653/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 49 § 2 mom. i gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §

Gränszonen utgörs av området mellan gränslinjen och gränszonens bakre gräns som bestäms i denna förordning.

2 §

Med ortnamn, namn på punkter i terrängen och punkter på kartan som förekommer i denna förordning avses den nomenklatur och de punkter på kartan som förekommer på den terrängkarta i skalan 1:50 000 som publicerats av lantmäteriverket och som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Med gränsmärke avses i denna förordning ett sådant råmärke som nämns i överenskommelsen mellan Republiken Finlands Regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Regering av den 23 juni 1960 angående ordningen på gränsen mellan Finland och Sovjetunionen och ordningen för utredning av gränstilldragelser (FördrS 32/1960) och i överenskommelsen om ikraftträdandet av ändrandet av den ovannämnda överenskommelsen (FördrS 54/1998).

3 §

Gränszonens bakre gräns anges med en gul ring runt träd som växer vid den bakre gränsen eller genom att gulmålade stakar ställs upp.

I vattenområden anges gränszonens bakre gräns antingen med gula stakar eller med gula bojar. I vidsträckta vattendrag kan den bakre gränsens sträckning anges på stranden med hjälp av dubbla linjetavlor.

Vid vägar, stigar och andra färdleder samt vid behov även annanstans anges den bakre gränsen med hjälp av särskilda tavlor.

4 §

Gränszonens bakre gräns löper genom fixpunkterna som nämns i denna förordning så som den märkts ut i terrängen. Sjöar, floder, bäckar, vägar, stigar och andra färdleder som har använts för att ange den bakre gränsens sträckning hör inte till gränszonen, om inte detta särskilt bestäms i denna förordning.

5 §

Om ett särskilt syfte för en fastighets användning eller någon annan orsak gör det avsevärt svårare att tillräckligt noggrant märka ut gränszonens bakre gräns i terrängen enligt de fixpunkter och punkter i terrängen som räknas upp i denna förordning, kan den bakre gränsen genom ett beslut av kommendören för den berörda förvaltningsenhet inom gränsbevakningsväsendet märkas ut på ett sätt som obetydligt avviker från dessa. Gränszonen får dock inte utvidgas.

6 §

Gränszonens bakre gräns löper via punkter på kartan och punkter i terrängen som följer:

1. Kotka stad och Fredrikshamns stad

Ändpunkten av riksgränsen mellan Finland och Ryssland, belägen i Finska viken med koordinaterna: bredd 60°12.02', längd 27°17.82' - på ett avstånd av 4000 meter från nämnda ändpunkt en punkt på finska sidan vars koordinater är: bredd 60°14.1', längd 27°16.7' - en punkt vars koordinater är: bredd 60°15.3', längd 27°25.1'- Reiskeris sydöstra strand - Lumiluoto.

2. Virolahti kommun

Lumiluoto - Ulkoluoto - Parrios nordvästra strand - Vanhasaaris nordvästra spets - en punkt 100 meter från gränsmärket VI/5 till väst - Rääntiös västra spets - Halsholms västra strand - Kivikkoluoto - Hiekkasaaris södra spets - Kiiskijärvi bro - väg nr 14754 till Reinikkala - vägen till Heinsuonpelto - ej gränsövergångsstället - en punkt vid gränsen mellan kommunerna Virolahti och Miehikkälä 700 meter från riksgränsen.

3. Miehikkälä kommun

En punkt vid gränsen mellan kommunerna Virolahti och Miehikkälä 700 meter från riksgränsen - hästvägen Kolminkannankangas - Urpalanjoki - skogsbilvägen Rainionkangas - skogsbilvägen Letkonkangas - Urpalanjoki - Nurmelanjärvi.

4. Ylämaa kommun

Salajärvi bro 800 meter från riksgränsen - Kotilampis västra strand - en punkt vid vägens nr 14778 kurva 620 meter från riksgränsen - Haukkavuorivägen - en punkt vid väg nr 14779 mellan Ylä-Sammalinen och Ala-Sammalinen - Luotonenvägen - Luotonens nordvästra strand - Valkjärvis nordvästra strand - Uutela - Hangasvuori - Riepäs - Höytiönjärvis nordöstra strand - en punkt vid gränsen mellan Ylämaa kommun och Villmanstrands stad 1 180 meter från riksgränsen.

