647/2005

Given i Helsingfors den 19 augusti 2005

Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 11 §, 12 § 1 mom., 13 och 16 §, 53 § 1 mom. samt 54 § 1 mom. som följer:

11 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till avdelningens ansvarsområde

Till ansvarsområdet för kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk och inrättningar:

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna,

biblioteket för synskadade,

Museiverket,

Statens konstmuseum,

förvaltningsnämnden för Sveaborg,

Finlands filmarkiv,

Institutet för Ryssland och Östeuropa,

Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd,

länsstyrelserna till den del de hör till avdelningens ansvarsområde.

12 §
Enheter

Vid kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen finns konst- och kulturarvsenheten, mediekulturenheten, kulturexportenheten, idrottsenheten, ungdomsenheten samt utvecklingsenheten.


13 §
Enheternas uppgifter

Konst- och kulturarvsenheten handlägger ärenden som gäller konst, främjande av konsten, konstorganisationen och konstinrättningar, museiväsendet samt kulturarvet.

Mediekulturenheten handlägger ärenden som gäller det audiovisuella området och kulturindustri, kulturinrättningar, det allmänna biblioteksväsendet och upphovsrätt samt annat främjande av mediekulturen.

Kulturexportenheten handlägger ärenden som gäller Institutet för Ryssland och Östeuropa, kulturinstituten, kulturturism, kulturexport, informationscentralerna inom konstsektorn samt ärenden som hänför sig till kultursamarbete inom verksamhet bland utlandsfinländare och genomförande av frändefolksprogrammet.

Idrottsenheten handlägger ärenden som gäller motions- och idrottsverksamhet, medborgarverksamhet inom motion och idrott, samhällelig utveckling av idrott, ärenden som gäller nationellt samarbete samt, om inte ärendet hör till ansvarsområdet för en annan avdelning, idrottsutbildningscenter.

Ungdomsenheten handlägger ärenden som gäller ungdomsväsendet, ungdomsverksamhet, förbättrande av de ungas levnadsförhållanden samt ungdomspolitisk koordinering.

Utvecklingsenheten handlägger ärenden som gäller avdelningens budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, aktiebolaget Oy Veikkaus Ab, förvaltning och personal inom ansvarsområdet samt lokalprojekt.

Enheterna fungerar vid behov i samarbete med varandra.

16 §
Internationella sekretariatet

Internationella sekretariatet handlägger ärenden som gäller gemensamma internationella uppgifter som hör till fler än en avdelnings eller någon annan enhets ansvarsområde. Internationella sekretariatet skall också bistå avdelningarna och andra verksamhetsenheter vid utveckling av den internationella verksamheten, vid beredning av internationella fördrag samt i gemensamma uppgifter i det nordiska samarbetet, i det bilaterala och det multilaterala internationella samarbetet, i närområdessamarbetet och i gemensamma uppgifter som gäller frändefolken. Till sekretariatets uppgifter hör också att samordna ärenden som gäller Europeiska unionen, svara för förvaltningen av EU-dokument, följa verksamheten i de för ministeriet centralaste organen som handlägger unionsärenden och förmedla information i anslutning till den, informera om aktuella ärenden som gäller unionen samt för övrigt bistå ministeriet i ärenden som gäller Europeiska unionen. Sekretariatet skall också bistå i besöksärenden.

Sakkunnigorgan inom sekretariatets ansvarsområde är Finlands Unescokommission.

Chef för sekretariatet är en direktör som förordnas av ministern.

53 §
Grupper

Vid ministeriet finns följande tills vidare tillsatta grupper: gruppen för kommunal ekonomi och förvaltning, samarbetsgruppen för EU:s strukturfonder, gruppen för biblioteksförvaltning och gruppen för utveckling av den svenskspråkiga utbildningen och kulturen.

54 §
Beredskapschefen och skyddschefen

Ministeriets beredskapschef har till uppgift att styra och samordna ministeriets förberedelser för undantagsförhållanden. Beredskapschef är kanslichefen eller en annan tjänsteman som ministern förordnar. Beredskapschefens ställföreträdare är en tjänsteman som kanslichefen förordnar till uppgiften.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Vid denna förordnings ikraftträdande överförs vid internationella sekretariatet anhängiga ärenden som gäller Institutet för Ryssland och Östeuropa, ärenden som gäller bilateralt internationellt kultursamarbete inklusive beredning av anslagsbeslut samt ärenden som gäller kultursamarbete inom verksamhet bland utlandsfinländare och genomförande av frändefolksprogrammet till kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen. Till utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen överförs på motsvarande sätt ärenden som gäller bilateralt internationellt samarbete inom utbildnings- och forskningspolitiken och beredningen av anslagsbeslut som hänför sig till detta samt utbildningsfrågor som gäller verksamhet bland utlandsfinländare.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 augusti 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Kanslichef
Markku Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.