681/2005

Given i Helsingfors den 26 augusti 2005

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 30 a § 2 mom. 5 punkten och 53 § 5 mom.,

sådana de lyder, 30 a § 2 mom. 5 punkten i lag 723/2002 och 53 § 5 mom. i lag 1365/2004,

ändras 43 §, 53 § 1―3 och 6 mom., 53 a §, 53 c § 1, 2, 4 och 6 mom., 53 d § 1 mom., 53 e § och 54 § 1 mom.,

sådana de lyder, 43 § i lagarna 526/1981 och 140/2003, 53 § 1 och 2 mom. och 54 § 1 mom. i nämnda lag 526/1981, 53 § 3 och 6 mom. i lag 1327/2002, 53 a § i nämnda lag 526/1981 och i lag 893/1994, 53 c § 1 mom., 53 d § 1 mom. och 53 e § i sistnämnda lag, 53 c § 2 mom. i nämnda lag 723/2002, 53 c § 4 mom. i lag 1329/1999 och 53 c § 6 mom. i lag 1373/2003, samt

fogas till 53 §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981, 893/1994 och 1327/2002 samt i lag 1365/2004, ett nytt 7 mom. i stället för det 7 mom. som upphävts genom nämnda lag 1327/2002 samt till lagen en ny 53 i §, som följer:

43 §

När anmälan om ett olycksfall i arbete har lämnats till en försäkringsanstalt och rätten till skadestånd är ostridig, men försäkringsanstalten anser att skadeståndsskyldigheten ankommer på en annan försäkringsanstalt, är förstnämnda försäkringsanstalt skyldig att utan dröjsmål på den skadeståndsskyldiga försäkringsanstaltens vägnar i förskott på skadeståndet utbetala ett belopp som till storleken ungefär motsvarar skadeståndet. Uppnås inte enighet om vilken försäkringsanstalt som är skadeståndsskyldig, skall denna fråga underställas besvärsnämnden för olycksfallsärenden för avgörande. Ändring i nämndens beslut får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Då enighet uppnåtts om vilken försäkringsanstalt som är skadeståndsskyldig eller då ärendet avgjorts genom beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden, skall den skadeståndsskyldiga försäkringsanstalten omedelbart till den försäkringsanstalt som betalat förskottet erlägga vad denna med stöd av 1 mom. betalat, och förskottets belopp skall avdras från den slutliga betalningen.

53 §

I ärenden som rör olycksfallsförsäkring är rättsmedelsinstanserna besvärsnämnden för olycksfallsärenden, försäkringsdomstolen och högsta domstolen.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla, minst två vice ordförande och minst tre lagfarna medlemmar och tre läkarmedlemmar samt minst sex medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden och minst tre medlemmar som är förtrogna med lantbruksföretagarnas förhållanden. Ordföranden, vice ordförandena och de övriga medlemmarna verkar under domaransvar och har personliga suppleanter. Innehar ordföranden tidigare statlig tjänst eller befattning, befrias han eller hon från skötseln av denna för den tid han eller hon är ordförande. En medlem skall avlägga i 1 kap. 7 § i rättegångsbalken avsedd domared eller avge domarförsäkran i besvärsnämnden för olycksfallsärenden, om han eller hon inte tidigare har avlagt domared eller avgett domarförsäkran.

Statsrådet förordnar ordföranden, vice ordförandena, de övriga medlemmarna och deras suppleanter för fem år i sänder på framställning av social- och hälsovårdsministeriet. Om en medlems plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt gäller om medlemmarnas rätt att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om innehavare av domartjänst. Av de medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden skall minst tre förordnas på framställning av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och minst tre på framställning av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer. De medlemmar som är förtrogna med lantbruksföretagarnas förhållanden skall förordnas på framställning av lantbruksföretagarnas mest representativa centralorganisationer. Ordföranden, vice ordförandena och de lagfarna medlemmarna skall ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst och vara väl förtrogna med olycksfallsförsäkringen. Läkarmedlemmarna skall vara legitimerade läkare och förtrogna med försäkringsmedicin. Nämnden kan i sin verksamhet vara indelad i sektioner.


Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte något annat bestäms särskilt. Vid behov hålls muntlig förhandling i besvärsnämnden på det sätt som bestäms i 37 § i förvaltningsprocesslagen. På muntlig förhandling tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). I ärenden där tystnadsplikt gäller eller i vilka besvärsnämnden för olycksfallsärenden har beslutat att de skall behandlas inom stängda dörrar på den grund att offentlig behandling kunde medföra särskild olägenhet för en part skall muntlig förhandling ske inom stängda dörrar. Närmare bestämmelser om besvärsnämnden för olycksfallsärenden och kostnaderna för denna utfärdas genom förordning av statsrådet. Besvärsnämnden för olycksfallsärenden fastställer sin egen arbetsordning.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden har rätt till handräckning av polisen och andra myndigheter vid skötseln av sina uppgifter enligt denna lag.

53 a §

En part som är missnöjd med en försäkringsanstalts beslut får söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden genom skriftliga besvär senast den 30 dagen efter den dag då parten fick del av beslutet. Försäkringsanstaltens beslut skall oberoende av ändringssökande iakttas tills ärendet är avgjort genom ett lagakraftvunnet avgörande.

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden får söka ändring hos försäkringsdomstolen genom skriftliga besvär inom den i 1 mom. föreskrivna tiden efter delfåendet av beslutet.

En part som anser att debiteringen av en avgift som har påförts enligt denna lag har stridit mot lag eller avtal får skriftligen anföra grundbesvär över debiteringen hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden inom två år från ingången av året efter det år då fordran påfördes eller debiterades. Om sådana besvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) föreskrivs om grundbesvär.

Ärenden som gäller ändringssökande avgörs av besvärsnämnden för olycksfallsärenden i en sexmannasektion, vars ordförande är nämndens ordförande eller vice ordförande. Medlemmar i sektionen är därutöver en lagfaren medlem, en läkarmedlem och två medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, av vilka den ena har utsetts på framställning av arbetsgivarorganisationerna och den andra på framställning av arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna, samt en medlem som har utsetts på framställning av lantbruksföretagarorganisationerna. Sektionernas sammansättning skall med hänsyn till parterna vara jämbördig. Nämnden förordnar de sektioner som behandlar ärenden som gäller ändringssökande och underställande. I sammansättningen av sektionerna alternerar medlemmarna på det sätt som besvärsnämndens förvaltningssektion bestämmer. Ärendena avgörs i besvärsnämnden och i dess sektioner på föredragning. Beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden undertecknas av föredraganden.

För att en sektion skall vara beslutför förutsätts det, förutom att ordföranden, läkarmedlemmen och den lagfarne medlemmen är närvarande, i ärenden som avses i denna lag att de medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden är närvarande, i ärenden som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare och i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) att den medlem som utsetts på framställning av lantbruksföretagarorganisationerna är närvarande samt i ärenden som avses i lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) att de medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden och den medlem som utsetts på framställning av lantbruksföretagarorganisationerna är närvarande.

En sektion är beslutför också när ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande, om alla de som enligt 5 mom. hör till sektionen före sammanträdet skriftligen har förenat sig om föredragandens framställning och även de som är närvarande intar samma ståndpunkt.

Förvaltningsärenden behandlas i förvaltningssektionen. Ordförande för denna är nämndens ordförande och övriga medlemmar vice ordförandena i nämnden samt tre medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, vilka utses så att de medlemmar som utsetts på framställning av arbetsgivarorganisationerna bland sig utser en medlem, de medlemmar som utsetts på framställning av arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna bland sig utser en medlem och de medlemmar som utsetts på framställning av lantbruksföretagarorganisationerna bland sig utser en medlem. Förvaltningssektionen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid sammanträdet.

