688/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) 2 § 3 mom.,

ändras 1 §, 6 § 1 mom., 9 §, 11 § 3 mom., 13 § 1 mom. samt 15 och 16 §, av dem 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1527/1994, samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

1 §

Syftet med denna lag är att med tanke på undantagsförhållanden och allvarliga störningar som kan jämföras med undantagsförhållanden trygga de ekonomiska funktioner och därtill hörande tekniska system som är nödvändiga för befolkningens utkomst, landets näringsliv och landets försvar (försörjningsberedskap).

6 §

Försörjningsberedskapscentralen skall utveckla samarbetet mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet i fråga om ekonomiska förberedelser, samordna den offentliga förvaltningens ekonomiska förberedelser, säkerställa funktionen hos de tekniska system som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen, trygga kritisk varu- och tjänsteproduktion samt sköta statens säkerhetsupplagring och övriga uppgifter enligt vad som särskilt bestämts.


9 §

Försörjningsberedskapscentralens bokföring skall i tillämpliga delar skötas enligt bokföringslagen (1336/1997). Revisionen skall i tillämpliga delar skötas enligt revisionslagen (936/1994).

Närmare bestämmelser om revision och fastställande av bokslut utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §

Försörjningsberedskapscentralen skall prissätta sina prestationer enligt företagsekonomiska grunder, om inte tryggandet av försörjningsberedskapen förutsätter något annat.

12 a §

Statsrådet fastställer Försörjningsberedskapscentralens bokslut som består av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Vid fastställandet av bokslutet kan statsrådet på framställning av Försörjningsberedskapscentralens direktion besluta om överföring till statsbudgeten av sådana medel som influtit till försörjningsberedskapsfonden vilka inte är nödvändiga för förverkligandet av de mål för försörjningsberedskapen som uppställts av statsrådet med stöd av 2 § eller för täckande av utgifter enligt 15 §.

13 §

Till försörjningsberedskapsfonden kan, med statsrådets tillstånd och på de villkor som statsrådet bestämmer, upptas lån till ett belopp av högst 200 miljoner euro. Låneräntorna betalas och återbetalningen sker med medel ur försörjningsberedskapsfonden.


15 §

Med medel ur försörjningsberedskapsfonden täcks de utgifter som föranleds av Försörjningsberedskapscentralens och försvarsekonomiska planeringskommissionens verksamhet samt de utgifter som enligt någon annan lag skall täckas av försörjningsberedskapsfonden.

16 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

RP 44/2005
EkUB 11/2005
RSv 75/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.