682/2005

Given i Helsingfors den 26 augusti 2005

Lag om ändring av 9 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 9 § i lagen av den 16 juni 2000 om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (575/2000) ett nytt 2 mom. som följer:

9 §
Tillämpning av lagen om försäkringsavtal

I fråga om ändringssökande i frågor som gäller olycksfallsskydd, undanröjande av beslut, ny behandling av ett ärende, rättelse av fel och återkrav av grundlöst utbetald ersättning gäller vad som föreskrivs i 53 och 53 a―53 g § i lagen om olycksfallsförsäkring.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/2003
RP 47/2005
ShUB 11/2005
RSv 99/2005

Helsingfors den 26 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.