Ordföranden eller vice ordföranden för besvärsnämnden för olycksfallsärenden kan förordna att ett ärende eller en fråga som hör till ett ärende skall avgöras i en förstärkt sektion. Till den förstärkta sektionen hör ordföranden, vice ordförandena samt medlemmarna i den sektion som tidigare behandlat ärendet. Den förstärkta sektionen är beslutför när ordföranden eller en vice ordförande samt minst två tredjedelar av de övriga medlemmarna är närvarande. För de övriga medlemmarna gäller därutöver vad som bestäms i 5 mom.

Om ett ärende som skall avgöras av besvärsnämnden för olycksfallsärenden är av principiell betydelse eller om en sektions avgörande skulle komma att avvika från tidigare praxis, kan sektionen besluta eller nämndens ordförande förordna att ärendet skall behandlas i nämndens plenum. I plenum behandlas även ärenden som gäller nämndens arbetsordning.

Plenum är beslutfört då ordföranden eller en vice ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. En förutsättning för beslutförhet är dessutom att minst en medlem som utsetts på framställning av arbetsgivarorganisationerna, att minst en medlem som utsetts på framställning av arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna samt att minst en medlem som utsetts på framställning av lantbruksföretagarorganisationerna är närvarande. Plenum är emellertid beslutfört endast om sammanlagt högst hälften av de närvarande medlemmarna är medlemmar som utsetts på framställning av arbetsgivarorganisationerna, arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna och lantbruksföretagarorganisationerna. Om ärendets avgörande i väsentlig grad är beroende av en medicinsk fråga skall även en läkarmedlem vara närvarande.

Den som är missnöjd med besvärsnämndens beslut i ett i 3 mom. nämnt ärende kan söka ändring i det hos försäkringsdomstolen genom skriftliga besvär inom den tid som föreskrivs i 1 mom.

En försäkringsanstalts och besvärsnämndens lagakraftvunna beslut verkställs som en lagakraftvunnen dom i tvistemål.

53 c §

Då en part söker ändring i ett beslut som en försäkringsanstalt eller besvärsnämnden för olycksfallsärenden har gett i något annat än ett grundbesvärsärende, skall besvärsskriften inom den i 53 a § 1 mom. föreskrivna tiden lämnas till försäkringsanstalten. Om försäkringsanstalten till alla delar bifaller de yrkanden som framställts i besvären, skall den ge ett nytt beslut i ärendet. Det nya beslutet får överklagas så som föreskrivs i 53 a §.

Om försäkringsanstalten inte kan ändra det överklagade beslutet så som anges i 1 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång sända besvärsskriften, de handlingar som gäller besvärsärendet och sitt utlåtande till besvärsnämnden för olycksfallsärenden eller, om besvären avser besvärsnämndens beslut, till försäkringsdomstolen. Försäkringsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut ändra sitt tidigare beslut till den del den bifaller ett yrkande som framförts i besvären. Om ärendet redan har sänts till besvärsinstansen skall försäkringsanstalten genast meddela besvärsinstansen ändringen av beslutet. En försäkringsanstalts interimistiska beslut får inte överklagas.


Det som i den första meningen i 41 a § 3 mom. föreskrivs om partens och intressebevakarens rätt att föra talan och om skyldighet att höra dem i ärenden enligt denna lag skall på motsvarande sätt tillämpas vid sökande av ändring i beslut av en försäkringsanstalt och besvärsnämnden för olycksfallsärenden.


Beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden och försäkringsdomstolen delges genom att beslutet sänds per post till mottagaren under den adress denne har uppgett. Försäkringsanstalten, besvärsnämnden för olycksfallsärenden och försäkringsdomstolen skall i beslutet anteckna vilken dag beslutet har postats samt mottagarens namn och adress. Om det i samband med besvären inte visas något annat, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som ändringssökanden har uppgett.

53 d §

Om ett lagakraftvunnet beslut av en försäkringsanstalt eller besvärsnämndens för olycksfallsärenden eller försäkringsdomstolens lagakraftvunna utslag i ett ärende som avses i denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på framställning av försäkringsanstalten eller på ansökan av en part, efter att ha gett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet eller utslaget och förordna ny behandling av ärendet. Efter att ha gjort nämnda framställning kan försäkringsanstalten temporärt avbryta utbetalningen av ersättning tills ärendet har avgjorts på nytt eller utbetala den enligt framställningen.


