 §. Tillståndet kan förenas med villkor som är nödvändiga för att trygga patientsäkerheten och som gäller mängden tjänster, de anställda, lokaliteterna, anordningarna och tillbehören samt arbetsmetoderna.

En serviceproducent som uppfyller villkoren enligt 3 § beviljas tillstånd på skriftlig och undertecknad ansökan.

Av tillståndsansökan skall framgå följande uppgifter om serviceproducenten:

1) firma, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) verksamhetsenheter och verksamhetsställen där hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls samt kontaktuppgifter,

3) servicebransch och innehållet i de hälso- och sjukvårdstjänster som skall tillhandahållas på basis av det tillstånd som ansökan gäller samt deras planerade omfattning vid varje verksamhetsenhet och verksamhetsställe,

4) den ansvariga föreståndarens namn, personbeteckning, utbildning, yrke, hemadress och övriga kontaktuppgifter,

5) patientombudsmannens namn, utbildning, yrke, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter,

6) den övriga personalens storlek och utbildning,

7) uppgift om registrering i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

8) platsen för förvaring av journalhandlingar, de centrala principerna för förandet av patientregister och den som ansvarar för förandet av register,

9) till behövliga delar uppgifter om disponibla anordningar och tillbehör samt övriga uppgifter som behövs för att bedöma tjänsternas kvalitet, säkerhet och tillbörlighet.

Till ansökan skall dessutom fogas namn och kontaktuppgifter för den sökandes verkställande direktör eller någon annan som ansvarar för drivandet av rörelsen.

Närmare bestämmelser om innehållet i och formuläret för tillståndsansökan och om hur tillstånd skall sökas kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

8 §
Serviceproducentens startanmälan

Varje serviceproducent skall enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet innan verksamheten börjar hos länsstyrelsen anmäla detta. Inspektionsberättelsen eller av särskilda skäl någon annan tillräcklig utredning skall fogas till anmälan.

9 a §
Anmälan om självständig yrkesutövning

Innan en självständig yrkesutövare börjar tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster som avses i denna lag skall yrkesutövaren lämna in en skriftlig anmälan om verksamheten till länsstyrelsen.

Av anmälan skall framgå

1) namn, personbeteckning, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter, utbildning och uppgift om under vilket namn eller vilken firma verksamheten utövas,

2) de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls samt var de tillhandahålls,

3) uppgift om registrering i det förskottsuppbördsregister som avses i lagen om förskottsuppbörd,

4) den plats där journalhandlingarna förvaras,

5) den dag då verksamheten inleds.

Anmälan om att verksamheten upphört skall göras till länsstyrelsen inom 30 dagar efter det att tillhandahållandet av tjänsterna upphörde.

Närmare bestämmelser om innehållet i och formuläret för anmälan och om hur anmälan skall göras kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

10 §
Verksamhetsberättelser

Serviceproducenterna och de självständiga yrkesutövarna skall årligen lämna länsstyrelsen en verksamhetsberättelse. I berättelsen skall ges upplysningar om verksamheten med hälso- och sjukvårdstjänster samt nämnas de ändringar som har skett beträffande personalen, lokaliteterna och verksamheten.

Närmare bestämmelser om innehållet i, formuläret för och om lämnandet av verksamhetsberättelsen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

14 a §
Register över tillhandahållare av privat service

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna skall för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten tillsammans driva ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service). I informationssystemet ingår som separata delar ett register över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och över självständiga yrkesutövare samt ett register över privata socialserviceproducenter enligt vad som föreskrivs i lagen om tillsyn över privat socialservice (603/1996). Rättsskyddscentralen för hälsovården svarar för informationssystemets funktion.

Länsstyrelserna för in de uppgifter som avses i 4 § 3 mom. i registret över tillhandahållare av privat service. Länsstyrelserna och Rättsskyddscentralen för hälsovården skall dessutom föra in följande uppgifter i registret:

1) uppgifter om förändringar i verksamheten,

2) uppgifter om brott mot denna lag och om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighetens inspektioner och resultaten av dessa samt övriga uppgifter som behövs för övervakningen,

3) övriga uppgifter som behövs för handläggning och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden och som inte innehåller uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Länsstyrelserna för i registret in de uppgifter som avses i 9 a § 2 mom. och som gäller självständiga yrkesutövare. Länsstyrelserna och Rättsskyddscentralen för hälsovården skall dessutom föra in följande uppgifter i registret:

1) uppgifter om förändringar i verksamheten,

2) uppgifter om verksamhetens omfattning,

3) uppgifter om brott mot denna lag och om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighetens inspektioner och resultaten av dessa samt övriga uppgifter som behövs för övervakningen,

4) övriga uppgifter som behövs för handläggning och statistikföring av anmälningsärenden och som inte innehåller uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen.