5. Villmanstrands stad

En punkt vid gränsen mellan Ylämaa kommun och Villmanstrands stad 1 180 meter från riksgränsen - Hiiri - Vainikkala gränsbevakningsstation - Ojalampi - en punkt vid Rakkolanjoki 800 meter från riksgränsen - Alatalo - längs Pekkalanrinteenmäkis västra rand - Kolari - vägen från Kolari till väg nr 3902 - väg nr 3902 - ej gränsövergångsstället - Nuijamaa kyrkby - Kirsiniemis södra spets - Myräjärvis norra strand - en punkt vid väg nr 14839 500 meter från riksgränsen - Holmoinmäkis västra rand.

6. Joutseno stad

Kulmala - udden vid Suokumaanjärvis södra strand 1 150 meter från riksgränsen - Mustalampi - Rajaharju vägskäl - Holmanjoki vid gränsen mellan Joutseno stad och Imatra stad.

7. Imatra stad

Holmanjoki vid gränsen mellan Joutseno stad och Imatra stad - en punkt vid Kiurula väg 600 meter från riksgränsen - ej gränsövergångsstället - landsvägen till Räikkölä - en punkt vid Vuoksens västra strand 700 meter från riksgränsen - Pelkola terminal för virkesimport - Imatra tull- och gränsstation - Pelkola gränsbevakningsstation - den punkt där Karhusuo väg och väg nr 14874 möts - Mustalampi - Notkola - en punkt vid Varpaanlahtis nordöstra strand 500 meter från riksgränsen.

8. Ruokolahti kommun

En punkt vid Varpaanlahtis nordöstra strand 500 meter från riksgränsen - Uutela - vägen till Mäntylä - en punkt vid Helisevänjoki 500 meter från riksgränsen.

9. Rautjärvi kommun

En punkt vid Helisevänjoki 500 meter från riksgränsen - Oritlampis södra strand - en punkt vid Hiijärvis sydvästra strand 950 meter från riksgränsen - längs Suurisaaris norra strand - en punkt vid Hiijärvis nordöstra strand 400 meter från riksgränsen - Uutela - en punkt vid Variksenkylä väg 300 meter från riksgränsen - en punkt vid Pitkäjärvis södra strand 400 meter från riksgränsen - Pitkäjärvis strand - en punkt vid Pitkäjärvis norra strand 200 meter från riksgränsen - Myllysuos sydvästra hörn - Kaukosenmäki - den punkt där väg nr 14922 och väg nr 14930 möts - en punkt vid Kokkolanjokis strand 400 meter från riksgränsen - Petritsanvaara.

10. Parikkala kommun

Peltola - Sinkkosennurkka - Joukionsalmi - Kukkarolahtis norra strand - en punkt vid Kukkarolahtis östra strand 500 meter från riksgränsen - Pyörlampi - väg nr 4012/14937 - östligaste Saarilammits västra rand - en punkt 200 meter från gränsmärket II/77 till nordväst - Piitsoro åkers nordvästligaste hörn (kartord på kartan i skalan 1:20 000) - en punkt vid Tyrjänjärvis sydvästra strand 500 meter från riksgränsen - Tyrjänjärvis strand - en punkt vid Tyrjänjärvis norra strand 750 meter från riksgränsen - Haisuunvuoris västra sida - vägen mellan Tyrjä och Saari - Tyrämäkis västra sida - Ylä-Tyrjäs västra strand - Myllyjoki mynning - Kurkelanjärvis nordvästra strand - Soikulanlampis västra strand - Joutsenlampis södra strand - Joutsenlampis södra spets - Munalampis nordvästra ända - längs vägen mot Matri följande till Nirkonniemi - en punkt vid Korpijärvis västra strand 600 meter från riksgränsen - längs strandlinjen till sjöns norra strand, en punkt 500 meter från riksgränsen - Riihilampis östra ända - Uukuniemis tull- och gränsstation - ej gränsövergångsstället - Herneniemi i Paakalahti - en punkt vid Pyhäjärvis strand 700 meter från gränsmärket II/125 till nordväst - längs strandlinjen - Hevoskallio - Kartunranta - Eevanniemi - Viklansaari - Hietasaari - Louhisaari - länsgränsen.

