644/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 augusti 2003 om social- och hälsovårdsministeriet (759/2003) 2 §, 4 § 4 mom. och 8 § 3 mom. som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till ministeriets ansvarsområde

Till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde hör:

1) Folkhälsoinstitutet,

2) Läkemedelsverket,

3) Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling,

4) rättsskyddscentralen för hälsovården,

5) strålsäkerhetscentralen,

6) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården,

7) social- och hälsovårdens produkttillsynscentral,

8) Försäkringsinspektionen,

9) prövningsnämnden,

10) arbetslöshetsnämnden,

11) institutet för arbetshygien,

12) arbetarskyddets distriktsförvaltning,

13) jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå,

14) barnombudsmannen och barnombudsmannens byrå,

15) Penningautomatföreningen,

16) Alko Ab,

17) arbetarskyddsfonden,

18) Utbildningsfonden,

19) arbetslöshetsförsäkringsfonden,

20) nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan.

4 §
Utövande av beslutanderätten

Till social- och hälsovårdsministeriet anknutna jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen är oberoende vid skötseln av uppgifter som är dem föreskrivna

8 §
Befogenhet att utnämna tjänstemän

Om utnämning och anställning av jämställdhetsombudsmannen och den övriga personalen vid jämställdhetsombudsmannens byrå samt om utnämning och anställning av barnombudsmannen och den övriga personalen vid barnombudsmannens byrå bestäms särskilt.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.