654/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets uniform och gränsbevakningsmans kännetecken

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 2 mom. och 36 § 3 mom. lagen den 15 juli 2005 om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på gränsbevakningsmans kännetecken samt på sammansättningen av persedlar vilka används som gränsbevakningsväsendets uniform och av övriga persedlar som används vid gränsbevakningsväsendet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) gränsbevakningsdräkt en för tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet fastställd dräkt av föreskriven modell, kvalitet och färg,

2) uniform en för tjänsteman som tjänstgör vid gränsbevakningsväsendet i annan än militär befattning fastställd dräkt av föreskriven modell, kvalitet och färg,

3) militärdräkt en i förordning om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer (136/1997) avsedd militärdräkt,

4) skyddsdräkt en för tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet fastställd dräkt av föreskriven modell, kvalitet och färg, som då arbetsuppgifterna eller omständigheterna det förutsätter används för att skydda tjänstemannen eller hans klädsel i stället för andra dräkter eller utrustningar eller utöver dem,

5) gränsbevakningsmans kännetecken ett på gränsbevakningsdräkten fäst tecken som anger gränsbevakningsmannens ställning,

6) gradbeteckning ett tecken som anger militär grad eller tjänstgöringsgrad,

7) gränsbevakningsväsendets textemblem texten "RAJAVARTIOLAITOS – GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET" eller på Åland texten "GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET" som fästs eller broderas på dräkten,

8) specialemblem ett annat än i punkt 5-7 avsett emblem eller tecken som används på dräkten.

3 §
Gränsbevakningsdräkter

Till gränsbevakningsdräkterna hör följande dräkthelheter:

1. Tjänstgöringsdräkt

Till tjänstgöringsdräkten hör följande persedlar:

1) vit skjortblus,

2) grön slips,

3) sommar- eller vinterbyxor,

4) lätt- eller fleecejacka,

5) fältjacka,

6) sommarmössa, skärmmössa eller pälsmössa,

7) ylletröja,

8) svarta skor,

9) svarta strumpor,

10) regnrock,

11) bälte,

12) svarta handskar,

13) gränsbevakningsmans kännetecken,

14) gränsbevakningsväsendets textemblem,

15) gradbeteckningar.

På tjänstgöringsdräkten kan fästas specialemblem samt vid behov namnlapp.

Tillsammans med tjänstgöringsdräkten kan vid behov användas den till patrulldräkten hörande kölddräktens jacka och byxor samt när omständigheterna det förutsätter till patrulldräkten hörande andra skodon liksom special- och skyddsdräktens specialpersedlar under den tid ifrågavarande uppdrag varar.

2. Patrulldräkt

Till patrulldräkten hör följande persedlar:

1) skjortblus,

2) polotröja,

3) ylletröja,

4) patrulldräktens byxor,

5) patrulldräktens jacka,

6) patrulloverall,

7) kölddräkt,

8) regndräkt,

9) motorcykelförares förardräkt,

10) snöskoterförares förardräkt,

11) fartygstjänstgöringsdräkt,

12) flygbesättnings patrulldräkter,

13) högskaftade skor, gummistövlar, skyddsskodon eller patrullskor,

14) patrullmössa, kölddräktens mössa eller stickad mössa,

15) svarta läderhandskar eller andra handskar som uppdraget förutsätter,

16) bälte.

På patrulldräkten fästs dräktspecifikt:

1) gränsbevakningsmans kännetecken,

2) gränsbevakningsväsendets textemblem,

3) gradbeteckningar,

4) specialemblem,

5) vid behov namnlapp.

3. Visitdräkt

Till visitdräkten hör följande persedlar:

1) upptill vit eller grön skärmmössa eller svart läderklädd pälsmössa,

2) överrock,

3) svart halsduk,

4) kavaj,

5) byxor eller kjol,

6) grön, svart eller blå slips,

7) väst,

8) grön scarf,

9) vit skjortblus,

10) svarta handskar,

11) svart bälte,

12) svarta skor,

13) svarta strumpor,

14) för kvinnor dessutom hudfärgade strumpbyxor, pumps eller vinterstövletter,

15) vid flagg- och hedersvakt värjgehäng,

16) gradbeteckningar,

17) mössemblem.

När visitdräkten används som paraddräkt fästs på den behövliga utmärkelsetecken samt generalstabsofficers epåletter.

4. Högtidsdräkt

Högtidsdräkt för tjänsteman i militär befattning vid gränsbevakningsväsendet är högtidsdräkt, liten högtidsdräkt eller mässdräkt enligt förordningen om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer. Högtidsdräkt för gräns- och sjöbevakare är visitdräkten. Generaler och amiraler använder vit pälsmössa med högtids- och paraddräkterna.