11. Kitee stad

Länsgränsen - Maironniemi - Sorronlahti - vägen till Sorronlahti - vägen till Närsäkkälä gränsbevakningsstation - Pekkala - vägen till Pekkala - vägen till Paasu - Vaitjärvis norra strand - Ilvesvaaras sydöstra sida - vägen till Lamakka - Lamakka Herrunsuo - Längänsuo (medräknad) - Ojantaus - Sikasalonsuo (medräknad) - Laskahonmaa - vägen till Kesämaa - Kesämaa - Kiermi (medräknad) - Kyrönlahti (medräknad) - Kyrönlahtis nordvästra sida - Kamarahkonkangas - vägen till Kontturi - Kontturi - Tarkkosenkangas - Koivensalonkorpi - Hyttilampi - Välivaara, ändan av vägen - Porento - Iso Riihilampis sydöstra strand - Saunakangas - en punkt vid kommungränsen i Katihtapuro 750 meter från gränsmärket III/39 till väst.

12. Tohmajärvi kommun

En punkt vid kommungränsen i Katihtapuro 750 meter från gränsmärket III/39 till väst - Vonganlampis södra strand - Kuikkasuo - en punkt vid Rämeenjärvis strand 800 meter från gränsmärket III/49 till nordväst - den från Perä-Musko till Rämeenjärvi ledande vägen - följande den till Perä-Musko ledande vägen 350 meter - Lammassaari (medräknad) - Noittaa - Jylmäkkö - Kivisuo - Niirala tull- och gränsstation - Alasuo - vägen till Alasuo - korsningen av Alasuovägen och Värtsilävägen - Räykynvaara - Sääperis sydöstra strand - Kunnas - Onkilampis norra strand - en punkt i älven Ryösiönjoki 1 150 meter från gränsmärket III/83 till nord - Hepovaaras nordvästra ända - Jouhtenus norra strand - en punkt vid uddens spets 850 meter från riksgränsen - Kaitalampi (medräknad) - en punkt vid kommungränsen 500 meter från riksgränsen.

13. Joensuu stad

En punkt vid kommungränsen 500 meter från riksgränsen - Honkavaara - Saarivaara - en punkt vid Kanajärvis strand 1 000 meter från riksgränsen - Niinikkoselkä - Jyrinsuo - Saaroisienselkä - vägen till Mustikkavaara - vägen till Kanunkangas - Tsiikonlampi - Tsiikonlampis norra spets - korsningen av den till Varpuvaara ledande vägen och ellinjen, en punkt 440 meter från riksgränsen - Ruhovaaravägen - den till Nuorikkovaara ledande skogsbilvägen - Nuorikkovaaras nordöstra del, korsningen av stigen och vägen, en punkt 1 200 meter från riksgränsen - Ahvenlampi (medräknad) - den punkt där kommungränsen och vägen till Kämppäkangas korsar varandra.

14. Ilomants kommun

Den punkt där kommungränsen och vägen till Kämppäkangas korsar varandra - längs kommungränsen till Turveahonsuo - vägen till Leppäkangas norrut längs den västra kanten av Turveahonsuo - Leppäkangas - Syrjänlampis östra strand - Syrjänvaara - den till Syrjänvaara ledande vägen - Jyrkilänvaara - den väg, som leder till den före detta gränsbevakningsstationen i Mutalahti - Matosaaris östra del - Mustatsaaret - Mustatsaarets nordvästra hörn (medräknat) - Putsiniemi (medräknad) - Suursaari (medräknad) - Tervansaari punkten 151.7 (medräknad) - Simolammets näs - Kivilahdenkangas - Mäntyniemi (medräknad) - Rantala - Lemipuro - Verkkosalmi - Kontiovaara - den till Haapovaara ledande vägen - Lamanaho - Rahelampi - Ilomantsinlampi - den till Koitajoki ledande vägen - Lehtosaari (medräknad) - följande den till Kangaslampi ledande vägen - Konnukankangas - Kalliovaara - Leminahontie - skogsbilvägens korsning 700 meter från riksgränsen - följande den till Pitkäkangas ledande vägen - Pitkäkangas - Jokivaara - Ritoniemi (medräknad) - Palolampi (medräknad) - följande den till Pyöreäkangas ledande skogsbilvägen - 900 meter från Ilajan kämppä till sydost - följande den till Syvälampis mo ledande skogsbilvägen - Tapionaho - den till Hanhilammet ledande bäcken - Hanhilammets sydöstra strand - den till Virmavaara ledande vägen - Korkeakangas - korsningen av de vägar som leder till Virmavaara och Pitkäaho - Pitkäaho - den från Pitkäaho till Koidanvaara ledande vägen - Koidanvaara (medräknad) - Pirtupolku - Kotavaara - Pieni Kotavaara - följande den till Nuottilampi ledande vägen - korsningen av de vägar som leder till Pitkäkangas och Nuottilammenkangas - den till Heinäahonkangas ledande vägen - följande den till Tepposenvaara ledande vägen - Tepposenvaara - Rosvohodunaho - en punkt vid kommungränsen 1 900 meter från riksgränsen.

