657/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets skyldighet att anmäla misstänkta brott som det fått kännedom om och brottsbekämpningsåtgärder som det inlett

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § i gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §
Förordningens syfte

Syftet med denna förordning är att utveckla samarbetet mellan brottsbekämpningsmyndigheterna och därigenom effektivera brottbekämpningen.

2 §
Omständigheter som skall anmälas

Gränsbevakningsväsendet skall till de förundersökningsmyndigheter som anges i denna förordning anmäla misstänkta brott som det fått kännedom om och om åtgärder som inletts för förebyggande eller utredning av brott eller för väckande av åtal.

3 §
Anmälan till polisen

Gränsbevakningsväsendet skall anmäla i denna förordning avvsedda misstänkta brott och brottsbekämpningsåtgärder som det inlett till polisinrättningen vid det häradsämbete som förundersökningen av brottet på basis av brottsplatsen hör till. Utanför tjänstetid skall anmälan göras till befälsjouren vid häradsämbetet eller samarbetsområdet för häradsämbetena i fråga eller till någon annan person enligt särskild överenskommelse.

Anmälan skall även göras till centralkriminalpolisen och skyddspolisen när det är uppenbart att det misstänkta brottet hör till dessa myndigheters ansvarsområde.

Den i denna paragraf avsedda anmälningsskyldigheten kan uppfyllas genom att en anteckning görs om ärendet i informationssystemet för polisärenden, ifall det är fråga om ett ringa brott, där förundersökningen med stöd av förundersökningslagen (449/1987) kan utföras som summarisk förundersökning.

4 §
Anmälan till tullen

Anmälan om tullbrott och de åtgärder gränsbevakningsväsendet vidtagit beträffande tullbrott skall göras till det tulldistrikt som brottet på basis av brottsplatsen hör till. Utanför tjänstetid skall anmälan göras till utredningsjouren i tulldistriktet eller någon annan person som tullen utsett.

5 §
Tiden och sättet för anmälan

I denna förordning avsedd anmälan skall göras utan dröjsmål.

Anmälan skall göras med hjälp av lämplig informationsförmedling.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Tomi Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.