664/2005

Given i Helsingfors den 26 augusti 2005

Lag om ändring av 20 kap. i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken rubriken för 20 kap. samt 20 kap. 1 och 3―5 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 21/1868, samt

fogas till kapitlet en ny 2 § i stället för den 2 § som upphävts genom lag 1052/1991, som följer:

20 kap.

Om förlikning

1 §

I en anhängig rättegång kan förlikning stadfästas som avgörande i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

2 §

En förlikning kan gälla en sådan sak eller del av en sak där förlikning är tillåten.

3 §

En förlikning stadfästs på begäran av parterna. En förlikning får inte stadfästas, om den strider mot lag eller är uppenbart oskälig eller om den kränker en utomståendes rätt.

Förlikningen stadfästs skriftligen av domstolen. Av avgörandet skall framgå den sak som förlikningen gäller och förlikningens innehåll.

4 §

Om förlikningen gäller samtliga yrkanden i saken, avslutas behandlingen av saken genom stadfästelsen av förlikningen.

Om förlikningen gäller en del av saken fortsätter rättegången till övriga delar.

5 §

I ett avgörande av domstolen i en sak som gäller stadfästelse av förlikning får ändring sökas med iakttagande av vad som föreskrivs om sökande av ändring i dom som har meddelats av domstolen i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 114/2004
LaUB 4/2005
RSv 64/2005

Helsingfors den 26 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.