15. Lieksa stad

En punkt vid kommungränsen 1 900 meter från riksgränsen - Korpisalo - Haapavaara - Syvänlamminvaara - Inari - Honkavaara - Lukanvaara - Rännänlampis nordvästra strand - Rännänjoki - längs den norra stranden av Lieksanjoki - Rompinmutka - Säynäsemänlampi - Kivilampi (medräknad) - Onkilampi - längs den norra stranden av Syvä- och Matala-Kaituri - Heinäjärvi - Koivusaari - Tuulijoki - Syvä-Paavila och Saari-Paavila (medräknade) - Paavilankangas (medräknad) - Onnenkangas - Laukkuvaara - Tetrikangas - Naulavaara - Tikkalankangas - Kivivaara - Tyrävaara - Kortevaara - Pitkäntammi - Havukkasuo - Kankkusenlampi - Otrosvaara (medräknad) - den punkt där skogsbilvägen och länsgränsen korsar varandra 1 500 meter från riksgränsen.

16. Kuhmo stad

Den punkt där skogsbilvägen och länsgränsen korsar varandra 1 500 meter från riksgränsen - Syvälampis sydöstra strand - en punkt vid Päälampis skogsbilväg 1 900 meter från riksgränsen - skogsbilvägen - en punkt vid Päälampis skogsbilväg 2 000 meter från riksgränsen - Koirilampis södra strand - Kortelampis södra strand - skogsbilvägen - Iso-Salmilampi - Saralampis västra strand - Hirviaho - vägen vid Kuusijärvis nordöstra strand - Hoikanlampi - Rajakangas gränsbevakningsstation - Huotarinlampi - Mustavaaras västra sida - Keski-Rokkos nordvästra strand - en punkt vid Rasivaara väg 1 850 meter från riksgränsen - skogsbilvägen - Rasivaara - Salmilampi - Iso Vuorijärvi - Vonganjärvi - Kaita-Kiekkis västra strand - Peuralampis västra strand - västra stranden av ön i Palosenjärvi - stigen och skogsbilvägen till Hamaralampis sydöstra strand - Hamarapuro - nordvästra stranden av Pirttilammet - skogsbilvägen - Tulisuos sydvästra sida - den punkt på Alajärvis östra sida där skogsbilvägarna möts - skogsbilvägen - Joutensuos sydvästra hörn - Iso Joutenlampis nordvästra strand - Sorkkalampis sydvästra strand - Saksanlampi - Määtänlampi - Iso-Tahkonen - Kannas - Maaselänjärvis sydvästra strand - träsket i Löytösuo - Hämeenjärvi - Mäntyjärvis västra strand - Kuusijärvi - Koivaja åkerglänta - Karhuvaara - Lehtolampi - Karankojärvis västra strand - Iso-Kangaslampis västra strand - träskets sydvästra strand väster om Saukkovaara - Erilampi - Kiimavaara åkerglänta - en punkt vid Kostamustie 840 meter från riksgränsen - Vartius gränsbevakningsstation - en punkt vid Haapasuo 840 meter från riksgränsen - Iso Lahnajärvis nordvästra strand - en punkt vid gränsen mellan Kuhmo stad och Suomussalmi kommun 1 300 meter från riksgränsen.