53 e §

Om det i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad ersättning eller höjning av beviljad ersättning framkommer ny utredning, skall försäkringsanstalten pröva ärendet på nytt. Utan hinder av sitt tidigare lagakraftvunna beslut kan försäkringsanstalten bevilja den förvägrade ersättningen eller den tidigare beviljade ersättningen till ett större belopp. Också besvärsnämnden för olycksfallsärenden och försäkringsdomstolen kan vid behandlingen av ett ärende som gäller ändringssökande förfara på motsvarande sätt.

53 i §

Besvärsnämndens för olycksfallsärenden verksamhet finansieras med justitieförvaltningsavgifter som tas ut hos de försäkringsanstalter som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkringsverksamhet. Avgifterna motsvarar de totala kostnader som besvärsnämnden för olycksfallsärenden orsakas för skötseln av sina uppgifter enligt denna lag när det gäller sökande av ändring.

Försäkringsinspektionen fastställer årligen besvärsnämndens budget på framställning av nämndens förvaltningssektion. Budgeten skall uppta kostnaderna för besvärsnämndens verksamhet. Förändringarna i de årliga kostnaderna skall motsvara förändringarna i den allmänna kostnadsnivån samt i antalet ärenden och i besvärsnämndens verksamhet. Försäkringsinspektionen kan på framställning från förvaltningssektionen av särskilda skäl under budgetåret fastställa en tilläggsbudget med anledning av tilläggskostnaderna.

Justitieförvaltningsavgiften för försäkringsanstalterna fastställs så att kostnaderna för besvärsnämndens verksamhet enligt den budget som avses i 2 mom. fördelas mellan försäkringsanstalterna i förhållande till försäkringspremieinkomsten under det år som föregår kvalifikationsåret enligt resultaträkningen för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i respektive försäkringsanstalt samt den kalkylerade premieinkomsten för Statskontoret och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Justitieförvaltningsavgiftens belopp fastställs av Försäkringsinspektionen på framställning av besvärsnämndens förvaltningssektion. Besvärsnämnden ansvarar för debiteringen och indrivningen av justitieförvaltningsavgiften. Närmare bestämmelser om verkställigheten av avgiften kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

På revision av besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas 5 kap. i revisionslagen (936/1994). Besvärsnämnden fastställer i plenum bokslutet samt beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Besvärsnämnden skall delge Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet. Om bokslutet visar underskott eller överskott i förhållande till den fastställda budgeten skall skillnaden beaktas i grunderna för den justitieförvaltningsavgift som bestäms för det följande året.

En försäkringsanstalt kan på det sätt som föreskrivs i lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) anföra besvär över en justitieförvaltningsavgift som har fastställts enligt denna lag.

En justitieförvaltningsavgift får indrivas utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. Om avgiften inte betals senast på förfallodagen uppbärs på det obetalda kapitalet en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen. I stället för dröjsmålsränta kan besvärsnämnden uppbära en förseningsavgift om fem euro, om dröjsmålsräntan understiger detta belopp.

54 §

Har en besvärsskrift eller annan skrivelse som inom viss tid skall inges till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, försäkringsdomstolen eller högsta domstolen inkommit efter utgången av denna tid, kan den oaktat detta under de i 1 mom. nämnda förutsättningarna upptas till prövning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Vad som i någon annan lag föreskrivs om olycksfallsnämnden gäller efter denna lags ikraftträdande besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Försäkringsinspektionen fastställer på framställning av besvärsnämndens förvaltningssektion besvärsnämndens budget och justitieförvaltningsavgiften för första gången för 2006. Besvärsnämndens budget för 2006 skall basera sig på besvärsnämndens fastställda bokslut för 2004 och på de grunder som avses i 53 i § 2 mom.

RP 155/2003
RP 47/2005
ShUB 11/2005
RSv 99/2005

Helsingfors den 26 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.