667/2005

Given i Helsingfors den 26 augusti 2005

Lag om ändring av 4 och 11 kap. i lagen om rättegång i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 kap. i lagen av den 11 juli 1997 om rättegång i brottmål (689/1997) nya 1 a och 1 b § samt till 11 kap. en ny 9 a § som följer:

4 kap.

Om laga domstol

1 a §

Åtal för ett brott som avses i 12 eller 13 kap. i strafflagen behandlas i Helsingfors tingsrätt.

1 b §

Angående behörig domstol i ärenden som gäller vissa brott föreskrivs särskilt.

11 kap.

Om domstolens avgörande

9 a §

Från ett straff kan göras avdrag för frihetsberövande eller avdraget rättas till den dömdes fördel med iakttagande av vad som i 9 § bestäms om rättelse av fel.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2005.

På ärenden som har väckts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 9/2005
LaUB 6/2005
RSv 81/2005

Helsingfors den 26 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.