4 §
Uniform

Uniform är den för andra än i militär befattning tjänstgörande tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet avsedda, med gränsbevakningsväsendets textemblem försedda tjänstgöringsdräkten, patrulldräkten eller visitdräkten utan gränsbevakningsmans kännetecken och gradbeteckningar.

5 §
Militärdräkter

Militärdräkt för dem som fullgör sin värnplikt vid gränsbevakningsväsendet och för kvinnor i frivillig militärtjänst är försvarsmaktens militärdräkt, som kan vara försedd med av chefen för gränsbevakningsväsendet fastställda specialemblem och kännetecken.

Som paraddräkt vid beväringsenheterna används terrängdräkten.

6 §
Skyddsdräkter

Till skyddsdräkterna hör följande dräkthelheter:

1) skyddsdräkt för dålig väderlek,

2) regndräkt,

3) specialskyddsdräkt,

4) värdinnas skyddsdräkt,

5) städares skyddsdräkt,

6) räddningsdräkter,

7) taktisk skottsäker skyddsdräkt,

8) skyddsoverall,

9) skyddsoverall för särskilda situationer,

10) huva,

11) skyddsväst,

12) reflekterande väst,

13) skärskyddshandskar,

14) skyddsskodon,

15) skyddshjälm,

16) stridsdräkt,

17) flygbesättnings skyddsdräkt.

På skyddsdräkten kan vid behov fästas gränsbevakningsmans kännetecken, gradbeteckningar, gränsbevakningsväsendets textemblem och specialemblem.

7 §
Persedlarnas och dräkternas modell och färg

Chefen för gränsbevakningsväsendet utfärdar närmare föreskrifter om sammansättningen, modellen och färgen för i denna förordning nämnda övriga dräkter än militärdräkter.

De persedlar och dräkter som hör till gränsbevakningsväsendets tjänstedräkter samt de kännetecken och emblem som används med dem bör vara tillverkade av tygsorter, material och tillbehör som har godkänts av staben för gränsbevakningsväsendet.

Färg- och sortprover på gränsbevakningsdräkter, uniformer och skyddsdräkter samt detaljerade föreskrifter om tillverkningen förvaras hos staben för gränsbevakningsväsendet.

8 §
Gränsbevakningsmans kännetecken

Gränsbevakningsmans kännetecken är det på gränsbevakningsdräkten fästa eller broderade gränsbevakningsväsendets emblem med grön bakgrund och gyllene eller orange figur.

I det kännetecken som används vid gränsbevakningsmans internationella uppdrag kan förutom gränsbevakningsväsendets emblem finnas texterna "BORDER GUARD" och "FINLAND".

Gränsbevakningsmans kännetecken placeras på ärmen eller till höger på bringan. En begränsning av gränsbevakningsmans behörighet anges med textbeteckningen "HARJOITTELIJA – PRAKTIKANT" eller på Åland texten "PRAKTIKANT", som fästs på dräkten.

9 §
Gradbeteckningar

Vid gränsbevakningsväsendet används samma gradbeteckningar som på försvarsmaktens militärdräkt om annat inte föreskrivs eller anges.

Yngre och äldre gränsbevakares, övergränsbevakares och gränsbevakningsmästares (gränsbevakare) samt yngre och äldre sjöbevakares, översjöbevakares och sjöbevakningsmästares (sjöbevakare) tjänstgöringsgrader anges med ett tecken, som har för yngre gräns- eller sjöbevakare ett, för äldre gräns- eller sjöbevakare två, för övergräns- eller översjöbevakare tre samt för gränsbevaknings- eller sjöbevakningsmästare fyra 35 millimeter långa och sex millimeter breda, i förhållande till sin bakgrund tvärställda band.

Bakgrunden på gränsbevakares tjänstgöringsgradbeteckning är grön och banden med undantag för gränsbevakningsmästare orangefärgade. Bakgrunden på sjöbevakares tjänstgöringsgradbeteckning är svart och banden med undantag för sjöbevakningsmästare blå. Banden på gräns- och sjöbevakningsmästares tjänstgöringsgradbeteckningar är gyllene.

10 §
Ersättande av kostnader för anskaffning av persedlar

Kostnader för anskaffande av tjänstgöringsdräkt, visitdräkt och högtidsdräkt ersätts så som föreskrivs om statliga uniformsbidrag om annat inte föreskrivs.

Chefen för gränsbevakningsväsendet bestämmer de till patrull- och skyddsdräkterna hörande delar av dräkten vilka gränsbevakningsväsendet ställer avgiftsfritt till förfogande. Om ställande av patrull- och skyddsdräkt till tjänstemans förfogande besluter chefen för ifrågavarande förvaltningsenhet.

11 §
Övergångsföreskrift

Dräkt som när denna förordning träder i kraft får användas som uniform, även om den inte uppfyller i denna förordning föreskrivna krav, får användas som uniform fram till den 31 december 2006.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Tomi Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.