687/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 26 september 2001 om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) 2 § och 12 § 2 och 3 mom. samt i bilaga 1 underpunkt a) och b) i punkt 3.2, andra stycket under underrubrik Kategori 2 i punkt 4.2.3.1 samt standardfras S9, som uttrycker skyddsåtgärder, som följer:

2 §
Testmetoder

Då egenskaperna hos en kemikalie bestäms för klassificering, skall kemikalien testas enligt fastställda testmetoder1 sådan den är när den introduceras på marknaden. De växtskyddsmedel som avses i lagen om bekämpningsmedel kan testas för klassificering också enligt andra internationellt erkända metoder på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen om bekämpningsmedel.

12 §
Avvikelser från krav i fråga om påskrifter och emballage

Emballaget för ett preparat kan enligt 16 § kemikalieförordningen och denna förordning lämnas omärkt eller märkas på ett annat lämpligt sätt om ett hälsoskadligt, extremt brandfarligt, mycket brandfarligt, brandfarligt, irriterande, oxiderande eller miljöfarligt preparats emballage innehåller en så liten mängd att det inte är skäl att förmoda att preparatet kan orsaka fara för hälsan eller miljön då det hanteras.

Emballaget för ett preparat kan märkas på något annat ändamålsenligt sätt om emballaget för ett explosivt, mycket giftigt, giftigt, sensibiliserande, cancerframkallande, mutagent eller reproduktionsstörande preparat är alltför litet för påskrifter enligt 16 § kemikalieförordningen och denna förordning förutsatt att det vid hantering av preparatet inte finns skäl att förmoda att det orsakar fara för hälsan.Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2005.

Kommissionens direktiv 2004/73/EG; EGT nr L 152; 30.4.2004, s. 1

Helsingfors den 25 augusti 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Juha Pyötsiä

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.