658/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets förfarande vid förvaring av egendom som omhändertagits

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 84 § 2 mom. 1 punkten i gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på förvaring av egendom som omhändertagits av gränsbevakningsväsendet, om inte annat föreskrivs någon annanstans. Förordningen tillämpas även då gränsbevakningsväsendet förvarar egendom för en annan myndighets räkning.

2 §
Allmänna bestämmelser om egendom som omhändertagits

Egendom som omhändertagits skall förvaras säkert och omsorgsfullt så att egendomens värde inte onödigt minskar.

Endast tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet har rätt att hantera egendom, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta. I fråga om egendom som omhändertagits med stöd av tvångsmedelslagen (450/1987) ansvarar undersökningsledaren för att bestämmelserna om förvaring av egendom iakttas och i fråga om annan egendom en tjänsteman som förordnats av förvaltningsenheten i fråga.

I fråga om behandling av farliga ämnen och föremål, överlämnande och förstöring av egendom samt kungörelse av egendom i syfte att få tag på egendomens ägare eller dess lagliga innehavare gäller vad som särskilt föreskrivs om det.

3 §
Förvaring av egendom

Egendom skall förvaras i ett för detta ändamål reserverat låst utrymme så att föremålen inte blandas ihop. Egendom som är skrymmande eller annars svår att förvara kan dock även förvaras i ett annat tillfälligt förvaringsutrymme som lämpar sig för ändamålet. Vid kortvarig, mindre än 12 timmar lång förvaring kan egendom även förvaras på något annat lämpligt sätt.

Tillträdet till ett utrymme som är reserverat för förvaring av egendom skall ordnas så att vistelse i utrymmet kan verifieras i efterhand.

4 §
Registrering och intyg

När egendom omhändertas skall bok över förvaringen föras. De anteckningar som görs skall bekräftas med en behörig tjänstemans underskrift och namnförtydligande. I boken över förvaring skall antecknas åtminstone följande uppgifter om den egendom som förvaras:

1) tidpunkten och platsen för omhändertagandet,

2) grunden för omhändertagandet,

3) den tjänsteman som omhändertagit egendomen,

4) den som fattat beslut om omhändertagande,

5) eventuella kontroller som utförts i syfte att utreda den lagliga besittningen av den egendom som omhändertagits,

6) uppgifter om överlämnande av egendom.

Till den, av vilken egendom har omhändertagits skall på begäran ges ett intyg om saken, om inte ett intyg som givits med stöd av någon annan bestämmelse kan anses vara tillräckligt.

5 §
Förvaltningsenheternas förvaringsutrymmen och ansvariga personer

Förvaltningsenheten i fråga skall föra en förteckning varav förvaltningsenhetens utrymmen för förvaring av omhändertagen egendom framgår.

Förvaltningsenheten skall för varje förvaringsutrymme för egendom utse en person som ansvarar för förvaringsutrymmet och för att bestämmelserna i denna förordning iakttas.

6 §
Överlämnande av egendom

Egendom skall överlämnas till ägaren eller den lagliga innehavaren då det inte längre finns grunder för omhändertagande.

Bestämmelser om överlämnande av egendom till en myndighet utfärdas särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Tomi Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.