637/2005

Given i Helsingfors den 19 augusti 2005

Republikens presidents förordning om militära kommandomål, militära grader och tjänstgöringsgrader samt emblem, förtjänstkors och förtjänstmedalj inom gränsbevakningsväsendet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av inrikesministern, föreskrivs med stöd av 8 § 2 mom., 34 § 1 mom. och 36 § 1 mom. i lagen av den 15 juli 2005 (577/2005) om gränsbevakningsväsendets förvaltning:

1 kap.

Militära kommandomål

1 §
Militära kommandomål som chefen för gränsbevakningsväsendet fattar beslut om

Utöver vad som i lag föreskrivs om gränsbevakningschefens uppgifter i militära kommandomål inom gränsbevakningsväsendet, sörjer chefen för gränsbevakningsväsendet för det samarbete med försvarsmakten som uppgifterna inom det militära försvaret förutsätter och bestämmer inom ramen för detta samarbete genom militärt kommando om gränsbevakningsmyndigheternas uppgifter.

Som ett militärt kommandomål beslutar chefen för gränsbevakningsväsendet dessutom om

1) andra än betydande förändringar av försvarsberedskapen i gränstrupperna eller delar av dem,

2) sammansättningen av gränstrupperna och personalstyrkan i dessa, grunderna för placeringen av gränsbevakningsväsendets personal i gränstrupper samt om grunderna för planeringen av det strategiska, operativa och taktiska utnyttjandet av gränstrupperna,

3) fastställande av reglementen som gäller beredning och vidtagande av militära åtgärder, den militära utbildningen samt den militära ordningen, garnisonstjänstgöringen och militära tecken inom gränsbevakningsväsendet,

4) den gränsbevakningsutbildning som ingår i vapenslagsutbildningen för värnpliktiga och personer som fullgör frivillig militärtjänst vid gränsbevakningsväsendet,

5) behandlingen av militära kommandomål som förvaltningsenheterna inom gränsbevakningsväsendet skall besluta om, samt

6) paradmarscher och flaggor inom gränsbevakningsväsendet och dess förvaltningsenheter samt om de miniatyrflaggor och vimplar som skall användas som befälstecken på gränsbevakningsväsendets fartyg och motorfordon.

2 §
Förfarandet vid beslut i militära komman- domål

En tjänsteman som tjänstgör i en militär tjänst föredrar militära kommandomål som skall avgöras av chefen för gränsbevakningsväsendet eller någon annan militär förman och kontrasignerar de beslut som de militära förmännen fattat i dessa mål.

Bestämmelser om de uppgifter som vid behandlingen av militära kommandomål inom gränsbevakningsväsendet skall skötas av en person som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen (452/1950) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) utfärdas genom militärorder.

Bestämmelser om rätten för en militär förman att överta avgörandet av ett militärt kommandomål som skall avgöras av hans eller hennes underordnade utfärdas genom lag.

2 kap.

Militära grader och tjänstgöringsgrader

3 §
Militära grader

De militära graderna för personer som tjänstgör inom gränsbevakningsväsendet kan vara

1) soldat, matros,

2) korpral, övermatros,

3) undersergeant,

4) sergeant,

5) översergeant,

6) fältväbel, båtsman,

7) militärmästare, fänrik, underlöjtnant,

8) löjtnant,

9) premiärlöjtnant,

10) kapten, kaptenlöjtnant,

11) major, kommendörkapten,

12) överstelöjtnant, kommendör,

13) överste, kommodor,

14) brigadgeneral, flottiljamiral,

15) generalmajor, konteramiral,

16) generallöjtnant, viceamiral,

17) general, amiral.

De militära graderna för personer i officerstjänst vid gränsbevakningsväsendet är de militära grader som nämns i 1 mom. 8–17 punkten. Den militära graden för personer som avlagt officersexamen eller högre högskoleexamen för officer är dock de militära grader som nämns i 9–17 punkten och för personer som avlagt lägre högskoleexamen för officer och institutofficersexamen de militära grader som nämns i 8–10 punkten.

De militära graderna för specialofficerare i militära tjänster vid gränsbevakningsväsendet är ingenjör- och teknikerlöjtnant, ingenjör- och teknikerpremiärlöjtnant, ingenjör- och teknikerkapten eller teknikerkaptenlöjtnant samt ingenjörmajor eller ingenjörkommendörkapten.

Chefen för gränsbevakningsväsendet bestämmer vilken militär förmansställning en officers, institutofficers och specialofficers militära grad motsvarar. Chefen för gränsbevakningsväsendet kan dessutom meddela föreskrifter om sådana tjänstgöringsgrader som skall användas i stället för militära grader.

4 §
Militära grader för gränsbevakare, sjöbevakare och tjänstemän i andra än militära tjänster

De militära graderna för gränsbevakare och sjöbevakare i militära tjänster samt för personer som tjänstgör i andra än militära tjänster vid gränsbevakningsväsendet är desamma som för dem som hör till reserven.

Om en person som utnämns till tjänst som gränsbevakare eller sjöbevakare inte tidigare har befordrats till undersergeant eller till en högre militär grad, skall personen i fråga efter att ha godkänts i grundkursen befordras till undersergeant vid utnämning till tjänsten.

