646/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 15 juli 2005 om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005):

1 §
Plan för användningen av medel för rehabilitering enligt prövning

Den plan för användning av medel som avses i 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och som gäller de tre följande kalenderåren skall tillställas social- och hälsovårdsministeriet före den 15 mars varje år. Social- och hälsovårdsministeriet skall begära ett utlåtande om planen av den delegation för rehabiliteringsärenden som avses i lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003). Utgående från planen och utlåtandet från delegationen för rehabiliteringsärenden förelägger social- och hälsovårdsministeriet finansministeriet ett förslag på det totalbelopp som föreslås bli intaget i statsbudgeten.

Av planen skall framgå vilka andra former av yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering Folkpensionsanstalten betalar ersättning för och ordnar än de former av rehabilitering den är skyldig att ordna samt hur beloppet används för förebyggande av sjukdomar, för forsknings- och utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering och förebyggande av sjukdomar samt för utgifter för grundlig förbättring av rehabiliteringsinrättningar som drivs inom ramen för Folkpensionsanstaltens samarbetsstiftelser och av andra inrättningar som Folkpensionsanstalten har understött samt för driftsbidrag till dessa inrättningar.

2 §
Förutsättningar för godkännande av en rehabiliteringsinrättning för missbrukarvård

Såsom givare av rehabiliteringstjänster inom missbrukarvården kan godkännas sådana rehabiliteringsinrättningar som tillhandahåller missbrukarrehabilitering vid inrättning och som har förutsättningar att tillhandahålla sådan missbrukarrehabilitering som syftar till att rehabiliteringspatienten skall kunna placeras eller hålla sig kvar i eller återvända till arbetslivet. Den missbrukarrehabilitering som tillhandahålls skall vara förenlig med god rehabiliteringspraxis och vara baserad på särskild sakkunskap och specialkompetens.

3 §
Individuell studie- och rehabiliteringsplan

I samband med ansökan om sådan rehabiliteringspenning för unga som betalas med stöd av 20 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner skall en individuell studie- och rehabiliteringsplan tillställas Folkpensionsanstalten.

Planen skall utarbetas för sådana unga i åldern 16―19 år som avses i 20 § i lagen.

Den ungas hemkommun utarbetar planen på det sätt som anges i 20 § 3 mom. i lagen. Planen skall ses över om den ungas rehabilitering inte förverkligas i enlighet med planen eller om rehabiliteringen av andra orsaker inte framskrider på ett ändamålsenligt sätt. Vid utarbetandet av planen skall bestämmelserna i lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen iakttas i tillämpliga delar.

4 §
Den individuella studie- och rehabiliteringsplanens innehåll

Den individuella studie- och rehabiliteringsplanen skall på basis av en medicinsk bedömning vara uppgjord så, att den ungas möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering framgår.

Planen skall innehålla

1) en motiverad bedömning av hur den ungas sjukdom, skada eller lyte inverkar på hans eller hennes möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering,

2) en bedömning av målen för den yrkesinriktade rehabiliteringen och

3) en plan över hur den ungas studier skall ordnas och genomföras samt över de stödåtgärder som behövs för främjande av den yrkesinriktade rehabiliteringen.

5 §
Utredning som skall företas i samband med ansökan om förmån

I samband med ansökan om rehabiliteringspenning för väntetid eller tid mellan rehabiliteringsperioderna skall rehabiliteringsklienten på anfordran förete en utredning över att arbete som tryggar utkomsten inte kan anvisas honom eller henne eller att det inte är möjligt eller ändamålsenligt att han eller hon arbetar under väntetiden eller den mellanliggande tiden.

I samband med ansökan om rehabiliteringsunderstöd enligt prövning skall rehabiliteringsklienten på anfordran förete en utredning över att han eller hon inte för samma tidsperiod har rätt till arbetslöshetsförmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.