643/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsningar gällande asbest

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 november 2004 om begränsningar gällande asbest (975/2004) 3 § samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

3 §

Tillverkning, import, försäljning och användning av asbest och av produkter i vilka man avsiktligen tillsatt asbest är förbjuden, med undantag av de fall som nämns i 4 och 4 a §.

4 a §

Friktionsmaterial och packningar som innehåller krysotil får importeras för försvarsmakten och användas av försvarsmakten i utrustning avsedd för militärt bruk såsom pansarfordon, vapensystem, fartyg och militära luftfartyg samt i sådana terrängbilar och för terrängbruk avsedda specialbilar som avses i 7 § 1 mom. i militärfordonsförordningen (560/1992), ifall det inte finns tillgång till ersättande material som till sina egenskaper motsvarar asbest men är mindre farligt.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Kommissionens direktiv 1999/77/EG, EGT nr L 207, 6.8.1999, s. 18―20

Helsingfors den 25 augusti 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Direktör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.