17. Suomussalmi kommun

En punkt vid gränsen mellan Kuhmo stad och Suomussalmi kommun 1 300 meter från riksgränsen - vägen Korkea-Pyhälamminaho - Tapionlampis sydöstra strand - Vuokkijärvis sydvästra strand - Savilaks västra strand - Möttönen i Hietajärvi - Rantala - Autionpuronlampi - Murhijärvi - Kivijärvis södra strand - Kiviniemis västra strand - Niskonniemis sydöstra strand - Kivijärvi - Niskonniemis västra strand - Pitkäperjantailampis nordöstra strand - Pieni Viianginjärvis sydvästra strand - Viianginjärvi - Pitkälampi - Korpijärvis södra strand - Kammarinlampis norra strand - Kaartojärvensärkät - Iso Hangaslampis södra strand - Hukkakangas - Raate gränsbevakningsstation - norra spetsen av udden vid Raatejärvis nordvästra strand 300 meter från riksgränsen - Sakkolampis sydöstra strand - Limpurinlampis södra strand - Matalalampis västra strand - Hoikkajärvis nordvästra strand - Pieni Kivijärvis södra strand - Pieni Kivijärvi - Kivijärvi - mynningen av en bäck som rinner upp i Syvänjärvi - vägen på Kivijärvis norra sida 400 meter från riksgränsen - Syvänjärventie - en punkt vid norra ändan av Syvänjärventie 350 meter från riksgränsen - Haukilampi - Karhukunnas västra ända - Särkänlatvanahos västra ända - Särkkälampis södra strand - Levävaaras södra ända - Kirkeläs södra strand - Kirkeläs sydöstra strand - Yli-Karttimojärvis södra strand -Yli-Karttimojärvis östra ända - Pieni Pirttijärvis nordöstra strand - Kotilampi - Hamppulampi - Nauhalampi - en punkt vid Hoikkajärvis södra strand 700 meter från riksgränsen - Mustalampi - Niittylampi - föreningspunkten mellan Martinpuro och Matopuro - Hoikkavaaras södra rand - Lehtolampis norra strand - Kuismanpeltos norra ända - Pekanlamminsuo träsk - Kalmokangas nordvästra rand - Iso Moukkoris västra strand - Soidinlampi - en punkt vid Kovavaara stig 700 meter från riksgränsen - Palonen - en punkt vid vägen till Palonen 1 750 meter från riksgränsen - Palonenvägen - Louhivaaras sydöstra ända - en punkt vid Ölkynlampis västra strand 850 meter från riksgränsen - Ylimmäinen Latvalampis nordöstra strand - Luomajärvis sydvästra strand.

18. Kuusamo stad

Luomajärvis sydvästra strand - Luomajärvi - Lauttolampis södra strand - Lauttolampi - vägskälet 1 200 meter från gränsmärket 758 till nord - vägen längs gränsen - Matosuo vägskäl, en punkt 1 650 meter från gränsmärket 759 till sydväst - en punkt vid Pitkäkumpuvägen 550 meter från gränsmärket 762 till sydväst - Pitkäkumpuvägen - Närängänjatko vägskäl - udden på Isosaaris norra sida i Laattaja - Aheislahtis sydöstra strand - Kaihlaluomas nordvästra strand - Rytiluoma - Metsälammis sydöstra strand - Iso Syrjäjärvis västra strand - udden vid Pikku-Syrjäjärvis norra strand - Kolmas Kuikkalampis sydvästra strand - Kolmas Kuikkalampis södra strand - Luokkiniemis västra strand - Luokkijärvis södra strand - Näätämäinens nordvästra strand - Peltojärvis västra strand - Pirttilahti - Heinälampis västra strand - Penninkiluomajärvis västra strand - en punkt vid Kortesalmivägen 600 meter från riksgränsen - Riihiniemi i Multijärvi - Kuurnanniemis västra strand - en punkt vid Pitkäperävägen 1 000 meter från riksgränsen - en punkt vid Pitkäperävägen 800 meter från riksgränsen - Angerjärvis västra strand - Kiviniemis östra strand i Pukari - en punkt 420 meter sydväst om gränsmärket IV/43 - en punkt vid Pukarivägen 420 meter från riksgränsen - Kuralampi - en punkt vid Eksymäjärvis södra strand 750 meter från riksgränsen - en punkt vid Saralahtis södra strand i Sarajärvi 450 meter från riksgränsen - Saralahti i Sarajärvi - en punkt vid Kelkkasaaris södra strand 260 meter nordväst om gränsmärket IV/54 - träsket vid Kaivosuo 1 030 meter från riksgränsen - Rapalampi - en punkt vid Kuntijärvi väg 1 150 meter från riksgränsen - Lihalampi - Juumajärvis västra strand - en punkt vid Paljakkavägen 400 meter från riksgränsen - Porolampi - en punkt vid Kuusinkijokis norra strand 760 meter från riksgränsen - en punkt vid Ahoniemivägen 1 550 meter från riksgränsen - Vihvilänlammit det andra träsket från väst - Suistojärvis östra strand i Alimmainen - Lauttalampis västra strand - Ylimmäinen Kuivajärvi - en punkt vid Liikasenvaaravägen 1 000 meter från riksgränsen - en punkt vid Korvasjärvis södra strand 1 300 meter från riksgränsen - Korvasjärvis västra strand - Korvasjärvis norra strand - Karvastekemäjärvis västra strand.