5 §
Befordran av officerare och specialofficerare

En officer som avlagt lägre högskoleexamen för officer befordras till löjtnant och en officer som avlagt högre högskoleexamen för officer befordras till premiärlöjtnant.

Personer som har utnämnts till specialofficers tjänst befordras till ingenjör- eller teknikerlöjtnant.

6 §
Särskilda förutsättningar för befordran

Befordran av officerare, specialofficerare och institutofficerare till militära grader som är högre än de som nämns i 5 § förutsätter att personen i fråga har tjänstgjort i närmast lägre militära grad under minst två år.

Förutsättningen för att personer som tjänstgör i militära tjänster som gränsbevakare och sjöbevakare eller i andra än militära tjänster vid gränsbevakningsväsendet skall befordras till en högre militär grad är att personen i fråga har tjänstgjort i närmast lägre militära grad under minst fem år.

Undantag kan av särskilda skäl göras från den tid som föreskrivs i 1 och 2 mom.

7 §
Förfarandet vid befordran

Republikens president befordrar personer som tjänstgör inom gränsbevakningsväsendet till fänriks och underlöjtnants grad samt till de militära grader som avses i 3 § 1 mom. 8–17 punkten och 3 § 3 mom. enligt vad som bestäms i 7 § 2 mom. i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005).

Chefen för en förvaltningsenhet befordrar personer som tjänstgör vid förvaltningsenheten i fråga till andra militära grader än de som avses i 1 mom.

8 §
Militära grader för värnpliktiga och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst

Om de militära graderna för värnpliktiga som fullgör sin värnplikt och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst vid gränsbevakningsväsendet och om befordran till dessa grader gäller vad som bestäms eller genom militärorder föreskrivs om de militära graderna för personer som tjänstgör inom försvarsmakten samt om befordran till dem. Den militära graden för en soldat vid gränsbevakningsväsendet är dock gränsjägare och för en korpral övergränsjägare.

9 §
Tjänstgöringsgrader för gränsbevakare och sjöbevakare

Tjänstgöringsgraden för gränsbevakare och sjöbevakare är den tjänstgöringsgrad som personerna i fråga innehar enligt tjänstetitel. Tjänstgöringsgraden för en gränsbevakare som genomgått grundkursen för gränsbevakare på sjöbevakningslinjen vid gräns- och sjöbevakningsskolan är dock den tjänstgöringsgrad som sjöbevakaren i fråga innehar enligt tjänstetitel.

Tjänstgöringsgraden för en övergränsbevakare och översjöbevakare är dessutom gränsbevakningsmästare och sjöbevakningsmästare enligt vad chefen för gränsbevakningsväsendet närmare bestämmer.

3 kap.

Emblem, förtjänstkors och förtjänstmedalj

10 §
Gränsbevakningsväsendets emblem

Gränsbevakningsväsendets emblem är ett björnhuvud med svärd och granris.

11 §
Förtjänstkors och förtjänstmedalj

Som uttryck för erkänsla kan gränsbevakningsväsendets förtjänstkors eller förtjänstmedalj tilldelas den som hör till gränsbevakningsväsendets personal. Förtjänstkors eller förtjänstmedalj kan även ges till andra personer för förtjänstfullt arbete till förmån för gränsbevakningsväsendet. Som uttryck för erkänsla för särskilt stora förtjänster kan förtjänstkors tilldelas försett med ett specialemblem.

Till nära anhörig till en person som omkommit vid utförandet av en gränsbevakningsuppgift kan förtjänstkors eller förtjänstmedalj överlämnas för att bevaras som minne.

Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors och förtjänstmedalj utdelas av inrikesministern på framställning av chefen för gränsbevakningsväsendet. Förtjänstkors och förtjänstmedalj åtföljs av ett diplom.

12 §
Utformningen av förtjänstkors och förtjänstmedalj

Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors tillverkas av grön emalj och förgylld metall. Korsets genomskärning är 40 millimeter. På åtsidan, i mitten av en korsfigur, finns gränsbevakningsväsendets emblem. Förtjänstkorset åtföljs av ett 32 millimeter brett band som har två mörkgröna ränder mellan smala vita strimmor på orangefärgad botten.

Förtjänstmedaljen tillverkas av försilvrad metall. På åtsidan finns en relief av gränsbevakningsväsendets förtjänstkors och på baksidan reliefskriften "Rajavartiolaitos". Diametern på den runda förtjänstmedaljen är 30 millimeter. Förtjänstmedaljen åtföljs av ett likadant band som förtjänstkorset som nämns i 1 mom.

På bandet till förtjänstkors som tilldelas som uttryck för särskild erkänsla finns gränsbevakningsväsendets 12 millimeter höga emblem som är tillverkat av förgylld metall. På bandbrickan som bärs i stället för förtjänstkors är höjden på gränsbevakningsväsendets emblem 9 millimeter.

13 §
Bärande av förtjänstkors och förtjänstmedalj

Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors och förtjänstmedalj bärs i band på samma sätt som utmärkelsetecken.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

14 §
Närmare bestämmelser

Chefen för gränsbevakningsväsendet meddelar vid behov närmare föreskrifter om behandling och avgörande av militära kommandomål inom gränsbevakningsväsendet samt om grunderna för tilldelning av förtjänstkors och förtjänstmedalj.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Helsingfors den 19 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.