Rättsskyddscentralen för hälsovården är registeransvarig. Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna får använda registeruppgifter i den omfattning deras uppgifter kräver det. Länsstyrelsen ansvarar för uppgifter som den fört in i registret och för att de uppgifter den inom sin behörighet lämnat ut är i enlighet med lagen. Förutom denna lag skall också personuppgiftslagen tillämpas på behandlingen av personuppgifter. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som skall införas i registren med stöd av 2 och 3 mom.

Uppgifterna om självständiga yrkesutövare och uppgifterna om dem som avses i 4 § 3 mom. 4, 5 och 8 punkten avförs ur registret fem år efter det att den som antecknats i registret har upphört med sin verksamhet som självständig yrkesutövare, ansvarig föreståndare, patientombudsman eller som den som ansvarar för förandet av register.

14 b §
Utlämnande av uppgifter ur registret över tillhandahållare av privat service samt uppgifternas offentlighet

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifterna får Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna, utöver vad som föreskrivs på något annat ställe i lagstiftningen, med hjälp av en teknisk anslutning ur registret över tillhandahållare av privat service

1) till Folkpensionsanstalten lämna ut de uppgifter om privata serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som behövs vid beviljandet av sjukförsäkrings-, pensions- och handikappförmåner samt uppgifter ur i 10 § avsedda verksamhetsberättelser för fastställande av taxorna för sjukförsäkringsersättningen och utvecklande av ersättningssystemet, samt

2) till forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården lämna ut sådana uppgifter om serviceproducenter med tillstånd enligt 4 §, självständiga yrkesutövare enligt 9 a § samt i 10 § avsedda verksamhetsberättelser som behövs för statistikändamål.

Före öppnandet av en teknisk anslutning skall den myndighet som ber om uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

Rättsskyddscentralen för hälsovården får dessutom när det gäller tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster ur registret över privata serviceproducenter i ett allmänt datanät publicera och lämna ut namn eller firma, servicebransch samt alla verksamhetsenheters och verksamhetsställens adresser och andra kontaktuppgifter. För andra än självständiga yrkesutövare får i ett allmänt datanät också finnas andra offentliga uppgifter om företagsverksamheten. En självständig yrkesutövare får dock förbjuda att hans eller hennes adress och övriga kontaktuppgifter publiceras.

På utlämnande av offentliga personuppgifter som inte sker i ett allmänt datanät tillämpas 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). När serviceproducenter eller självständiga yrkesutövare meddelat att de upphör med verksamheten, får uppgifter om dem publiceras och lämnas ut i ett allmänt datanät i högst 12 månader efter det att länsstyrelsen har tagit emot meddelandet.

14 c §
Avgifter

Tillstånd att producera tjänster och registrering av en i 9 a § avsedd anmälan om självständig yrkesutövning är avgiftsbelagda. Dessutom kan en årsavgift tas ut hos serviceproducenterna. Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av inrikesministeriet med beaktande av vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller med stöd av den. Länsstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om betalningen av avgifterna.

Av årsavgifterna enligt 1 mom. skall länsstyrelserna betala Rättsskyddscentralen för hälsovården en andel som täcker kostnaderna för förandet av registret över tillhandahållare av privat service. Närmare bestämmelser om andelen till Rättsskyddscentralen för hälsovården utfärdas genom den förordning av inrikesministeriet som avses i 1 mom.

16 §
Rätt att få upplysningar

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna har utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan avgift rätt att av serviceproducenter och självständiga yrkesutövare få de upplysningar och utredningar som de behöver för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Länsstyrelserna får redan före ikraftträdandet i registret över tillhandahållare av privat service föra in uppgifter om nya serviceproducenter som ansöker om tillstånd.

Länsstyrelserna skall överföra de uppgifter om serviceproducenter som avses i 4 §, sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande, till registret över tillhandahållare av privat service. Uppgifterna skall överföras inom 12 månader efter det att denna lag har trätt i kraft.

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall överföra gällande registeruppgifter om självständig yrkesutövning från centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården till registret över tillhandahållare av privat service. Uppgifterna skall överföras inom 12 månader efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 34/2005
ShUB 6/2005
RSv 52/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.