19. Salla kommun

Karvastekemäjärvis västra strand - Kokonpesäjärvi - Alanen Hangasjärvis västra strand - Saarijärvi - västra stranden av västligaste Sokkalampi - Pilkkasiipilampis västra strand - Hanhilampi - Possolioja - Possolijärvis västra strand - Siekajärvis västra strand - en punkt vid vägen mellan Onkamo och Siekakangas 1 350 meter väster om riksgränsen - Kallunkisaari - Sotiniemi - Isolehto - Murtovaara - Pekelojanselkä - Kolvivaara, östra sidan av skogsbilvägen - Pekellehto - Salla gränsstation - en punkt vid järnvägen 800 meter från riksgränsen - Tuohikylävägen - Jängänpää - en punkt vid Kiekkioja 500 meter väster om riksgränsen - en punkt vid Kuolajoki 1 000 meter från riksgränsen - Kiimakumpu - Matsokkaharjus västra ända - Korkiamännikkö - Kerekkäojanlatvaselkäs västra sida - Ylirovanvaaras västra sida - en punkt vid Tenniöjoki 1 400 meter från riksgränsen - Pautatsilampis västra strand - Soidinvaara - Patakangasvägen - Käärmelammit - Puolivälilampis västra strand - Saukkojärvis sydöstra strand - Lautakotaoja - en punkt vid Lautakotaoja 2 600 meter väster om riksgränsen - Sorsatunturis nordöstra sida - Jaltakkioivanmuristavägen - en punkt vid Jaltakkioivanmurista 2 500 meter väster om riksgränsen - en punkt vid Tuntsajoki 3 000 meter från riksgränsen - Kujakangasvägen - en punkt vid vägen på Puitsitunturis sydvästra sida 2 500 meter väster om riksgränsen - därifrån på 3 000 meters avstånd från riksgränsen i samma riktning som denna till gränsen mellan Salla och Savukoski kommuner.

20. Savukoski kommun

En punkt vid gränsen mellan Salla och Savukoski kommuner 3 000 meter från riksgränsen - därifrån på 3 000 meters avstånd från riksgränsen i samma riktning som denna till Hekojängänoja - Hekojängänoja - en punkt vid Nuorttijoki 550 meter från riksgränsen - en punkt vid Rapnisoja 550 meter från riksgränsen - Rapnisoja - en punkt vid Rapnisoja 3 000 meter från riksgränsen - därifrån på 3 000 meter avstånd i riktning med riksgränsen till gränsen mellan Savukoski och Sodankylä kommuner.

21. Sodankylä kommun

En punkt vid gränsen mellan Savukoski och Sodankylä kommuner 3 000 meter från riksgränsen - Välipääs västra rand 3 000 meter från riksgränsen - Purnuoja - en punkt vid Anterinjoki 1 400 meter från riksgränsen - Anteri gångstig - en punkt vid Luttojoki 1 200 meter från riksgränsen.

22. Enare kommun

En punkt vid Luttojoki 1 200 meter från riksgränsen - en punkt vid Luttojoki på östra sidan av Raja-Jooseppi flygplats 340 meter från riksgränsen - korsningen av de vägar som leder till Luttojoki och museifältet 740 meter från riksgränsen - en punkt vid landsvägen mellan Ivalo och Raja-Jooseppi 450 meter från riksgränsen - en punkt vid landsvägen mellan Ivalo och Raja-Jooseppi 200 meter från riksgränsen - en punkt vid landsvägen mellan Ivalo och Raja-Jooseppi 1 700 meter från riksgränsen - Iso Suorsajärvis norra strand - Kippisjärvis nordvästra strand - Seitapää - Alempi Ahmasjärvis sydvästra strand - Pyöriä Kiertusjärvi - Pieni Siikajärvis västra strand - Iso Siikajärvis västra strand - Läntinen Palokotajärvi - Kantojärvi - Keskimmäinen järvi - en punkt vid Ivalo-Virtaniemi landsväg 2 500 meter från riksgränsen - en punkt vid Ivalo-Virtaniemi landsväg 600 meter från riksgränsen - Kessintie - Suovaselkäjärvi - Korppikurujärvis norra strand - Kantojärvis norra strand - Ristijärvi - Käyräjärvi - Muotkavaara dike - en punkt 1 900 meter väster om Muotkavaara gränsmärke - en punkt vid ett namnlöst träsk 2 300 meter nordväst om Muotkavaara gränsmärke - Muotkavaara gränsmärke.

7 §

Staben för gränsbevakningsväsendet meddelar vid behov närmare föreskrifter om hur gränszonens bakre gräns skall märkas ut.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Byråchef
Olli Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.